วันอาทิตย์ , มกราคม 24 2021
Breaking News
Download http://bigtheme.net/joomla Free Templates Joomla! 3
Home / คอลัมน์ / ชัยค์อับดุลกอดีร์ อัลมันดีลีย์ ผู้รู้อินโดนีเซียทีมีคุณูปการต่อ “ปาตานี/ชายแดนใต้”จากอดีตถึงวันนี้แม้โลกเปลี่ยน

ชัยค์อับดุลกอดีร์ อัลมันดีลีย์ ผู้รู้อินโดนีเซียทีมีคุณูปการต่อ “ปาตานี/ชายแดนใต้”จากอดีตถึงวันนี้แม้โลกเปลี่ยน

อุสตาซอับดุชชะกูรฺ บินชาฟิอีย์ (อับดุลสุโก ดินอะ)
Shukur2003@yahoo.co.uk
ด้วยพระนามของอัลลอฮฺผู้ทรงเมตตาปรานีเสมอ มวลการสรรเสริญมอบแด่อัลลอฮฺผู้ทรงอภิบาลแห่งสากลโลก ขอความสันติสุขแด่ศาสนทูตมุฮัมมัด และสุขสวัสดีผู้อ่านทุกท่าน

ชัยค์อับดุลกอดีร์ บินอับดุลมุตตอเล็บ อัลมันดีลีย์ (คศ.1900-1965)ผู้รู้อินโดนีเซียสอนที่มัสยิดฮารอม มักกะห์ มีอิทธิพลและลูกศิษย์ระดับโต๊ะครูมากมายจากปาตานี/ชายแดนภาคใต้ ภรรยาคนที่สามชื่ออะสิยะฮฺ เบ็นติ อับดุลเลาะ บาบอกาตอง ยะหา จังหวัดยะลา
ท่านเขียนตำราประมาณ 24 เล่มผลงานหรือมรดกที่ท่านทิ้งเอาไว้

ความรู้ในด้านต่างๆเช่น หลักพื้นฐานศาสนา หลักศรัทธา หลักปฏิบัติ นิติศาสตร์อิสลาม การศึกษา ข้อชี้ขาด จรรยามารยาท หลักขัดเกลาจิตให้บริสุทธิ์แม้แต่การเมืองการปกครอง แต่ ที่มีอิทธิพลมากที่สุดที่นักเรียนในสถาบันการศึกษาและชุมชน(ชาวบ้าน)ศึกษาจนนำไปสู่วิถีชีวิตจากอดีตจนกระทั่งปัจจุบันแม้โลกจะเปลี่ยนคือปือนาวัรฺ บากี ฮาตีย์ (Penawar Bagi Hati)เป็นหนังสือที่ใชภ้าษามลายูอักษรญาวีย์แปลว่ายาบาบัดหัวใจเป็นหนังสือที่ให้ความสำคัญคุณธรรม จริยธรรม เพื่อธำรงรักษาความศรัทธาต่ออัลลอฮ์ด้วยความบริสุทธิ์ใจ
การพากเพียรในการปฏิบัติศาสนกิจ การยับยั้งความชั่วร้ายโดยมุ่งสู่อัลลอฮฺ การผินหลังให้กับความฟุ้งเฟ้อและการตบแต่งดุนยา (โลกนี้) ความพอเพียงในสิ่งที่มีอยู่ความมีสมถะทรัพย์สินเงินทองและเกียรติยศ
หมายเหตุ

1.อ่านเพิ่มเติมหน้า 34 ใน วิทยานิพนธ์ผู้เขียน

http://dc.oas.psu.ac.th/dcms/files//00125/Chapter2.pdf
สำหรับ

2.ประวัติของท่านอย่างย่อ
1.ชีวประวัติของ
ชัยค์อับดุลกอดีร์ อัลมันดีลีย์
เชื้อสายของชัยคฺ มาจากตระกูลมันดัยลีนเกาะสุมาตราฝั่งตะวันออกประเทศอินโดนีเซีย

พี่น้องของชัยคฺทั้งหมด 3 คน เป็นชายคือพี่ชาย 1 คนชื่อปาลัน (Palan) น้องชาย 2 คน ชื่ออิบรอฮีม (Ibrahim) และบูรฺฮาน (Burhan) อัลมันดีลีย์เป็นชื่อเรียกสั้นๆของชัยคฺซ่ึงเป็นชื่อที่ถูกแต่งตั้งจากเผ่าของท่านคือ บาตักเผ่านี้ตั้งรกรากที่จังหวัดตาปานูลิ (Tapanuli) บางครั้งตาปานูลิ ก็ถูกเรียกว่า มันดีลีย์ (Mandili)

