กันยายน 26, 2021

spmc สื่อเพื่อสันติ สรรค์สร้างสังคม

พล.อ.จำลอง คุณสงค์ รอง หน.ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ลงพื้นที่ร่วมกิจกรรมขับเคลื่อนมัสยิดต้นแบบ 1 ตำบล 1 มัสยิด จ.ชายแดนภาคใต้

แชร์เลย

( 18 ก.พ.2564 ) พล.อ.จำลอง คุณสงค์ รองหัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาล/ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล กลุ่มงานเพิ่มประสิทธิภาพภาครัฐ พร้อมด้วย นายอับดุลเล๊าะ เจ๊ะแว ที่ปรึกษาผู้แทนพิเศษของรัฐบาล/ประธานชมรมมุสลิมภราดรภาพชายแดนใต้ เข้าร่วมกิจกรรมขับเคลื่อนมัสยิดต้นแบบ 1 ตำบล 1 มัสยิด และขับเคลื่อนตาดีกาตักวาครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ มัสยิดลาดอ ต.บาราเฮาะ
อ.เมือง จ.ปัตตานี ซึ่งจัดกิจกรรมโดย กยส.ศสว.กอ.รมน.ภาค 4 สน. ร่วมกับชมรมมุสลิมภราดรภาพชายแดนใต้ เพื่อส่งเสริมให้มีมัสยิดต้นแบบในพื้นที่และเป็นศูนย์กลางในการขับเคลื่อนขยายผลแนวทางกำปงตักวาลงสู่ชุมชน การสร้างเครือข่ายบ้านครอบครัว โรงเรียนตาดีกาและมัสยิดในระดับพื้นที่ ส่งเสริมให้ผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่เกิดกระบวนการทำงานร่วมกันผ่านกระบวนการ การมีส่วนร่วมซูรอและร่วมแก้ไขปัญหาของชุมชนให้มีประสิทธิภาพและเกิดความยั่งยืน

ในการนี้ พล.อ.จำลอง คุณสงค์ รองหัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาล/ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ได้กล่าวพบปะกับผู้เข้าร่วมกิจกรรมและเป็นประธานพิธีปิด โดยมี นายสุเทพ แก้วประดิษฐ์ นอภ.เมืองปัตตานี ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ ผู้นำศาสนา และ ผบ.ฉก.ป.น.25 เข้าร่วมกิจกรรม โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ จำนวน 60 คน
ปัจจัยที่ทำให้มัสยิดนี้ได้รับการคัดเลือกเพื่อการพัฒนาให้เป็นมัสยิดต้นแบบในพื้นที่ เนื่องจากมัสยิดดังกล่าวได้ผ่านการคัดเลือกและผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์จากสภาสันติสุขตำบล 6 ด้าน ดังนี้
1) ด้านโครงสร้าง โดยมัสยิดมีความพร้อมในการจัดกิจกรรมของชุมชน มีความสะอาด ห้องน้ำถูกสุขลักษณะ มีห้องปฐมพยาบาล
2) ด้านความปลอดภัย โดยเป็นหมู่บ้านปลอดเหตุ ชุมชนรักสันติ
3) ด้านยาเสพติด โดยมีการบรรยายธรรม เรื่องยาเสพติด มีส่วนร่วมในการบำบัดรักษาผู้เสพยา โดยใช้ศาสนาบำบัด
4) ด้านสัมพันธ์ชุมชน โดยในชุมชนมีความรัก ความสามัคคี มีการร่วมกิจกรรมในชุมชน
5) ด้านสุขภาวะ/สุขภาพอนามัย โดยมีการตรวจสุขภาพ และให้ความรู้ มีการส่งเสริมการออกกำลังกาย มีลานสุขภาพ สวนสมุนไพร เป็นมัสยิดปลอดบุหรี่
6) ด้านการมีส่วนร่วม โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการด้านต่างๆ มีการประชุมอย่างต่อเนื่อง มีส่วนร่วมแก้ปัญหาของชุมชนผ่านสภาซูรอ และมีกฏของชุมชน โดยสภาสันติสุขตำบล ส่งรายงานให้ ศปก.อำเภอ เสนอให้ ศสว.กอ.รมน.ภาค 4 สน.พิจารณาอนุมัติให้เป็นมัสยิดต้นแบบ

ในห้วงโอกาสนี้ พล.อ.จำลอง คุณสงค์ ได้เข้าเยี่ยมการดำเนินการและพบปะผู้เข้ารับการบำบัดยาเสพติด เพื่อให้กำลังใจ ศูนย์บำบัดยาเสพติดของตำบล ณ บ้านแสนสุข หมู่ที่ 3 ต.บาราเฮาะ โดยความร่วมมือของผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำศาสนาและคนในชุมชน ซึ่งใช้หลักการ ศาสนาบำบัด และจิตอาสา อย่างได้ผล ซึ่งเดิมเป็นการบำบัดเฉพาะคนในชุมชน แต่ปัจจุบัน มีผู้สนใจเข้ารับการบำบัดยาเสพติดจากพื้นที่ 5 จชต.สมัครใจเข้ารับการบำบัดรักษา จำนวน 104 คน เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่ดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์ที่ควรให้การหนุนเสริมและขยายผลไปในพื้นที่อื่นๆต่อไป

 201 total views,  2 views today

You may have missed