Breaking News
Download http://bigtheme.net/joomla Free Templates Joomla! 3
Home / คอลัมน์ / วิสาหกิจชุมชน Hand In Hand Ruso รือเสาะ ตอบสนองสร้างอาชีพที่ยั่งยืนให้กับประชาชนพื้นที่ จ.ชายแดนภาคใต้

วิสาหกิจชุมชน Hand In Hand Ruso รือเสาะ ตอบสนองสร้างอาชีพที่ยั่งยืนให้กับประชาชนพื้นที่ จ.ชายแดนภาคใต้

บทความพิเศษ

วิสาหกิจชุมชน Hand In Hand Ruso  รือเสาะ ตอบสนองสร้างอาชีพที่ยั่งยืนให้กับประชาชนพื้นที่ จ.ชายแดนภาคใต้

จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นพื้นที่ที่มีลักษณะพิเศษทางสังคมและวัฒนธรรมแตกต่างจากพื้นที่ส่วนอื่น ของประเทศ เนื่องจากประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 75 เปอร์เซ็นต์ นับถือศาสนาอิสลามและ นิยมใช้ภาษามลายูท้องถิ่นในชีวิตประจำวัน ส่วนที่เหลืออีกประมาณร้อยละ 24 เปอร์เซ็นต์ เป็นผู้นับถือศาสนา พุทธอาศัยอยู่อย่างกระจัดกระจายทั้งในเขตเมืองและพื้นที่ชนบท จังหวัดชายแดนภาคใต้จึงมีลักษณะ ทางสังคมที่มีอัตลักษณ์เฉพาะและมีประวัติศาสตร์ของตนเอง

โครงการอุตสาหกรรมเพื่อการสร้างงานที่ยั่งยืนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้( Hand in Hand) โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจด้านหนึ่งคือ การสร้างและส่งเสริมให้เกิดความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ และกระจายความเจริญไปสู่พื้นที่ต่างๆด้วยการสนับสนุนให้เกิดอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม หรือวิสาหกิจชุมชนขึ้น เพื่อเป็นการสร้างโอกาสในการจ้างงานและสร้างอาชีพที่ยั่งยืนให้กับประชาชน สิ่งหนึ่งที่มีปัญหา และไม่สามารถจะปฎิเสธได้ คือปัญหาจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ จ.ชายแดนภาคใต้ ที่ยาวนานกว่า 13 ปี ที่สร้างผลกระทบรอบด้านกับพื้นที่

Hand In Hand Ruso  จึงเดินหน้าตามแผนงาน เพิ่มประสิทธิภาพ ผลผลิต พัฒนาศักยภาพฝีมือแรงงานทั้งระบบให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและ การประกอบอาชีพ ผลผลิต เพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและการจ้างงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีความมุ่งหวังที่ให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ ได้มีอาชีพ มีรายได้ที่มั่นคง ณ.ที่ทำงานใกล้บ้านของตัวเอง

(13 พ.ย. 60) นายสุรพร พร้อมมูล ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรการตัดเย็บเสื้อผ้าในโรงงานอุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2559 ที่โรงงาน Hand In Hand Ruso อำเภอรือเสาะ ของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ตามโครงการความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส วิสาหกิจชุมชน Hand In Hand Ruso และเทศบาลตำบลรือเสาะ เพื่อพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานให้เข้าสู่อุตสาหกรรมการตัดเย็บเสื้อผ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ทั้งนี้มีนายวิชาญ ชัยเศรษฐสัมพันธ์ นายอำเภอรือเสาะ นายวิเชษฐ์ ไทยทองนุ่ม นายกเทศมนตรีตำบลรือเสาะ พันตำรวจเอก จรัส เส็มสัน ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรรือเสาะ นางวรรรัตธิญา บินมะ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอรือเสาะ นายนิกร เซ้งเถียร ผู้อำนวยการโรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์ นายยุทธนา พรหมณี ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส นายปกรณ์ ปรีชาวุฒิเดช ประธานกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส นางกรรณิกา ดำรงวงศ์ กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีดังกล่าวเป็นจำนวนมาก

โดยวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสได้จัดเวทีศึกษาศักยภาพและความต้องการของชุมชนพื้นที่อำเภอรือสาะ เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2559 พบว่าการดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชน Hand In Hand Ruso ได้เพิ่มโอกาสในการจ้างงาน สร้างอาชีพที่ยั่งยืนให้กับประชาชน ซึ่งยึดหลัก “เศรษฐกิจนำการเมือง” ด้วยการส่งเสริมให้เกิดการลงทุนในภาคธุรกิจอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มที่มีความเหมาะสม เพราะแรงงานส่วนใหญ่ในพื้นที่ โดยเฉพาะสตรีชาวไทยมุสลิม มีความถนัดในเรื่องการตัดเย็บ เช่น เสื้อผ้าไทย-มุสลิม เสื้อผ้ากีฬา เสื้อผ้าเด็ก เสื้อผ้าสตรี-บุรุษ เป็นต้น

วิสาหกิจชุมชน Hand In Hand Ruso ยังคงมีความต้องการแรงงานฝีมือจำนวนมาก เพื่อรองรับกับปริมาณความต้องการของลูกค้า ทางวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส จึงได้ร่วมกับวิสาหกิจชุมชน Hand In Hand Ruso และเทศบาลตำบลรือเสาะ โดยนายวิเชษฐ์ ไทยทองนุ่ม นายกเทศมนตรีตำบลรือเสาะ จึงได้ร่วมกันพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรการตัดเย็บเสื้อผ้าในโรงงานอุตสาหกรรมและทำการเปิดการเรียนการสอนหลักสูตรดังกล่าว ระหว่างวันที่ 9 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 23 มิถุนายน 2560 รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 24 สัปดาห์ เพื่อพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานของกำลังแรงงานในพื้นที่เพื่อให้มีความพร้อมและสามารถเข้าทำงานในโรงงาน Hand In Hand รือเสาะ หรือเข้าสู่อุตสาหกรรมการตัดเย็บเสื้อผ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป ทั้งนี้ในปีการศึกษา 2559 มีผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรการตัดเย็บเสื้อผ้าในโรงงานอุตสาหกรรม จำนวน 30 คน

อย่างไรก็ตาม หากย้อนดู  นโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ.2560 – 2562 สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี  เพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่ จ.ชายแดนภาคใต้

ตามพันธกิจ วิสัยทัศน์

“สังคมจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัย

ปราศจากเงื่อนไขความรุนแรง

วิถีชีวิตของทุกคนได้รับการปกป้อง

พัฒนาบนพื้นฐานสังคมพหุวัฒนธรรม

และมีส่วนร่วมในกระบวนการเสริมสร้างสันติสุขอย่างยั่งยืน

Hand In Hand Ruso รือเสาะ  จึงเป็นโจทย์ ที่เป็นวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ จ้างงาน สร้างงานโดยคนพื้นที่ และมีความมุ่งมั่น สร้างประสิทธิภาพงาน สู่มาตรฐาน และยกระดับคุณภาพชีวิตคนในพื้นที่อีกแห่งหนึ่งที่น่าสนใจ  และสามารถตอบสนองนโยบายรัฐบาล เพื่อความมั่นคง และหยั่งยืน โดยใช้ทรัพยากรบุคคลในชุมชนให้เกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งรัฐต้องหันมาให้ความสนใจ ในการส่งเสริม เพื่อให้เกิดศักยภาพ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้เกิดเป็นรูปธรรมอย่างมั่นคง และเสริมสร้างสันติสุขอย่างยั่งยืน ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

บท/บรรณาธิการข่าว SPMC 

About Oxegen

Check Also

18 ม.ค.62 คนร้ายตอบโต้ต่อเนื่อง ลอบวางระเบิดตำรวจเจ็บ 2 นาย ..มีคลิป..

18 ม.ค.62 คนร้า …

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *