Breaking News
Download http://bigtheme.net/joomla Free Templates Joomla! 3
Home / ประชาสัมพันธ์ / “ศูนย์ฝึกอบรมบ้านบวกทุ่งหยีเพ็ง เกาะลันตา กระบี่” หนึ่งโมเดลการศึกษาทางเลือก

“ศูนย์ฝึกอบรมบ้านบวกทุ่งหยีเพ็ง เกาะลันตา กระบี่” หนึ่งโมเดลการศึกษาทางเลือก

อุสตาซอับดุชชะกูรฺ บินชาฟิอีย์ (อับดุลสุโก ดินอะ)
Shukur2003@yahoo.co.uk
ด้วยพระนามของอัลลอฮฺผู้ทรงเมตตาปรานีเสมอ มวลการสรรเสริญมอบแด่อัลลอฮฺผู้ทรงอภิบาลแห่งสากลโลก ขอความสันติสุขแด่ศาสนทูตมุฮัมมัด และสุขสวัสดีผู้อ่านทุกท่าน


(6 กันยายน 2563) ได้ร่วม “เวทีเสวนาเรื่อง สร้างคุณภาพการศึกษาสู่ความยั่งยืน” “ การศึกษาทางเลือก “ ทางออกการจัดการศึกษาไทยที่เหมาะสมและปลอดภัย สร้างพลเมืองตื่นรู้ สู่ ศตวรรษที่ 21 ในวันที่ 06 กันยายน พ.ศ. 2563 ณ อันดามัน ลันตา รีสอร์ต อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ หลังจากนั้น ได้มีโอกาสเยี่ยมชมศูนย์ฝึกอบรมบ้านบวกทุ่งหยีเพ็ง อันเป็นศูนย์การจัดการศึกษาทางเลือกหนึ่ง ซึ่ง
นราธร หงษ์ทอง ประธานศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านทุ่งหยีเพ็ง ได้ช่วยถ่ายทอดบทเรียนให้ฟัง โดยท่านกล่าวว่า “จากอดีตจนปัจจุบันบ้านทุ่งหยีเพ็ง เกาะลันตาใหญ่ จังหวัดกระบี่มีความเหมาะสมด้วยประการทั้งปวงในการส่งเสริมให้เกิดความเข้มแข็งในการพัฒนาด้านต่างๆ ประชาชนมีความรักใคร่กลมเกลียวและรักสงบ ในส่วนที่เกี่ยวกับการส่งเสริมให้เป็นศูนย์เรียนรู้การท่องเที่ยวชุมชนและเศรษฐกิจพอเพียง เนื่องจากสภาพพื้นที่เหมาะแก่การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ อีกทั้งเป็นหมู่บ้านที่ทำการประมงและการเกษตร ตลอดจนมีความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้และป่าชายเลน ซึ่งนับว่าหมู่บ้านแห่งนี้มีโอกาสสำคัญในการรองรับนักท่องเที่ยวที่มีความสนใจในการท่องเที่ยวลักษณะดังกล่าว “
ท่านให้ทัศนะว่า “ชุมชนบ้านทุ่งหยีเพ็ง มีป่าชายเลนพื้นที่กว่า 1,900 ไร่ ป่าบกอีกกว่า 1,000 ไร่ ชาวบ้านส่วนใหญ่เป็นชาวมุสลิมที่เข้ามาตั้งรกรากเมื่อประมาณ 100 ปีที่แล้ว ชื่อหมู่บ้านมาจาก “โต๊ะหยีเพ็ง” ชื่อของบุรุษผู้หนึ่งที่ได้เดินทางมาอยู่อาศัย ณ หมู่บ้านแห่งนี้ เมื่อ “โต๊ะหยีเพ็ง” ได้สิ้นชีวิตลง พื้นที่แห่งนี้ จึงถูกเรียกว่า “ทุ่งหยีเพ็ง”

ด้วยวิถีชีวิตที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติของชาวบ้าน ทุ่งหยีเพ็ง แนวคิดอนุรักษ์ทรัพยากรที่มีค่าในการหาเลี้ยงชีพจึงเกิดขึ้น ความร่วมมือร่วมใจของชาวชุมชน ก่อกำเนิดเป็นความเข้มแข็งด้านการอนุรักษ์พื้นที่สีเขียว การรักษาทรัพยากรธรรมชาติสู่ความยั่งยืน ต่อยอดเป็นการท่องเที่ยวโดยชุมชนและเพื่อชุมชน

