วันอังคาร , กุมภาพันธ์ 19 2019
Breaking News
Download http://bigtheme.net/joomla Free Templates Joomla! 3
Home / การศึกษา / ยะลา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2561 เรื่อง “สร้างสรรค์งานวิจัย สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”

ยะลา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2561 เรื่อง “สร้างสรรค์งานวิจัย สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”


(10พ.ค.61) ที่ ห้องประชุมซาลัค ชั้น 4 อาคารคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ดร.ศิริชัย นามบุรี รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏยะลา เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2561 เรื่อง “สร้างสรรค์งานวิจัย สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.อิบรอฮีม ณรงค์รักษาเขต อุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา บรรยายปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “สร้างสรรค์งานวิจัย สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” และเสวนา เรื่อง “การศึกษาเพื่อความยั่งยืน”โดยมี ผู้บริหาร ผู้ทรงคุณวุฒิ คณาจารย์ คณะกรรมการดำเนินงาน และผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ เข้าร่วมงานในครั้งนี้


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไลวัลย์ แก้วตาทิพย์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กล่าวว่า สถาบันวิจัยฯ ร่วมกับคณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ฯ และคณะวิทยาการจัดการ จัดขึ้น เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยของนักวิจัยทั้งในระดับชาติและนานาชาติสู่สาธารณะ ในการที่จะเผยแพร่ผลงานวิจัยในหลากหลายสาขาวิชาให้กว้างขวาง รวมทั้งการบูรณาการศาสตร์สาขาวิชาต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพงานวิจัย และร่วมกันผลักดันให้เกิดการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย และเปิดโอกาสให้มหาวิทยาลัย และนักวิจัยจากหน่วยงานอื่นๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้จากผลงานวิจัย ที่จะผลักดันให้มีการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยในวงกว้าง และขยายออกไปให้มากยิ่งขึ้น รวมทั้งเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ อีกด้วย

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กล่าวอีกว่า ในวันนี้มีผลงานวิจัยที่นำเสนอรวมทั้งสิ้น จำนวน 82 เรื่อง เป็นการนำเสนอด้วยวาจา 71 เรื่อง นำเสนอแบบโปสเตอร์ 11 เรื่อง ทั้งนี้เป็นผลงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 32 เรื่อง และจากสถาบัน/หน่วยงานนอก จำนวน 50 เรื่อง โดยแบ่งออกเป็นกลุ่มสาขาการนำเสนอผลงาน จำนวน 4 กลุ่ม คือ 1.กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2.กลุ่มศิลปกรรมศาสตร์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ 3.กลุ่มบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ และ 4.กลุ่มการศึกษาและอิสลามศึกษา


ด้าน ดร.ศิริชัย นามบุรี รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กล่าวว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาในการที่จะผลิตผลงานทางวิชาการและงานวิจัยที่มุ่งเน้นเพื่อให้เกิดประโยชน์ โดยการวิจัยและการจัดการศึกษาเหล่านี้ สามารถที่จะใช้ประโยชน์ในการพัฒนา ปรับเปลี่ยน และปรับปรุงนโยบายการวางแผน การปฏิบัติงานที่จะผลักดันให้สังคมมีความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคง ซึ่งในการจัดงาน มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์แนวทางการพัฒนาการวิจัยที่มุ่งเน้นการพัฒนากำลังคนให้มีคุณภาพในระดับสูง

อับดุลฮาดี เจ๊ะยอ  รายงาน

About Oxegen

Check Also

19 ก.พ. 62 พิธีแห่องค์เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว ลุยน้ำในงานสมโภชเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว

19 ก.พ. 62 พิธี …

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *