มิถุนายน 23, 2024

สื่อเพื่อสันติspmc

spmc สื่อเพื่อสันติ สรรค์สร้างสังคม

#ปัตตานี วางโครงสร้างการศึกษา เพื่อลดปัญหาความเหลื่อมล้ำสร้างความเสมอภาคในสังคม

แชร์เลย

ปัตตานี วางโครงสร้างการศึกษา เพื่อลดปัญหาความเหลื่อมล้ำสร้างความเสมอภาคในสังคม
องค์การสหประชาชาติ (UN) กำหนดให้การศึกษาที่เท่าเทียม (Quality Education) เป็นหนึ่งใน 17 เป้าหมาย เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งทุกภาคส่วนต้องร่วมกันปฏิบัติฯ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในปี 2030 โดย การศึกษาที่เท่าเทียม คือ การสร้างหลักประกันว่าทุกคน มีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม สนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต ครอบคลุมการเข้าถึงการศึกษา ที่มีคุณภาพทุกระดับ

จังหวัดปัตตานี มีประชากรประมาณ 727,686 คน ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม คิดเป็นร้อยละ 87.96 เป็นหนึ่งใน 16 จังหวัด ที่มีเด็กยากจนพิเศษมากกว่าร้อย 30 จากฐานข้อมูลระบบสารสนเทศ เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา มีนักเรียนยากจนและยากจนพิเศษ ในทุกสังกัดและทุกระดับชั้น ที่จัดเก็บในฐานข้อมูล มีจำนวนเด็กยากจนประมาณ 70,285 คน และเด็กพิการ จำนวน 1,382 คน นอกจากนี้ มีเด็กที่ไม่มีข้อมูลในระบบการศึกษา มีมากถึง 19,787 คน ซึ่งเป็นจำนวนที่น่าเป็นห่วง และถือเป็นปัญหาสำคัญของจังหวัด ที่ต้องเร่งแก้ปัญหาโดยกระบวนการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่ จึงเป็นกลไกลสำคัญที่จะช่วยเหลือเด็กยากจนและเด็กนอกระบบการศึกษา ให้สามารถเข้าถึงการศึกษาได้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
นายเศรษฐ์ อัลยุฟรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เปิดเผยว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ร่วมกับกองทุนความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) และภาคีเครือข่ายที่เป็นภาครัฐ ภาคประชาสังคม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมโครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำมุ่งส่งเสริมการศึกษา และแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำ โดยพัฒนารูปแบบและกระบวนการในการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่ฯ ค้นหา ทดลอง รูปแบบใหม่ที่เหมาะสม ให้ตอบโจทย์เฉพาะพื้นที่ ที่เต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ เพิ่มขีดของเด็กและเยาวชน ด้านทักษะอาชีพให้ตรงตามความรู้ความสามารถและความต้องการเชิงพื้นที่อย่างสมดุล ซึ่งจะเป็นการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำที่เกิดขึ้นในสังคมได้


นางมาเรียม ยะสะแต ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี กล่าวว่าในการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางการศึกษา ในประชาชนกลุ่มที่ด้อยโอกาส ให้มีความพร้อมการเข้าถึงบริการ ได้มีการสนับสนุนทุนการศึกษา สำหรับผู้ด้อยโอกาส ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบ การส่งสร้างให้มีการใช้เทคโนโลยีและการสื่อสาร อินเตอร์เน็ตในสถานศึกษา พร้อมเร่งพัฒนาการศึกษาให้ได้มาตรฐาน ที่ทัดเทียมกัน ทั้งการศึกษาในระบบ และการศึกษานอกระบบ
การศึกษาถือเป็นเครื่องมือสำคัญ ในการพัฒนาคนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน การส่งเสริมให้บุคคล สามารถเข้าถึงการศึกษาได้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ จะทำให้ประชาชนสามารถดำเนินชีวิตในสังคมได้อย่างมีคุณภาพ และเป็นประเด็นที่นานาประเทศ ให้ความสำคัญที่จะต้องมุ่งให้ประชาชนในประเทศได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม.
ภาพ/ข่าว
มะอายือมิง สาแล๊ะ

 

 61,642 total views,  2 views today

You may have missed