สิงหาคม 18, 2022

spmc สื่อเพื่อสันติ สรรค์สร้างสังคม

นราธิวาส เปิดตลาดเกษตรกร รวมใจ สู้ภัยโควิด – 19 สร้างช่องทางการตลาดสำหรับเกษตรกร จำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพและปลอดภัยสู่ผู้บริโภค

แชร์เลย

บรรณาธิการ..

(15 ก.ย. 63) ที่ตลาดเกษตรกรจังหวัดนราธิวาส บริเวณหน้าแขวงทางหลวงนราธิวาส อ.เมือง จ.นราธิวาส นายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิดตลาดเกษตรกร รวมใจ สู้ภัยโควิด – 19 โดยมีนายเทอดศักดิ์ รัญจวน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ และเกษตรกร ร่วมพิธีเปิดงาน
นายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า โครงการประชาสัมพันธ์ตลาดเกษตรกร รวมใจ สู้ภัยโควิด – 19 จังหวัดนราธิวาส เป็นโครงการที่จะช่วยเพิ่มทางเลือกในการระบายสินค้าให้แก่เกษตรกร เพิ่มรายได้ ลดการสูญเสียของผลผลิต โดยเฉพาะเกษตรกรรายย่อยที่มีผลผลิตต่อรายไม่มากและไม่สามารถเข้าถึงตลาดได้ด้วยตนเอง ซึ่งการมีตลาดให้กับเกษตรกรรายย่อยจะเป็นการช่วยเกษตรกรให้มีช่องทางการจำหน่ายทางหนึ่ง ให้ผู้บริโภคได้พบกับผู้ผลิตโดยตรง และกระตุ้นการรับรู้ของผู้บริโภคในการสร้างช่องทางการตลาดที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานให้แก่เกษตรกรผู้ผลิตโดยตรง และให้ผู้บริโภคที่อาศัยอยู่ในชุมชนเมืองได้บริโภคผลิตผลทางการเกษตรที่ปลอดภัย


สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดสำหรับเกษตรกร ให้เกษตรกรที่ผลิตสินค้าคุณภาพมีแหล่งขายตรง และเพื่อเป็นแหล่งซื้อสินค้าคุณภาพสำหรับผู้บริโภค โดยตลาดเกษตรกร (Farmer Market) จังหวัดนราธิวาส ได้จัดตั้งขึ้นตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2557 เปิดตลาดทุกวันตั้งแต่เวลา 10.00 – 18.00 น. และได้มีการดำเนินโครงการมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน โดยมีกลุ่มบุคคลที่นำผลผลิตมาจำหน่าย ประกอบด้วย เกษตรกรที่เป็น Smart Farmer เกษตรกรรายย่อยในพื้นที่จังหวัด เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ กลุ่มเกษตรกร สมาชิกในฟาร์มตัวอย่าง กลุ่มเกษตรกร สมาชิกในฟาร์มตัวอย่าง กลุ่มเกษตรกรในชุมชนรอบๆฟาร์มตัวอย่าง และกลุ่มแม่บ้านที่ผลิตสินค้าสะอาด ถูกสุขอนามัย โดยนำสินค้ามาจำหน่ายตามฤดูกาล ทั้งผลผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ Safety Level GAP อินทรีย์ หรือคุณภาพอื่นๆ จึงจำเป็นที่จะต้องยกระดับและประชาสัมพันธ์ตลาดเกษตรกร จังหวัดนราธิวาสให้เป็นที่รู้จัก และกระตุ้นการรับรู้ของผู้บริโภคให้แพร่หลาย เพื่อเป็นช่องทางสำคัญในการช่วยเหลือเกษตรกรในด้านการตลาดให้เข้มแข็ง มั่นคง และยั่งยืน
ทั้งนี้ หลังพิธีเปิดงาน ได้จัดให้มีการแข่งขันกินผลไม้ และเยี่ยมชมร้านค้าจำหน่ายผลิตผลทางการเกษตร รวมทั้งมีการให้บริการตรวจสารพิษในร่างกายแก่ผู้มาร่วมงานอีกด้วย

 331 total views,  2 views today

You may have missed