กันยายน 26, 2021

spmc สื่อเพื่อสันติ สรรค์สร้างสังคม

สภาประชาสังคมยินดีขับเคลื่อน โซ่ข้อกลาง พื้นที่กลางการจัดการความขัดแย้ง “จะนะเมืองอุตสาหกรรม”

แชร์เลย

อุสตาซอับดุชชะกูรฺ บินชาฟิอีย์ (อับดุลสุโก ดินอะ) Shukur2003@yahoo.co.uk
ด้วยพระนามของอัลลอฮฺผู้ทรงเมตตาปรานีเสมอ มวลการสรรเสริญมอบแด่อัลลอฮฺผู้ทรงอภิบาลแห่งสากลโลก ขอความสันติสุขแด่ศาสนทูตมุฮัมมัด ผู้เจริญรอยตามท่านและสุขสวัสดีผู้อ่านทุกท่า


ห้องประชุมชั้นสี่คณะวิทยาศาสตร์ (28 กรกฎาคม 2563) สภาประชาสังคมชายแดนใต้จัดประชุมประจำเดือน กรกฎาคม 2563 สมาชิกสภาประชาสังคมชายแดนใต้นำโดยนายรักชาติ สุวรรณและคณะ เพื่อนำเสนอร่าง3 ยุทธศาสตร์ (พัฒนา ยุติธรรมและสันติภาพ)และ 5 ประเด็นขับเคลื่อนงานภายในสองปีอันได้แก่ หนึ่งความสัมพันธ์พุทธ-มุสลิม สอง การขยาย ร่วมมือภาคีและหนุนเสริมเครือข่าย สามพื้นที่กลาง สี่กระบวนการสันติภาพ ห้า พัฒนาบุคลากรผ่านองค์ความรู้ ในที่ประชุมมีการนำเสนอให้สภาประชาสังคมทำเรื่องใหญ่ๆที่เป็นผลเชิงนโยบาย สู่ยุทธศาสตร์หรือเป้าหมายที่วางไว้ สามารถบูรณาการได้ 5 ประเด็น เช่น การกระจายอำนาจที่ชายแดนภาคใต้ การเป็นโซ่ข้อกลางในการออกแบบพื้นที่กลางเพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้งในประเด็นสาธารณะในพื้นที่ “กรณีจะนะเมืองอุตสาหกรรม”


ซึ่งในข้อเสนอแนะวันนี้สภาชุดปัจจุบันยินดีขับเคลื่อนซึ่งต้องไปวางกรอบ เนื้องาน และรายละเอียดเพื่อให้สมาชิกร่วมกันตัดสินใจอีกครั้งหนึ่ง ในขณะเดียวกัน สมาชิกได้ถอดบทเรียนในอดีตว่า “จุดยืนของสภาในการวางตัวท่ามกลางความขัดแย้งในพื้นที่ ไม่ให้ถูกมองว่า เป็นเครื่องมือของฝ่ายใดแต่ให้ยึดหลักการ การขับเคลื่อนแต่ละประเด็นต้องได้รับฉันทามติจากที่ประชุม การขับเคลื่อนของเเต่ละบุคคลสามารถทำได้ในนามบุคคลแต่ถ้าทำในนามสภาต้องถามมติ ประมาณนี้”
หมายเหตุอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับสภาประชาสังคมชายแดนใต้กับบทบาทโซ่ข้อกลางในอดีต

สภาประชาสังคมชายแดนใต้ “โซ่ข้อกลาง” เพื่อสันติภาพอย่างมีส่วนร่วม

 280 total views,  6 views today

You may have missed