พฤษภาคม 20, 2022

spmc สื่อเพื่อสันติ สรรค์สร้างสังคม

แม่ทัพภาค 4 ประชุมแถลงแผนความร่วมมือ การดูแลวัด สำนักสงฆ์ และพระสงฆ์ ในพื้นที่ จชต.อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมของชาวไทยพุทธไม่ให้สูญหาย

แชร์เลย

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 3  กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ประชุมแถลงแผนการจรรโลงพุทธศาสนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ประจำปี 2561 โดยมีพลโท ปิยวัฒน์ นาควานิช แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยผู้แทนศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้,รองผู้ว่าราชการจังหวัด,ผู้แทนกองกำลังตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้,ผู้บังคับหน่วย      เฉพาะกิจ,หัวหน้าส่วนราชการ และพระสงฆ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมประชุมในครั้งนี้

สำหรับการประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์สืบเนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ทำให้พระสงฆ์ไม่สามารถปฏิบัติศาสนกิจได้ตามปกติจึงถวายฎีกาต่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 โดยสมเด็จพระนางเจ้าทรง อาราธนานิมนต์ พระสงฆ์ จากนอกพื้นที่ไปจำพรรษาในวัดที่ขาดแคลนปัญหาการไม่มีพุทธศาสนิกชนรับเป็นเจ้าภาพถวายกฐินและผ้าป่าได้พระราชทานผ้าพระกฐินไปทอดถวาย และเพื่อให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบ และเข้ามาร่วมบูรณาการช่วยเหลือสนับสนุนดูแลวัด สำนักสงฆ์ ที่พักสงฆ์ และพระสงฆ์ ให้ดำรงสภาพอยู่ได้พระสงฆ์ไม่ทิ้งวัด                    สามารถประกอบศาสนกิจสืบสานวัฒนธรรมอันดีงาม และเป็นที่พึ่งทางใจของพี่น้องพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ได้

ขณะนี้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า โดยศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ได้จัดทำแผนเพื่อจรรโลงพุทธศาสนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และรับสนองตามพระราชเสาวนีย์ โดยการใช้ศักยภาพ และกระบวนการมีส่วนร่วมในพื้นที่ของส่วนราชการ และราษฎรไทยพุทธในการดูแลวัด สำนักสงฆ์ รวมถึงพระพุทธศาสนา เป็นการช่วยกันดูแล และสืบสานวัฒนธรรมสืบไป ซึ่งเมื่อแผนดังกล่าวเสร็จสิ้น จะได้ทำการแถลงให้เป็นที่รับทราบต่อไป รวมทั้งจะได้มีการประสานงานบูรณาการร่วมกัน ในงานสำคัญ 2 งานคือการรณรงค์หาพระสงฆ์มาจำพรรษาให้กับวัดที่ขาดแคลนพระสงฆ์ การจัดอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ รวมทั้งการร่วมเป็นเจ้าภาพในการทอดกฐินและทอดผ้าป่าในโอกาสต่อไป   เพื่ออนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมของชาวไทยพุทธไม่ให้สูญหายไป

SPMCNEWS รายงาน

 1,111 total views,  2 views today

You may have missed