กันยายน 26, 2021

spmc สื่อเพื่อสันติ สรรค์สร้างสังคม

รองผู้ว่าฯยะลา มอบเกียรติบัตรโครงการพระราชทาน “โคก หนอง นาแห่งน้ำใจและความหวัง”แก่ผู้ต้องขังที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษเรือนจำกลางยะลา

แชร์เลย

อับดุลหาดี เจ๊ะยอ จ.ยะลา  รายงาน..

( 15 กันยายน 2563) ที่ เรือนจำกลางยะลา อ.เมือง จ.ยะลา นายเจษฎา จิตรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานพิธีปิดพร้อมมอบเกียรติบัตรโครงการพระราชทาน “โคก หนอง นาแห่งน้ำใจและความหวัง” ให้แก่ผู้ต้องขังเรือนจำกลางยะลาที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ ปี พ.ศ.2563

นายสมใจ สุขแสงชู ผู้บัญชาการเรือนจำกลางยะลา กล่าวว่า ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้มีการฝึกโครงการพระราชทาน “โคก หนอง นาแห่งน้ำใจ และความหวัง” รุ่นที่ 1 ให้แก่ผู้ต้องขังที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ ปี พ.ศ.2563 จำนวน 7 คน เป็นผู้ต้องขังชาย 167 คน ผู้ต้องขังหญิง 5 คน และเจ้าหน้าที่เรียนจำกลางยะลา 4 คน ระหว่างวันที่ 1 ถึง 14 กันยายน 2563 เป็นการประยุกต์ทฤษฎีใหม่แบบชาวบ้านและสร้างต้นแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ ในพื้นที่ขนาดเล็กสามารถดำเนินการในการปั้นโคก ขุดหนอง ทำนา ปลูกตันไม้ ปลูกผัก เลี้ยงกบ เลี้ยงปลา ให้พอกิน พออยู่ พอใช้ พอร่มเย็น โดยในระหว่างดำเนินการจะมุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนทัศนคติ แนวความคิด ฝึกวินัย ลงมือปฏิบัติแก้ปัญหาจริง โดยในการจัดอบรม จำนวน ๑๔ วัน ได้แบ่งขั้นตอนในการฝึก 3 ขั้นตอน ได้แก่ขั้นที่ 1 การอบรมพึ่งตนเองด้วยทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง ขั้นที่ 2 การแปลทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติประกอบด้วย การออกแบบแนวความคิดการบริหารจัดการพื้นที่ขนาดเล็ก การประยุกต์ทฤษฎีใหม่แบบชาวบ้าน ปั้นโคก ขุดหนอง ทำนา ตามภูมิสังคม ลงบนกระดาน การสร้างต้นแบบบนพื้นที่จำลอง และวางแผนการปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง เพื่อพอกิน พออยู่ พอใช้ พอร่มเย็น การปฏิบัติในพื้นที่จริง ตามทฤษฎีใหม่แบบชาวบ้าน ขั้นที่ 3 การสรุปและการประเมินผล

ทั้งนี้ การฝึกอบรม ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นครบถ้วนตามหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่ 4 คน และผู้ต้องขัง 172 คน ผ่านการฝึกอบรมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก โดยได้รับความรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ได้น้อมนำพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสืบสาน รักษา ต่อยอด โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่าง ๆ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชการิบศร มหาภูมิพล อดุลยเดช มหาราชบรมนาถบพิตร ให้ผู้ต้องขังพึ่งพาตนเองได้ มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ตลอดจนเกิดการแลกเปลี่ยน ถ่ายทอด พัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาและองค์ ความรู้ ให้แก่ผู้อื่น สามารถคืนคนดีสูสังคมอย่างยั่งยืนต่อไป

 75 total views,  2 views today

You may have missed