ผู้นำชุมชนและชาวบ้าน ชุมชนท่องเที่ยวบ้านทุ่งหยีเพ็ง ต่างก็นำเอาพลังบวกของตัวเองมาหลอมรวมกันแล้วขับเคลื่อนชุมชน เพื่อตั้งรับกับอนาคตของการเป็นแหล่งท่องเที่ยวในมิติของชุมชน เป้าหมายปลายทาง คือความมั่นคง มีความสุขที่แท้จริง เป็นการยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของชาวชุมชนให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน แต่ก็ไม่ลืมที่จะให้นักท่องเที่ยวมีความประทับใจกลับไปและกลับมาเที่ยวอีก ดังนั้นศูนย์เรียนรู้นี้
ไม่ได้เป็นความรู้ใหม่แต่มันคือความรู้เก่าที่คนรุ่นก่อนมีวิสัยทัศน์ไกลในการพัฒนาอย่างยั่งยืนเราคนรุ่นหลังนำมาสานต่อ ให้เป็นแหล่งรู้ให้ชนรุ่นหลังได้ศึกษา ถือเป็นการศึกษาทางเลือกหนึ่ง”
สำหรับการศึกษาในศูนย์นี้ “การศึกษา การเรียนรู้ที่ดี จะทำให้เกิด”ความสุข”ในขุมขน
ครอบครัว และในบ้านของผู้เรียน”

สำหรับความท้าทายของเกาะลันตาหลังโควิด ท่านให้ทัศนะว่า “เกาะลันตา จังหวัดกระบี่ มีทิวทัศน์ทะเลที่งดงาม เต็มไปด้วยเสน่ห์วิถีผู้คนและวัฒนธรรมของชุมชนที่อยู่อาศัยหลากเชื้อสายชาติพันธุ์ เกาะแห่งนี้จึงเป็นที่หมายตาของนักท่องเที่ยว แต่ด้วยปรากฏการณ์ทางสังคมที่เปลี่ยนไปแล้วจากอดีต การเปลี่ยนแปลงของกระแสการท่องเที่ยวอย่างรวดเร็ว หลายภาคส่วนรวมถึงชุมชนต่างๆ บนเกาะ เล็งเห็นและให้ความสำคัญ ทุกภาคส่วนจึงพยายามที่จะคงไว้ซึ่งเสน่ห์ของพื้นที่อย่างมั่นคง เพื่อตั้งรับอนาคตของการเป็นเมืองท่องเที่ยวในมิติของชุมชนให้ถาวรและมีความยั่งยืน ผลของโควิดได้สะท้อนและให้บทเรียนว่า การขับเคลื่อนจะต้องเป็นการขับเคลื่อนเกาะลันตาโกกรีน Go Greenอย่างแท้จริง”
สำหรับผู้เขียนได้ฝากท่านและคนเกาะลันตาว่า อย่าลืมการพัฒนา คำว่า Go Green ต้องสมดุลย์ระหว่างภายนอกกับภายใน วัตถุและจิตวิญญาณ โดยเฉพาะคุณธรรม ศีลธรรม ศาสนธรรมและละเว้นอบายมุข
กล่าวโดยสรุปศูนย์เรียนรู้แห่งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของ
การศึกษาทางเลือกในสังคมไทยที่กำลังดำเนินอยู่อย่างหลากหลาย ไม่ว่าด้วยรูปแบบเนื้อหาอย่างไรต่างมีเอกภาพร่วมกันที่สำคัญคือ วัตถุประสงค์ของการศึกษา เพื่อพัฒนาความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ซึ่งมิได้หมายถึงความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์โดยลำพังปัจเจก หากแต่สมบูรณ์ทั้งกาย ใจ จิตวิญญาณ อันจะทำให้เกิดคุณภาพในความสัมพันธ์กับผู้อื่น
หมายเหตุ
1. สนใจสัมผัสธรรมชาติ ล่องเรือชมป่าชายเลนและวิถีชีวิตอันเรียบง่ายของชุมชนบ้านทุ่งหยีเพ็ง โทร.08-9590-9173 นราธร หงษ์ทอง ประธานศูนย์ศก.พอเพียงและชาวชุมชนบ้านทุ่งหยีเพ็งยินดีให้บริการอย่างเต็มที่

2.ฟังทัศนะเขาช่วงแรกใน

[LIVE] ฟังเสียง..เพื่อนสื่อสาธารณะสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการไทยพีบีเอส �เชิญร่วมแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นในประเด็น�เรื่อง…

โพสต์โดย Shukur Dina เมื่อ วันเสาร์ที่ 5 กันยายน 2020

3.เพจแนะนำพร้อมรูป

โพสต์โดย ทุ่งหยีเพ็ง Cbt. ท่องเที่ยวโดยชุมชน บ้านทุ่งหยีเพ็ง เกาะลันตา จ.กระบี่ เมื่อ วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2013

About Oxegen

Check Also

การใช้กฎหมายพิเศษของรัฐ ยังคงท้าทายแม่ทัพภาค 4 คนใหม่ (พี่เกรียง)ที่หลายคนเรียก

อุสตาซอับดุชชะก …

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *