กันยายน 26, 2021

spmc สื่อเพื่อสันติ สรรค์สร้างสังคม

อำเภอเบตง จังหวัดยะลา จัดโครงการมวลชนสัมพันธ์สร้างสันติสุขจังหวัดยะลา ประจำปี 2561 กิจกรรมรอมฎอนสัมพันธ์ การละศิลอด (เปิดปอซอ)ประจำปีฮีจเราะ ห์ศักราช 1439

แชร์เลย


(31พ.ค.61)ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเบตง อ.เบตง จ.ยะลา นายดำรงค์ ดีสกูล นายอำเภอเบตง เป็นประธานเปิดโครงการมวลชนสัมพันธ์สร้างสันติสุขจังหวัดยะลา ประจำปี 2561 กิจกรรมรอมฎอนสัมพันธ์ การละศิลอด (เปิดปอซอ)อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ประจำปีฮีจเราะ ห์ศักราช 1439 ทั้งนี้เพื่อสร้างความเข้าใจที่ดีต่อพี่น้องประชาชน สร้างความร่วมมือทุกภาคส่วนในการแก้ปัญหาในพื้นที่พร้อมทั้งขับเคลื่อนนโยบายยะลาเมืองแห่งความสุขเพื่อให้ประชาชนชาวยะลาอยู่ดีมีสุขโดยมีหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำศาสนา กลุ่มสตรี อส. และกำลังภาคประชาชน เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก
นายดำรงค์ ดีสกูล นายอำเภอเบตง กล่าวว่า อำเภอเบตงได้ตระหนักถึงความสำคัญในการปฏิบัติศาสนกิจของทุกศาสนาเพราะหลักธรรมคำสอนของทุกศาสนากำหนดขึ้นเพื่อให้ศาสนิกได้ฝึกปฏิบัติจิตใจ ให้เป็นผู้มีศีลธรรม คุณธรรมและจริยธรรมซึ่งจะช่วยยกระดับจิตใจผู้ปฏิบัติให้มีคุณธรรมที่สูงขึ้น มีความอดทน มีสมาธิและปัญญาไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกัน อันจะนำไปสู่ความสงบและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในสังคม รวมถึงเกิดความสามัคคีสมานฉันท์ระหว่างศาสนิกชนของทุกศาสนา ในส่วนของศาสนาอิสลาม จังหวัดยะลามีนโยบายสนับสนุนและส่งเสริมให้ชาวไทยมุสลิมได้ปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนด้วยจิตใจที่มีความมุ่งมั่นศรัทธาต่อพระผู้เป็นเจ้าและประพฤติตามคำสอนของท่านศาสดา สำหรับเดือนรอมฎอนของชาวมุสลิมถือเป็นเดือนอันประเสริฐที่องค์อัลลอฮฺได้ทรงประทานคัมภีร์อัลกุรอานให้ศาสดามูฮัมหมัดนำไปเผยแพร่ต่อมวลมนุษยชนทั่วโลก ได้ถือปฏิบัติและประกอบศาสนกิจโดยพร้อมเพรียงกันโดยศรัทธาที่เข้มแข็งทั้งด้านร่างกายและจิตใจแสดงให้เห็นถึงความอดทนอดกลั้นต่อความหิวกระหายเพื่อมุ่งบรรลุถึงศรัทธาและผลบุญที่ได้รับในโลกนี้และโลกหน้า
นายอำเภอเบตง กล่าวอีกว่า ในเดือนรอมฎอนปีนี้ขอให้พี่น้องมุสลิมในอำเภอเบตงทุกคนได้ใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่า และขอวิงวอนต่อองค์อันลอฮฺพระผู้อภิบาลได้โปรดประทานและความผาสุกแด่พี่น้องทุกคน ให้มีชีวิตยืนยาวมีสุขภาพแข็งแรงสามารถปฏิบัติศาสนกิจในเดือนรอมฎอนให้สำเร็จสมดังความมุ่งหมายทุกประการทั้งในปีนี้และปีต่อๆไป

ภาพ/ข่าว อดินันท์ มะลี อ.เบตง จ.ยะลา

 115 total views,  4 views today

You may have missed