กันยายน 26, 2021

spmc สื่อเพื่อสันติ สรรค์สร้างสังคม

#จะนะเมืองอุลามาอ์ : สี่โต๊ะครูจะนะผู้เริ่มต้น “โรงเรียนบุสตานุดดีนและวิทยาลัยอาชีวศึกษาฮอไรซอนบริหารธุรกิจ”

แชร์เลย

อุสตาซอับดุชชะกูรฺ บินชาฟิอีย์ (อับดุลสุโก ดินอะ)

Shukur2003@yahoo.co.uk
ด้วยพระนามของอัลลอฮฺผู้ทรงเมตตากรุณาปรานีเสมอ ขอความสันติและความจำเริญแด่ศาสนฑูตมุฮัมมัด ผู้เจริญรอยตามท่านและสุขสวัสดีผู้อ่านทุกท่าน

โรงเรียนบุสตานุดดีนและวิทยาลัยอาชีวศึกษาฮอไรซอนบริหารธุรกิจซึ่ง บริหารงานโดยดร.ข๊ดดะรี บินเซ็น ซึ่งท่านเป็นที่รู้จักกันในนามบังข๊ด และได้รับความไว้วางใจในตำแหน่งนายกสมาคมสมาพันธ์โรงเรียนเอกชนภาคใต้  โดยโรงเรียนบุสตานุดดีนนั้นระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6)

ในขณะที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาฮอไรซอนบริหารธุรกิจเปิด เรียนสายอาชีพในระดับปวช.และปวส.อันเป็นสถาบันการศึกษาเอกชนมุสลิมสายอาชีพแห่งแรกของอำเภอจะนะและจังหวัดสงขลา
ทั้งสองโรงเรียนตั้งอยู่ที่อยู่ : 71 หมู่ที่ 7 จะโหนง จะนะ สงขลา ความจริงหากศึกษาประวัติก่อนกำเนิดทั้งสองโรงเรียนนี้นั้น มีโต๊ะครู(ผู้รู้ศาสนา)สี่คน ที่วางรากฐานสำคัญบาบอฮัจญีอิสมาอีล หมัดแหละ บาบอฮัจญีหมูด บินเซ็น บาบอฮัจญีซะการียา หมัดแหละและบาบอฮัจญีอับดุลอาซิซ ยีขะเด สำหรับรายละเอียดประวัติแต่ละท่านมีดังนี้
หนึ่ง บาบอฮัจญีอิสมาอีล หมัดและ

ประวัติส่วนตัว
ท่านมีชื่อตามทะเบียนราษฎร์ นายฮัจยีแอ หมัดแหละ เกิดเมื่อ ปีพุทธศักราช 2445 ณ บ้านตรับ ตำบลจะโหนง อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา มีบิดาชื่อ นายหมัด หมัดแหละ มารดาชื่อ นางอามีน๊ะ หมัดแหละ มีบุตรชาย 1 คน หญิง 1 คน ท่านสิ้นชีพเมื่อวันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2521 รวมอายุ 76 ปี

ประวัติการศึกษา

ในวัยเด็กอายุประมาณ 13 ปี ท่านได้เดินทางไปศึกษาศาสนาที่ปอเนาะบ้านนนท์ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา โดยครูคนแรกของท่านคือ นายฮัจยีซอหมัด หลังจากนั้นอายุประมาณ 22 ปี ท่านได้เดินทางไปเรียนด้านศาสนาต่อที่ เมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย จนมีความเชี่ยวชาญด้านศาสนา มีความรู้เป็นที่ยอมรับกันในภาคใต้ หลังจากเรียนอยู่ที่เมืองเมกกะ เป็นเวลา 10 ปี ก็เดินทางกลับมาเผยแพร่ศาสนาตามหมู่บ้านใกล้เคียง รวมทั้งต่างจังหวัด เช่น พัทลุง ตรัง กระบี่ พังงา และได้เปิดสอนเป็นปอเนาะ มีลูกศิษย์มาเรียนเป็นจำนวนมาก ส่วนมากเมื่อจบไปแล้วก็เปิดโรงเรียนสอนศาสนา หรือเป็นอิหม่าม ผู้นำ ทำให้ท่านเป็นที่ยอมรับในสังคม

บทบาทด้านวิชาการ สังคม และอื่นๆ

ท่านได้สร้างสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่สังคมหลาย ๆ ด้าน เช่นมัสยิด สะพาน ถนน ที่สำคัญท่านได้สร้างสมาคมมุสลิมหาดใหญ่ขึ้น เพื่อให้พี่น้องมุสลิมมีจุดศูนย์กลางในการพบปะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านศาสนา และด้านอื่น ๆ จนปัจจุบันก็ยังมีอยู่

เมื่อปี 2508 ท่านได้ก่อตั้งโรงเรียนบุสตานุดดีนขึ้น โดยชื่อเดิมชื่อว่า “ปอเนาะควนบู” ต่อมา พ.ศ. 2514 ได้จดทะเบียนเป็นโรงเรียนราษฎร์สอนศาสนาอิสลาม ชื่อว่า “โรงเรียนบุสตานุดดีน” ต่อมาปีพ.ศ. 2521 เปิดสอนหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น ประเภทโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม โดยมีฮัจยีหมูด บินเซ็น ฮัจยีสักกะรียา หมัดแหละ และฮัจยีล่าซิ ยีขะเด เป็นผู้ร่วมก่อตั้ง โดยให้นายล่าซิ ยีขะเด เป็นผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการ และครูใหญ่

พ.ศ. 2537 ได้รับอนุมัติให้แปรสภาพจากโรงเรียนสอนศาสนาอิสลามตามมาตรา 5(2) เป็นมาตรา 5(1) จนกระทั่ง พ.ศ. 2540 เปิดสอนหลักสูตรอิสลามศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย จนถึงปัจจุบัน โดย นายล่าซิ ยีขะเด เป็นผู้รับใบอนุญาต นายขดดะรี บินเซ็น เป็นผู้จัดการ และนางนภาพร บินเซ็น เป็นครูใหญ่

พ.ศ. 2538 โรงเรียนบุสตานุดดีน เปลี่ยนสภาพเป็นมูลนิธิเพื่อการศึกษาตามใบอนุญาต ที่ ต.567/2538 โดยมีนายล่าซิ ยีขะเด เป็นผู้รับใบอนุญาต นายขดดะรี บินเซ็น เป็นผู้จัดการ และนางนภาพร บินเซ็น เป็นครูใหญ่ หลังจากนั้นได้โอนโรงเรียนให้แก่มูลนิธิ โดยมีนายดีน หมุดแหล๊ะ เป็นผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต นายขดดะรี บินเซ็น เป็นผู้จัดการ และนายรอซิดิน ยีขะเด รักษาการแทนครูใหญ่

ปีการศึกษา 2542 ได้มีการเปลี่ยนแปลงผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาตเป็น นายสะกะรียา ส่าเม๊าะ

ปีการศึกษา 2546 ทางโรงเรียนได้เริ่มใช้หลักสูตรขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544

พ.ศ. 2547 นายฮันนาน หมัดแหละ ได้รับการแต่งตั้งเป็นครูใหญ่ และนายรอซิดิน ยีขะเด ได้รับการแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาคณะผู้บริหารโรงเรียน

พ.ศ. 2548 ทางโรงเรียนได้เปิดสอนระดับอนุบาล (อนุบาล 1-3) และประถมศึกษา (ป. 1-6)

พ.ศ. 2553 ทางโรงเรียนได้เริ่มใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551

พ.ศ. 2554 ทางโรงเรียนได้มีการก่อสร้างอาคารเรียนเพิ่มอีกจำนวน 2 หลัง สระว่ายน้ำ จำนวน 1 หลัง และโรงยิม จำนวน 1 หลัง

พ.ศ. 2556 ทางโรงเรียนได้เปลี่ยนแปลงผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาตจากเดิม คือ นายสักกะรียา ส่าเม๊าะ มาเป็น นายขดดะรี บินเซ็น ได้แต่งตั้ง นายหรอฝีอี ไชยภักดี เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน และ เปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

พ.ศ. 2558 ทางโรงเรียนได้เปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

 

 

 

สอง บาบอฮัจญีหมูด บินเซ็น

ประวัติส่วนตัว

ท่านมีชื่อตามทะเบียนราษฎร์ หมูด บินเซ็น (ผู้ร่วมก่อตั้งโรงเรียนบุสตานุดดีน) ชื่อเต็ม นายหมูด บินเซ็น เกิดเมื่อปีพุทธศักราช 2470 ณ บ้านตรับ ตำบลจะโหนง อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา มีบิดาชื่อ นายหมีน บินเซ็น มารดาชื่อ นางเส๊าะ บินเซ็น มีน้องชาย 1 คน หญิง 1 คน ท่านสิ้นชีพเมื่อวันที่ 2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2540 รวมอายุ 70 ปี

ประวัติการศึกษา

แรกเริ่ม ท่านศึกษาหาความรู้ด้านอิสลามศึกษา จากลุงของท่าน คือ ฮัจญีอิสมาอีล หมัดแหละ ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้ง โรงเรียนบุสตานุดดีน ต.จะโหนง อ.จะนะ จ.สงขลา จนกระทั่งอายุได้ 23 ปี ลุงซึ่งเป็นผู้อุปการะท่าน เพราะท่านเป็นเด็กกำพร้า ก็ได้ส่งท่านไปเรียนที่มักกะห์ ประเทศซาอุดิอาระเบีย เป็นเวลา 15 ปี เมื่อท่านเดินทางกลับมาก็ได้สอนศาสนาในหมู่บ้านของท่าน คือบ้านตรับ เป็นเวลา 2 ปี หลังจากนั้นท่านก็ไปสอนศาสนาอยู่ที่ปอเนาะควนมีด เป็นเวลา 6 ปี และกลับมาสอนที่โรงเรียนบุสตานุดดีน ต.จะโหนง อ.จะนะ จ.สงขลา ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2510 จนกระทั่งท่านเสียชีวิตเมื่อปีพ.ศ. 2540

บทบาทด้านวิชาการ สังคม และอื่นๆ

​ท่านเป็นหนึ่งในคณะผู้ร่วมก่อตั้งโรงเรียนบุสตานุดดีน ในขณะที่ท่านเป็นครูสอนศาสนา ท่านได้เดินทางไปเผยแพร่ตามหมู่บ้านต่าง ๆ และบางครั้งมีชาวบ้านมาเรียนที่ปอเนาะของท่าน ท่านได้ทำงานช่วยเหลือสังคมมาโดยตลอด ทั้งที่จังหวัดสงขลาและจังหวัดใกล้เคียง

 

 

สาม บาบอฮัจญีซะการียา หมัดแหละ

 

 

ประวัติส่วนตัว

ท่านมีชื่อตามทะเบียนราษฎร์ นายสักกะรียา หมัดแหละ เกิดเมื่อปีพุทธศักราช 2480 ณ บ้านตรับ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา มีบิดาชื่อ นายหะยีแอ หมัดแหละ มารดาชื่อ นาง ปีเย๊าะ หมัดแหละ มีพี่ชาย 1 คน น้องสาว 1 คน ท่านสิ้นชีพเมื่อวันที่ 13 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2542 รวมอายุ 62 ปี

การศึกษา

แรกเริ่ม ท่านศึกษาหาความรู้ด้านอิสลามศึกษา ที่ปอเนาะมะโง เป็นเวลา 6 ปี ที่จังหวัดปัตตานี หลังจากนั้นท่านเดินทางไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยซอลาตียะห์ ประเทศซาอุดิอาระเบีย เป็นเวลา 10 ปี

บทบาทด้านวิชาการ สังคม และอื่นๆ

ท่านเป็นหนึ่งในคณะผู้ร่วมก่อตั้งโรงเรียนบุสตานุดดีนหลังจากกลับจากประเทศซาอุดิอาระเบีย ซึ่งท่านได้ใช้ความรู้ความสามารถของท่านสอนนักเรียน โรงเรียนบุสตานุดดีน สอนวิชาอัลกุรอ่าน และสอนกีตาบ นักเรียนหญิงในช่วงกลางคืน และปกครองนักเรียนหญิง

ขณะที่ท่านเป็นครูสอนศาสนา ท่านได้เดินทางไปเผยแพร่ตามหมู่บ้านต่าง ๆ และบางครั้งมีชาวบ้านมาเรียนที่ปอเนาะของท่าน ท่านได้ทำงานช่วยเหลือสังคมมาโดยตลอด ทั้งที่จังหวัดสงขลาและจังหวัดใกล้เคียง จนกระทั่งท่านได้เสียชีวิตลงจากอุบัติเหตุทางรถยนต์

 

 

สี่ บาบอฮัจญีอับดุลอาซิซ ยีขะเด

ประวัติส่วนตัว
ท่านมีชื่อตามทะเบียนราษฎร์ นายล่าซิ ยีขะเด เกิดเมื่อปีพุทธศักราช 2475 ณ บ้านโคกแค ตำบลท่าประดู่ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา มีบิดาชื่อ ฮัจญีหวันเยะ ยีขะเด มารดาชื่อ ฮัจยะห์หิเยาะ ยีขะเด มีพี่น้องชาย 2 คน หญิง 1 คน ท่านสิ้นชีพเมื่อวันที่ 12 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2544 รวมอายุ 69 ปี

ประวัติการศึกษา

แรกเริ่ม ท่านศึกษาหาความรู้ด้านอิสลามศึกษา จากพ่อของท่าน คือฮัจญีหวันเยะ ยีขะเด เป็นเวลา 6 ปี หลังจากนั้น ท่านเดินทางไปศึกษาต่อที่ประเทศมาเลเซีย เมื่ออายุได้ 15 ปี ศึกษาอยู่เป็นเวลา 10 ปี เมื่ออายุได้ 25 ปี ท่านได้เดินทางไปศึกษาต่อ ณ เมือง มักกะฮ์ ประเทศซาอุดิอาระเบีย ที่โรงเรียนดารุลอูลูม จนจบหลักสูตร เป็นเวลา 12 ปี แล้วเดินทางกลับมาสอนศาสนาที่โรงเรียนบุสตานุดดีน ต.จะโหนง อ.จะนะ จ.สงขลา โดยมีตำแหน่งเป็นผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการ และครูใหญ่ ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2514 – 2538

หมายเหตุ
ขอบคุณเนื้อหาได้รับความอนุเคราะห์จากโรงเรียนทั้งสอง

 5,420 total views,  8 views today

You may have missed