กรกฎาคม 13, 2024

สื่อเพื่อสันติspmc

spmc สื่อเพื่อสันติ สรรค์สร้างสังคม

ศอ.บต.เร่งผลักดัน พัฒนาชายแดนไทยมาเลเซีย พื้นที่นราธิวาส เตรียมเสนอคืบหน้า ประวิตรฯ 19 ก.ย.นี้

แชร์เลย

ข่าว กองบรรณาธิการ..

ศอ.บต. เร่งผลักดัน…พัฒนาด่านชายแดนไทย – มาเลเซีย ในพื้นที่ จ.นราธิวาส โดยเฉพาะ!!! สะพานข้ามแม่น้ำสุไหงโกลก แห่งที่ 2 หวังกระตุ้นเศรษฐกิจ ยกระดับการค้าชายแดน และการท่องเที่ยว พร้อมเตรียมนำความคืบหน้าเสนอกพต. 19 ก.ย. 65 นี้

จากมติคณะกรรมการยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้(กพต.) ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2565 ที่ได้มีข้อสั่งการให้ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชาแดนภาคใต้(ศอ.บต.) ไปเร่งรัด ประสาน ผลักดันการทำงานของทุกส่วนราชการที่มีอำนาจหน้าที่ให้พัฒนาศักยภาพด่านศุลกากรชายแดนไทย – มาเลเซีย ซึ่งได้มีการดำเนินการเริ่มต้นตามแผนโครงการมาอย่างยาวนาน อาทิ โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโก-ลกที่อำเภอสุไหงโก-ลก และอำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส โดยศอ.บต. ได้ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงการคลัง สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงมหาดไทย ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนในการขนส่งการค้าชายแดน และกระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

ล่าสุดศอ.บต. ได้มีการจัดประชุมหารือการขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพด่านศุลกากรชายแดนไทย – มาเลเซีย ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดจนคณะทำงาน Working group ระหว่างประเทศไทยและมาเลเซีย เพื่อยกระดับการค้าชายแดนตลอดจนความร่วมมือในมิติต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส โดยมีความคืบหน้าของการพัฒนาโครงการดังกล่าวประกอบด้วย การพัฒนาด่านศุลกากรตากใบ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส อาทิ การก่อสร้างแพขนานยนต์ข้ามฟาก จำนวน 1 ลำ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ได้อนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ งบประมาณจำนวน 38,569,000 บาท ล้านบาท เพื่อจัดสร้างแพขนานยนต์ (ต่อแพ) ลำใหม่ทดแทนแพขนานยนต์ลำเดิม เดิม ออกแบบให้มีขนาดกว้าง 9 เมตร ยาว 21 เมตร ลึก 1.55 เมตร สามารถบรรทุกผู้โดยสารได้ จำนวน ๓๐ คน บรรทุกยานพาหนะ (รถยนต์) ขนาด ๒,๕๐๐ กิโลกรัม/ต้น ได้ไม่น้อยกว่า 9 คัน และได้ลงนามสัญญาเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ผ่านมาคาดว่าจะมีกำหนดสร้างแล้วเสร็จในช่วงเดือนมกราคม 2566 นี้ การพัฒนาด่านศุลกากรบูเก๊ะตา อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส ในการโครงการจัดซื้อที่ดินเพื่อการขยายด่านบูเก๊ะตา จังหวัดนราธิวาส สนับสนุนการดำเนินแผนพัฒนาด่านศุลกากรบูเก๊ะตา โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงาน จำนวน 3 คณะ ได้แก่ 1) คณะกรรมการกำหนดราคากลางจัดซื้อที่ดินเพิ่มเติม พร้อมค่าชดเชยผลอาสินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อการดำเนินโครงการพัฒนาด่านศุลกากรบูเก๊ะตา 2) คณะทำงานสำรวจผลอาสินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อการดำเนินโครงการพัฒนาด่านศุลกากรบูเก๊ะตา (ระดับพื้นที่) และ3) คณะทำงานสำรวจและประเมินราคาสิ่งปลูกสร้าง เพื่อการดำเนินโครงการพัฒนาด่านศุลกากรบูเก๊ะตา การหารือการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบการคมนาคมขนส่งเชื่อมต่อไทยและมาเลเซียในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

ซึ่งในห้วงวันที่ 25 – 28 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา รัฐมนตรีอาวุโสและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงโยธาธิการมาเลเซีย (Ministry of Works) ได้เดินทางเยือนประเทศไทย เพื่อติดตามความคืบหน้าพร้อมร่วมหารือกับผู้แทนจากรัฐบาลไทยนำโดยพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน กพต. โดยเฉพาะประเด็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานตามแนวชายแดนไทย – มาเลเซีย อาทิ โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำสุไหงโกลก แห่งที่ 2 (สุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส – เมืองรันตูปันยัง รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย) ซึ่งเป็นโครงการภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือ IMT – GT เพื่อก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำอีก 1 สะพาน คู่ขนานกับสะพานเดิม โดยฝ่ายมาเลเซียรับผิดชอบออกแบบ รายละเอียด และที่อำเภอตากใบ ซึ่งมีแนวเส้นทางจุดเริ่มต้นที่สามแยกตากใบ บ้านหัวถนน ซึ่งเป็นสามแยกจุดตัดของฝั่งประเทศไทย สิ้นสุดทางหลวงของประเทศมาเลเซีย มีระยะทาง 11 กิโลเมตร ออกแบบเป็นถนน 4 – 6 ช่อง ถนนบริเวณพื้นที่เกาะสะท้อนเป็นโครงสร้างสะพานยกระดับมีสะพานข้ามแม่น้ำ 2 แห่ง คือ สะพานบางนรา และสะพานโกลก อาคารด่านศุลกากรรวมถึงตรวจคนเข้าเมืองอยู่จุดเดียวกับที่บริเวณเกาะสะท้อนเป็นอาคาระดับดิน ที่จะส่งเสริมให้เกิดความคล่องตัวด้านเศรษฐกิจการค้าทั้งนำเข้าและส่งออก รวมทั้งรองรับนักท่องเที่ยวระหว่างประเทศที่มีเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากสะพานข้ามแม่น้ำโก-ลก แห่งที่1 มีความคับแคบไม่สะดวกต่อการตอบสนองการเติบโตทางเศรษฐกิจและการเดินทางของประชาชนและนักท่องเที่ยวของทั้ง 2 ประเทศที่ในแต่ละวันมีเป็นจำนวนมาก โครงการก่อสร้างสะพานตากใบ-เปิงกาลันกุโบร์ โครงการถนนเชื่อมด่านศุลกากรสะเดาแห่งที่สอง-ด่านบูกิตกายูฮิตัม และโครงการพัฒนาเส้นทางเชื่อมโยง จังหวัดสตูล-รัฐเปอร์ลิส มาเลเซีย ซึ่งหากโครงการดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากทางรัฐบาลามาเลเซียและมีแนวโน้มไปในทิศทางที่ดีขึ้น คาดว่าจะมีการร่วมจัดทำ MOU ร่วมกันต่อไป

โดยพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกพต. ได้เห็นชอบให้ทั้งสองฝ่ายร่วมกันจัดประชุมกลไกความร่วมมือเพื่อผลักดันความร่วมมือระหว่างกันในด้านต่างๆ ให้มีความคืบหน้ามากขึ้น โดยเฉพาะความร่วมมือด้านการคมนาคมขนส่งเชื่อมต่อประเทศไทยและมาเลเซีย ซึ่งทั้งสองฝ่ายได้หารือแนวทางการผลักดันโครงการความเชื่อมโยงที่คั่งค้างระหว่างกันให้มีความคืบหน้า เป็นรูปธรรม โดยเฉพาะการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโก-ลก ณ อำเภอสุไหงโก-ลก (สุไหงโก-ลก – รันเตาปันยัง) แห่งที่ 2 และการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโก-ลก ที่อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส – เปิงกาลันกูโบร์

ขณะที่ทางรัฐมนตรีอาวุโสและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงโยธาธิการมาเลเซีย จะเร่งนำขอเสนอของรองนายกรัฐมนตรี ไปเรียนนายกรัฐมนตรีมาเลเซียและคณะรัฐมนตรีต่อไป โดยมาเลเซียพร้อมเร่งรัดการดำเนินในรายละเอียดให้มีความคืบหน้าโดยเร็วที่สุด รวมถึงการสร้างถนนเชื่อมต่อด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่ – ด่านศุลกากรบูกิตกายูฮิตัม มาเลเซีย ที่จะร่วมกันจัดการประชุมคณะผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิค (Expert Working Group: EWG) ไทย – มาเลเซีย ครั้งที่ 2 ในเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ เพื่อให้สามารถเปิดใช้ด่านศุลกากรแห่งใหม่ได้โดยเร็ว ทั้งนี้ผู้แทนรัฐบาลทั้งสองประเทศมีความเชื่อมั่นโครงการความเชื่อมโยงเหล่านี้จะสามารถสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนในระดับประชาชนมากขึ้น ซึ่งจะส่งเสริมความเชื่อมโยงระหว่างเขตเศรษฐกิจพิเศษบริเวณชายแดนของทั้งสองประเทศ

อย่างไรก็ตามการขับเคลื่อนโครงการและการพัฒนาด่านศุลกากรชายแดนไทย – มาเลเซีย (9 ด่าน) จะมีการเตรียมรวบรวมข้อมูลความคืบหน้าพร้อมนำเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้(กพต.) ห้วงวันที่ 19 กันยายน 2565 นี้ ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส โดยมีพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี/ประธานกพต.ลงพื้นที่เดินทางมาร่วมหารือเพื่อพิจารณาแนวทางและเร่งดำเนินการให้เกิดผลเป็นรูปธรรม

 

 50,812 total views,  2 views today

You may have missed