ภรรยาและบุตร  ชัยคฺมีภรรยาสามคน ได้แต่งงานกับภรรยาคนที่หนึ่งเมื่ออายุ 20 ปีขณะที่ท่านอยู่ที่ปอเนาะกาเญาะ มาตี ที่ รัฐเคดาห์มาเลเซีย(กือดะหฺ ) ชื่อเคาะดีเญาะ เบ็นติ หะนาฟิยะฮฺ เป็นชาวเคดาห์
ต่อมาเมื่อไปศึกษา ต่อที่มักกะฮ์ ท่านได้แต่งงานกับภรรยาคนที่สองชื่อซะบีดะฮฺ เบ็นติ ฮัจญ์ยี อาวัง เป็นชาวรัฐเคดาห์เช่นกัน ต่อมาท่านได้แต่งงานกับภรรยาคนที่สามชื่ออะสิยะฮฺ เบ็นติ อับดุลเลาะ เป็นชาวปาตานี/ชายแดนภาคใต้

มีบุตรทั้งหมด 9 คน ได้กับภรรยาคนที่หนึ่ง (เคาะดีเญาะ เบ็นติ ฮะนาฟิยะฮฺ) 6 คน เป็นชาย 3 คน คือมุฮัมมัดบัดรุดดีน มุฮัมมัดซัยนุดดีน และซาวาวิ หญิง 3 คนคือ ราฟิอะฮ์ ฟาติมะฮ์ และรอกิเยาะฮ์ ได้กับ ภรรยาคนที่สอง (ซะบีดะฮฺ เบ็นติ ฮัจญ์ยี อาวัง) 1 คน เป็นชายคือ อับดุลอาซิซ ได้กับภรรยาคนที่สาม (อะสิ ยะฮ์ เบ็นติ อับดุลเลาะ) 2 คน เป็นชาย 1 คนคือ อะฮมัดซากี เป็นหญิง 1 คน คือหะลีมะฮฺ บุตรของชัยคฺ ทั้งหมดตั้งรกรากที่มักกะฮ์ ยกเว้น ราฟิอะฮฺ ได้ตามสามีคืออะหฺมัดอุสมานไปที่สะบะฮฺ


การศึกษา
ชัยคฺเร่ิมเรียนที่หมู่บ้านของตนเองก่อนคือ อัลมันดีลีย์ หลังจากนั้นท่านได้เรียนกับคณาจารย์ที่มี ชื่อเสียงในเมืองของท่านอย่างจรงิจังแล้วได้ไปศึกษาต่อที่เมืองกอืดะหฺประเทศมาเลเซียจากนี้ได้ไปศึกษาต่อที่ กาเญาะมาตี เป็นหมู่บ้านหนึ่งในกือดัหฺ ได้ศึกษาที่นี่เกือบห้าปี โดยศึกษาความรู้ด้านอิสลามศึกษาทั้งที่เป็น ภาษามลายูและภาษาอาหรับ
ชัยคฺเริ่มเรียนประถมที่โรงเรยีนฮอลันดาเมื่อค.ศ.1917จบชั้นห้าเมื่อค.ศ.1923หลังจากนี้ท่านได้ ออกไปยังรัฐเคดาห์ ประเทศมาเลเซียเมื่อค.ศ.1924เพื่อศึกษาความรู้ศาสนาโดยเริ่ม เรียนจากต่วนกูรู ฮัจญ์บากัรฺ ตูเบียร์ (Tuan Guru Haji Bakar Tobiar) ที่ปอเนาะปือจารุม เปอนดัง (Pondok
Penyarum Pendang) ต่อไปยังปอเนาะไอร์ฮีตา (Air Hitam) ซ่งบริหารโดยต่วนกูรูฮัจญ์อิดรีส (Haji Idris) และ ลือบัย ดูกน (Lebai Dukun) (จากอินเตอร์เน็ต)
เมื่อ ค.ศ. 1926 ชัยคฺศึกษาต่อที่มัดเราะสะฮฺ ดารุลสะอาดะฮฺ อัลอิสลามียะฮฺ(Madrasah Darul Sa’adah Al-Islamiyah) หรืออีกชื่อหนึ่งว่าปอเนาะตีตีกาเยาะฮฺ (Pondok Titi Gajah) ซ่ึงบริหารโดยชัยคฺ วันอิบรอฮีม เบ็น อับดุลกอเดรฺ อัลฟาฎอนี (Syaikh Wan Ibrahim bin ‘Abdul Qadir al-Fathani) ซ่ึงเป็นที่รู้จัก ในนามปะจูฮิม (Pak Chu Him) ท่านศึกษาที่นี่ 10 ปีจนกระท่ังได้เป็นครูสอนที่นี่สองปี หลังจากนี้ท่านได้ไป ศึกษาต่อ ณ นครมักกะฮ์กับชัยคฺอิสมาแอล เบ็น อับดุลกอเดรฺ อัลฟาฏอนี (Syaikh Isma’il bin ‘Abdul Qadir al-Fathani) ซ่งึ เป็นพี่ชายของชัยคฺวันอิบรอฮีม เบ็น อับดุลกอเดร อัลฟาฎอนี (Syaikh Wan Ibrahim bin ‘Abdul Qadir al-Fathani) และที่มักกะฮ์นี่เองที่ท่านได้ศึกษากับอุละมาอ์(ผู้รู้ศาสนา)อีกหลายๆท่าน
คณาจารย์
บรรดาคณาจารย์ส่วนหนึ่งของชัยคฺได้แก่ ชัยคฺอิสมาแอล เบ็น อับดุลกอเดร์ อัลฟาฎอนีย์ (Syaikh Isma’il bin ‘Abdul Qadir al-Fathani) ชัยคฺอะบูบากัรฺ ชะษา อัดดิยาษี (Syaikh Abu Bakar Syatha al-Diyathi) ชัยคฺอับดุลการีม อัดดากีสตานีย์ (Syaikh Abdul Karim al-Dakhistaniy)ชัยคฺอะลีย์ อัลฟาฎอนีย์ (Syaikh Ali Al-Fathani) ชัยคฺมุฮัมมัดอะลีย์ อัลมาลิกีย์ (Syaikh Muhammad Ali Al-Maliki) ชัยคฺหะสัน อัลมัชชาษ (Syaikh Hassan Al-Masysyath) ชัยคฺมุฮัมมัดอัลอะเราะบีย์ (Syaikh Muhammad Al-Arabi) สัยยิดอะละวี เบ็น อับบาส อัลหะสะนีย์ (Sayyid Alwi bin Abbas Al-Hasani) ชัยคฺมุฮัมมัดอะฮยาด (Syaikh Muhammad Ahyad) ชัยคฺหะ สัน อัลยะมานีย์ (Syaikh Hasan Al-Yamani) ชัยคฺอุมัรฺ ฮัมดาน อัลมะฮรอชีย์ (Syaikh Umar Hamdan Al- Mahrasyi) ชัยคฺมุฮัมมัดนูรฺ สะอิฟ (Syaikh Muhammad Nur Saif) ชัยคฺมุฮัมมัดยาสิน อัลฟาดะนีย์ (Syaikh Muhammad Yasin Al-Fadani) ชัยคฺอับดุลเลาะ อัลละฮญีย์ (Syaikh Abdullah Al-Lahji) ชัยคฺซะกะริ ยา บีลา (Syaikh Zakaria Bila) (Abdul Qadir, online)
งานเขียนและตารา
บรรดางานเขียนและตาราส่วนหนึ่งของชัยคฺได้แก่ ปือรีสัย บากี สือกือเลียน มุกัลลัฟ (Perisai bagi sekelianMukallaf)ปึมบันตูสือกอืเลียนอูรังอิสลามดืองันสัมป๎ยพะลอกือปาดออุรังยังมาตี(Pembantuseklian Urang Islam dengan sampai pahla kepada Urang yang mati) ปึนดีรียันอุกามออิสลาม (Pendirian Ugama Islam) ปือรตุนํุคบากสีือกอืเลียนอุมัต(PertunjukbagisekelianUmat)บือกัลอุรังยังมือนูนัยฮัจญ์(Bekal urang yang menunaikan Haji) ปึมบือรียันยังบากุสลากีอินดะฮฺ (Pemberian yang bagus lagi indah) ตุหฺฟะฮฺ อัลกอรีย์ อัลมุสลิม (Tuhfat al-Qariy al-Muslim) อัลเคาะซาอิน อัสสะนียยะฮฺ (al-Khazain al-Saniyat) อิ อติกอด อุรังยังปือรจายอ อะกันกุรอาน ดืองันตูรน นบีอีสา (Itiqad Urang yang Percaya akan Quran dengan turun Nabi Isa)ปือนาวัรฺ บากี ฮาตีย์ (Penawar Bagi Hati) อาเนาะกุนจีชุรฆอ(Anak Kunci Syurga ) Senjata Tok Haji dan Tok Labai
อ้างอิงจากตะเศาวุฟนิพนธ์ของชัยคฺอัลดุลกอเดร อันมันดีลีย์โดย
มาหะมะ อาบและอับดุลเลาะการนีา

https://so01.tci-thaijo.org/index.php/NUR_YIU/article/download/88826/86881/
3.ภาพและข้อมูลจาก
https://m.facebook.com/kitabjawiarab/

About Oxegen

Check Also

ภูมิใจไทย รุกแก้ปัญหานำ้ท่วมครบวงจร “ชายแดนภาคใต้” ไม่รอ “วัวหายล้อมคอก”

อุสตาซอับดุชชะก …

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *