วันอาทิตย์ , มกราคม 24 2021
Breaking News
Download http://bigtheme.net/joomla Free Templates Joomla! 3
Home / คอลัมน์ / แถลงการณ์ร่วมองค์กรภาคีเครือข่าย ๔๙ องค์กร ยื่นผ่านกรรมาธิการสภาผู้แทนฯ ที่จะนะ “คัดค้านการเปลี่ยนสีผังเมืองจะนะจากสีเขียวเป็นสีม่วงและเสนอพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจด้านวัฒนธรรมและวิถีการพัฒนาที่ยั่งยืน”

แถลงการณ์ร่วมองค์กรภาคีเครือข่าย ๔๙ องค์กร ยื่นผ่านกรรมาธิการสภาผู้แทนฯ ที่จะนะ “คัดค้านการเปลี่ยนสีผังเมืองจะนะจากสีเขียวเป็นสีม่วงและเสนอพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจด้านวัฒนธรรมและวิถีการพัฒนาที่ยั่งยืน”

อุสตาซอับดุชชะกูรฺ บินชาฟิอีย์ (อับดุลสุโก ดินอะ) รายงาน
Shukur2003@yahoo.co.uk
ด้วยพระนามของอัลลอฮฺผู้ทรงเมตตาปรานีเสมอ มวลการสรรเสริญมอบแด่อัลลอฮฺผู้ทรงอภิบาลแห่งสากลโลก ขอความสันติสุขแด่ศาสนทูตมุฮัมมัด และสุขสวัสดีผู้อ่านทุกท่าน


ตามที่นายซูการ์โน มะทา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดยะลา พรรคประชาชาติ ประธานคณะกรรมาธิการการกระจายอำนาจ การปกครองส่วนท้องถิ่น และการบริหารราชการรูปแบบพิเศษ สภาผู้แทนราษฎร และคณะลงพื้นที่รับฟังความเห็นจากภาคประชาชน กรณี “จะนะเมืองอุตสาหกรรม” วันที่28 พฤศจิกายน 2563 เวลา 9.00 น.-12.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ ศูนย์เด็กเล็ก เทศบาลเมืองจะนะจังหวัดสงขลา อันเนื่องมาจาก21 ตุลาคม 2563 เครือข่ายโรงเรียนเอนชนสอนศาสนาอิสลามอำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ซึ่งได้ทำหนังสือและร้องเรียนประธานคณะ กมธ.การกระจายอำนาจ การปกครองส่วนท้องถิ่น และการบริหารราชการรูปแบบพิเศษ เรื่อง ให้ตรวจสอบการทำผิดกฎหมายของศอ.บต.ซึ่งช่วงท้ายการรับฟังความคิดเห็นนายมังโสด หมะเต๊ะ ผู้ประสานงาน
องค์กรภาคีเครือข่าย ๔๙ องค์กรก็ได้อ่านแถลงการณ์และ บายอฮุสนี บินหะยีคอเนาะได้ยื่นหนังสือแถลงการณ์ดังกล่าวผ่านกรรมาธิการสภาผู้แทนฯ(ต่อหน้าสื่อมวลชน)
“คัดค้านการเปลี่ยนสีผังเมืองจะนะจากสีเขียวเป็นสีม่วงและเสนอพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจด้านวัฒนธรรมและวิถีการพัฒนาที่ยั่งยืน”
อันเนื่องมาจากการแก้ไขผังเมืองจะนะจากสีเขียวเป็นสีม่วงไม่ชอบด้วยหลักการและเหตุผลดังนี้
๑. การดำเนินการขอแก้ไขผังเมือง ไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติผังเมือง พ.ศ.๒๕๖๒ ที่กำหนดไว้ในมาตรา ๓๕ มาตรา ๒๗ มาตรา ๓๖ และมาตรา ๓๗ เนื่องจากกฎหมายกำหนดเงื่อนไข คือ
– การแก้ไขผังเมืองรวมเฉพาะบริเวณหรือเฉพาะส่วน จะต้องดำเนินการเนื่องจากสภาพการณ์และสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป หรือเพื่อประโยชน์สาธารณะ ซึ่งกรณีจะนะ ไม่ได้เป็นไปเนื่องจากสภาพพื้นที่เปลี่ยนแปลงไปแต่อย่างใด และไม่ได้เป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะ เนื่องจากจะนำเอาเขตอุตสาหกรรมไปให้กับภาคเอกชน ๒ บริษัทเท่านั้น ในทางกลับกัน โครงการ “จะนะเมืองอุตสาหกรรม” เป็นโครงการอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่มีความเสี่ยงสูงในการก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และวิถีชีวิตของประชาชน ไม่เพียงแต่อำเภอจะนะแต่ทั้งจังหวัดชายแดนภาคใต้


