Breaking News
Download http://bigtheme.net/joomla Free Templates Joomla! 3
Home / คอลัมน์ / สัมภาษณ์พิเศษ ผจก.แฮนด์ อิน แฮนด์ รือเสาะ วิสาหกิจเพื่อชุมชน มอบรายได้ จากจำหน่ายเสื้อ “เสื้อรวมใจภักดี” ให้ วชช.นราธิวาส เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาทางศึกษาในพื้นที่ชายแดนใต้

สัมภาษณ์พิเศษ ผจก.แฮนด์ อิน แฮนด์ รือเสาะ วิสาหกิจเพื่อชุมชน มอบรายได้ จากจำหน่ายเสื้อ “เสื้อรวมใจภักดี” ให้ วชช.นราธิวาส เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาทางศึกษาในพื้นที่ชายแดนใต้

บทบรรณาธิการข่าว…

 ผู้เขียนได้มีโอกาสสัมภาษณ์ นายวิเชษฐ์ ไทยทองนุ่ม นายกเทศมนตรีตำบลรือเสาะ  จ.นราธิวาส/ในฐานะผู้จัดการโครงการแฮนด์อินแฮนด์รือเสาะ ซึ่งนับเป็นบุคคลหนึ่ง ที่สำคัญในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ในหลายๆด้าน รู้ในนามชื่อ คุณอาร์ม หรือ นายกอาร์ม ที่มีบุคลิกที่เต็มด้วย รอยยิ้ม และการสื่อสารในการพูดคุย  ที่สุขุม รอบคอบ อีกทั้งมีบทบาท ที่ทำหลายโครงการและกิจกรรม ที่เสริมสร้างความเข้าในในการอยู่ร่วมกัน โดยเฉพาะเรื่อง พหุวัฒนธรรม รือเสาะ จึงเป็นเมืองที่สงบ และพุทธหรือมุสลิม อยู่อย่างเข้าใจกัน ในการสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นกับพื้นที่

ถาม…ขอทราบประวัติโครงการแฮนด์อินแฮนด์ ครับ

ตอบ…ครับ…โครงการอุตสาหกรรมเพื่อสร้างงานที่ยั่งยืนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือโครงการแฮนด์อินแฮนด์ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาเป็นองค์ประธานเปิดโครงการ เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2554

โดยเป็นโครงการที่บูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในพื้นที่ เพื่อให้เกิดการสร้างงาน โดยมีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เป็นผู้ประสานงานดำเนินการจัดตั้ง ในรูปแบบโรงงานเสื้อผ้าสำเร็จรูปด้วยระบบอุตสาหกรรม โดยมีวัตถุประสงค์ให้ประชาชนมีอาชีพ มีรายได้ มีความสุข อย่างยั่งยืน รวมถึงแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในพื้นที่ เพื่อให้เกิดการมีเศรษฐกิจชุมชน โดยชุมชนขึ้น

ถาม… โครงการแฮนด์อินแฮนด์ รือเสาะ เห็นว่าระยะแรก ล้มจริงมั้ยครับ

ตอบ..ครับ        ในระยะแรกของโครงการ เป็นการเริ่มต้นด้วยการให้เอกชนมาบริหารจัดการ 2 บริษัท แต่ด้วยเหตุผลปัจจัยหลายอย่าง ทำให้ต้องถอนตัวไป และในปัจจุบันได้ดำเนินการโดยชุมชน เป็นของชุมชน เพื่อชุมชนจริง ๆ จึงจัดตั้งเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชน แฮนด์อินแฮนด์ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส เน้นการผลิตชุดออกกำลังกาย ชุดกีฬา ชุดลำลองเสื้อโปโล เสื้อคอกลม และอื่นๆ ในอนาคต

ถาม… ปัจจุบัน แฮนด์อินแฮนด์ รือเสาะ เปลี่ยนแปลงในทิศทางดีขึ้นอย่างไรบ้าง

ตอบ.. ต้องเรียให้ทราบว่า จากการเริ่มต้นมาตั้งแต่ 7 มีนาคม 2559 วันนี้โครงการแฮนด์อินแฮนด์ รือเสาะ เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น โดยได้รับการช่วยเหลือจากคุณอติสิทธิ์ พิลานันท์ ประสานนำผ้าคุณภาพดีจากต่างประเทศเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิต ประกอบกับได้มีการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานให้ อาทิ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค 11 สงขลา รวมถึงความร่วมมือจากส่วนราชการในจังหวัดนราธิวาส และจังหวัดใกล้เคียง ให้การส่งเสริม สนับสนุนผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม ทำให้มีงาน เกิดการผลิตต่อเนื่อง จนทำให้มีการรับบุคลากรเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในแผนก/ฝ่ายต่าง ๆ ทุกคนที่มาทำงานจะมีรายได้ ส่งผลถึงการมีคุณภาพชีวิตที่ดี การมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น…”

ถาม… ทราบว่า ท่านมีหลายโครงการ นอกจากนำรายได้นำสู่โรงงานเลี้ยงดูคนในชุมชน ยังนำรายได้ให้กับสังคมด้วย

ตอบ… ออ.ครับ ล่าสุด ทางแฮนด์อินแฮนด์รือเสาะ ซึ่งตัดเย็บโดยฝีมือชาวบ้านล้วนๆ ที่เราส่งเสริมเพื่อมีรายได้ ทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแฮนด์อินแฮนด์ รือเสาะได้จัดทำเสื้อเหลือง “รวมใจภักดี” ซึ่งได้รับอนุญาตประทับตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษกถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ซึ่งรายได้จำนวนหนึ่ง จากการจำหน่ายเสื้อ โดยเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 ได้ทำการมอบเงิน ให้กับวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส จำนวน  100,000  แสนบาท เพื่อเป็นการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาขับเคลื่อนคุณภาพทางการศึกษาของคนในพื้นที่

นอกจากนั้นวันฮารารีรายอ อิดิลฟิตตรี ที่ผ่านมา ทางแฮนด์อินแฮดน์ ได้ผลิตเสื้อ แจกและมอบให้เด็กและเยาวชน ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อีก 500 ตัวฟรี เพื่อใช้สวมใส่ในเทศกาลวันฮารีรายอที่ผ่านมา แด่ผู้มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้ และอีกอีกหลายโครงการ ซึ่งทั้งนี้ต้องขอบคุณ  ประชาชนและกลุ่มที่สนับสนุน ซื้อหรือสั่งสิ้นค้า เสื้อผ้า จากแฮนด์อินแฮนด์รือเสาะ จ.นราธิวาส

คำถาม…สุดท้ายท่านมีอะไรบอก หรือประชาสัมพันธ์ไหมครับ

ตอบ… การที่ทุกฝ่าย ทุกท่าน สนับสนุน เสื้อผ้าตัดเย็บโดยฝีมือชาวบ้าน คนในชุมชนพื้นที่ การตัดเย็บที่เป็นมาตราฐาน รายได้ที่เกิดขึ้นยังเป็นห่วงโซ่ที่เกี่ยวข้องกับโครงการแฮนด์อินแฮนด์ รือเสาะเมื่อประชาชนที่ได้มาทำงานในโครงการมีรายได้ ก็จะมีการจับจ่ายซื้อของ การมีเศรษฐกิจที่ดี เกิดตลาดนัดชุมชน ร้านอาหารเพิ่มขึ้น มีเศรษฐกิจหมุนเวียนในพื้นที่ สร้างอาชีพ รายได้ที่มั่งคง เมื่อใดจะสั่งตัดเสื้อ หรือสั่งเสื้อ ให้นึกถึง แฮนด์ด์อินแฮนด์ รือเสาะ เพราะนี้จะเป็นโครงการ ที่ตอบโจทย์ นโยบายรัฐบาล คือ ความมั่นคง มั่งคั่ง และ ยั่งยืน

สำหรับผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแฮนด์อินแฮนด์ รือเสาะ 09-4968-0007 , คุณโด่ง 08-1609-7322 , หรือทางเฟซบุ๊กแฟนเพจ แฮนด์อินแฮนด์ รือเสาะ

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////

About Oxegen

Check Also

กินไม่มีขอบเขต คือ เหตุแห่งหายนะ (เชื้อโรคระบาด )

บรรจง บินกาซัน& …

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *