ธันวาคม 4, 2023

spmc สื่อเพื่อสันติ สรรค์สร้างสังคม

ส่งมอบความสุขแก่เด็กและเยาวชน เนื่องในวันเด็กแห่งชาติปี 2566

แชร์เลย

อับดุลฮาดี เจ๊ะยอ /ยะลา/

วันที่ 12 ม.ค. 66 ณ บริเวณหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลสะเอะ อำเภอกรงปีนัง จังหวัดยะลา โครงการเสริมสร้างพื้นที่สร้างสรรค์เด็กและเยาวชน ประจำปี 66
โดยมี นายยงยุทธ นิชลานนท์ นายอำเภอกรงปินัง เป็นประธาน พร้อมด้วย นายมะกรี ยูโซ๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะเอะ ปลัดอำเภอกรงปีนัง ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรกรงปีรัง ผู้บังคับกองร้อยเฉพาะกิจทหารพรานที่ ๔๗๑๕ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน

เด็กและเยาวชน เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีความสำคัญและมีคุณค่าของท้องถิ่นและของชาติ เพราะเป็นผู้ที่เต็มไปด้วยพลังกาย พลังสติปัญญา พลังความคิด ที่จะเรียนรู้และเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในวันข้างหน้า ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชาติบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้าและมีความอยู่รอดปลอดภัย เพื่อให้ทุกส่วนของสังคมได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กและเยาวชน ซึ่งต้องได้รับการพัฒนาเต็มด้วยศักยภาพ เพื่อจะได้เติบโตเป็นพลเมืองที่ดี มีคุณภาพสืบไป

องค์การบริหารส่วนตำบลสะเอะ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของวันเด็กและเยาวชน จึงได้จัดโครงการเสริมสร้างพื้นที่ สร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน ประจำปี 2566 ขึ้น

นายมะกรี ยูโซ๊ะ กล่าวว่า การจัดงานวันเด็กและเยาวชนในครั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้รับความสนุกสนาน รี่นเริง กล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์ ตระหนักในสิทธิหน้าที่ มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เด็กและเยาวชนมีพัฒนาการเต็มศักยภาพทั้งทางร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา มีสุขภาพพลานมัยที่สมบูรณ์ และห่างไกลจากสิ่งเสพติด

 

 

 

 21,570 total views,  2 views today

You may have missed