๒.การดำเนินการแก้ไขผังเมือง ไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชน ตามมาตรา ๔๓ มาตรา ๕๗ มาตรา ๕๘ และมาตรา ๖๕ ที่กำหนดให้หน่วยงานรัฐต้องพิจารณาข้อเสนอแนะโดยให้ประชาชนที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการพิจารณา และการทำยุทธศาสตร์ชาติจะต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมและการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนทุกภาคส่วนอย่างทั่วถึงซึ่งการดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ไม่เป็นไปตามขั้นตอนแห่งพระราชบัญญัติผังเมืองดังกล่าวและไม่เป็นไปหลักการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ตามมติคณะรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘
ดังนั้นภาคีองค์กรเครือข่ายจึงมีความเห็นร่วมกัน และขอเรียกร้องต่อกรมโยธาธิการและรัฐบาล เพียง ๒ ประการ ดังนี้
๑. ขอให้กรมโยธาธิการมีมติ
ไม่เห็น​ชอบการเปลี่ยนสีผังเมืองจะนะจากสีเขียวเป็นสีม่วงที่ผลักดันเสนอผ่านจังหวัดสงขลาเพราะไม่ชอบด้วยหลักการและเหตุผลข้างต้นรวมทั้งหลักมาตรฐานสากลและหลักธรรมาภิบาล ว่าด้วยการเปลี่ยนผังเมือง
๒. ขอให้รัฐบาลพลิกวิกฤตแห่งความขัดแย้ง เป็นโอกาส ด้วยการประกาศให้พื้นที่อำเภอจะนะ เป็นพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจด้านวัฒนธรรมและวิถีการพัฒนาที่ยั่งยืน ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำและปลายน้ำโดยเปิดโอกาสให้พี่น้องคนจะนะและประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้ออกแบบอนาคตตนเอง ทำแผนพัฒนาพื้นที่จากภาคประชาชนเพื่อเสนอต่อ ศอ.บต.และรัฐบาล เพื่อยุติการพัฒนาอันคับแคบที่คิดและตัดสินใจจากหอคอยงาช้างในส่วนกลาง และหันมาให้ความสำคัญอย่างจริงใจในการสร้างรูปแบบการพัฒนาที่ยั่งยืนที่สอดคล้องกับหลักศาสนธรรม ด้วยการมีส่วนร่วมของคนในพื้นที่ชายแดนใต้อย่างแท้จริง เพื่อความสงบสุข สันติ การมีคุณภาพชีวิตที่ดี และการรักษาฐานทรัพยากรให้สมบูรณ์สู่รุ่นลูกหลานต่อไป “มั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน”

ด้วยความเคารพ
๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

ลงชื่อองค์กรภาคีเครือข่าย ๔๙ องค์กร
๑.เครือข่ายโรงเรียนเอกชนอำเภอจะนะ
๒.สมาคมโรงเรียนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดสงขลา
๓.สมาคมสมาพันธ์​โรงเรียนเอกชนภาคใต้
๔.มูลนิธิดารุนนาอีม
๕.มูลนิธิดา​รุ​ลอิน​ฟาก
๖.สมาคมตรวจสอบ​การ​ใช้​อำนาจรัฐภาคประชาชน (ส.ต.ป.) ภาคใต้
๗.ชมรมโรงเรียนเอกชนเขตพิเศษสงขลา
๘.มูลนิธิสันติ​วิทย์
๙.สมาคมวาดิลไนล์ประเทศศิษย์เก่าอียิปต์
๑๐.เครือข่ายองค์กร​มุสลิมมัสยิดและชุมชนจังหวัดยะลา (jabim)
๑๑.กลุ่มรักษ์ถิ่นเกิด ตำบลคู อ.จะนะ​ จ.สงขลา
๑๒.สมาคมรักษ์ทะเลจะนะ
๑๓.มูลนิธิภาคใต้สีเขียว
๑๔.เครือข่าย​จะนะ​รักถิ่น
๑๕. เครือข่ายประชาชนติดตามแผนพัฒนาจังหวัดสตูล
๑๖. สมาคม​รักษ์​ทะเล​ไทย​
๑๗. สมาคม​สมาพันธ์​ชาว​ประมง​พื้นบ้าน​แห่ง​ประเทศไทย
๑๘.สมาคมฟ้าใสส่งเสริมสุขภาวะเด็กและเยาวชนชายแดนใต้
๑๙.เครือข่ายชาวพุทธเพื่อสันติภาพ.
๒๐.เครือข่ายภาคประชาสังคมเพื่อสันติภาพ (คปส)
๒๑.สหกรณ์​ออมทรัพย์​ครูอัตตับลีฆ อ.จะนะ
๒๒.มูลนิธิ​ดารุสสาลาม
๒๓.กลุ่มด้วยใจ
๒๔.มหาวิทยาลัยชาวบ้านลานหอยเสียบ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
๒๕.เครือข่ายนักเรียนกลุ่มรักษ์ความสะอาด อำเภอจะนะ
๒๖.กลุ่มนักเรียนพลังบริสุทธิ์​ ๔ อำเภอ
๒๗.กลุ่มศิษย์เก่า​อียิปต์ (ชาบ๊าบไคโร)​ Shabab
๒๘.มูลนิธิผสานวัฒนธรรม
๒๙.สมาคมลุ่มน้ำสายบุรี
๓๐.สมาคมศิษย์เก่าสถานศึกษาปากีสถาน
๓๑. โครงการจัดตั้งสมาคมเพื่อการศึกษาและการพัฒนา ชายแดนใต้
๓๒ เครือข่ายนักวิชาการศึกษานโยบายการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (คนศ. จชต.)
๓๓.กลุ่มอาหารปันรัก อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
๓๔. ธนาคารเมล็ดพันธุ์ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
๓๕.สมาคมสถาบันศึกษาปอเนาะจังหวัดหวัดสงขลา
๓๖.กลุ่มคนรุ่นใหม่กับการพัฒนาเมืองจะนะ จังหวัดสงขลา
๓๗.กลุ่มชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนเรื่องที่ดินตำบลนาทับ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
๓๘.ชมรมเด็กสะกอมอาสา
๓๙.มูลนิธิดิจิทัลเพื่อสันติภาพ
๔๐.กลุ่มธนาคารปู​ลานหอยเสียบ
๔๑.กลุ่มป่างามรักษ์​ถิ่น
๔๒.กลุ่มโซล่าเซลป่าชิง
๔๓.กลุ่มทำนาอินทรีย์​ป่าชิง
๔๔.กลุ่มจาระโผง
๔๕.กลุ่มเต่าไข่
๔๖.กลุ่มเด็กรักษ์​หาดสวนกง
๔๗.กล่มเทใจให้เทพา
๔๘.ศูนย์เรียนรู้วิธีธรรมชาติเพื่อชุมชน
๔๙.ศูนย์​อำนวยการบริหารจะนะยั่งยืน (ศอบจ.)
หมายเหตุฟัง
คลิปแถลงการณ์ฉบับเต็มดูได้ใน
https://www.facebook.com/100000198991101/posts/4185165114833414/?d=n

About Oxegen

Check Also

ภูมิใจไทย รุกแก้ปัญหานำ้ท่วมครบวงจร “ชายแดนภาคใต้” ไม่รอ “วัวหายล้อมคอก”

อุสตาซอับดุชชะก …

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *