มีนาคม 4, 2024

spmc สื่อเพื่อสันติ สรรค์สร้างสังคม

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส

แชร์เลย

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส

วันที่ ๓๐ ก.ย.๖๖ เวลา ๑๔.๓๗ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปยังท่าอากาศยานทหาร ดอนเมือง เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดศาลหลักเมืองประจำจังหวัดนราธิวาส บริเวณลานวัฒนธรรม ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส (หลังเก่า) ถนนศูนย์ราชการ ตำบลโคกเคียน และทรงเปิด ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส (หลังใหม่) ถนนศูนย์ราชการ ตำบลลำภู อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศยานนราธิวาส อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

นายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยคณะข้าราชการ และประชาชน เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ ทรงรับการถวายความเคารพจากกองทหารเกียรติยศ ต่อจากนั้น ประทับรถยนต์ พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปยังศาลหลักเมืองประจำจังหวัดนราธิวาส บริเวณลานวัฒนธรรม ศาลากลาง จังหวัดนราธิวาส (หลังเก่า) ถนนศูนย์ราชการ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส เวลา นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินถึงศาลหลักเมืองประจำจังหวัดนราธิวาส นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยข้าราชการ และประชาชน เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ จากนั้น เสด็จเข้าพลับพลาพิธี ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธนวราชบพิตรประจำอำเภอเมืองนราธิวาส ทรงกราบ ทรงศีล ประธานสงฆ์ถวายศีล จบแล้ว พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ อธิบดีกรม โยธาธิการและผังเมือง เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสูจิบัตรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และนางสุบิน จริตงาม รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย สูจิบัตรแด่สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ จากนั้น พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และนางโสภิษฐ์ นวลน้อย รองนายกเหล่า กาชาดจังหวัดนราธิวาส เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเหรียญที่ระลึกพระพุทธทักษิณมิ่งมงคล (เหรียญทองคำ) และผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพ ต่อจากนั้น นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงมหาดไทย กราบบังคมทูลรายงานวัตถุประสงค์และความเป็นมาของศาลหลักเมือง กับขอพระราชทาน กราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีเปิดศาลหลักเมืองประจำจังหวัดนราธิวาส เสร็จแล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระสุหร่าย ทรงเจิมแผ่นยันต์ ทรงม้วนแผ่นยันต์ ทรงสวมแหวนนพรัตน์ ที่ม้วนแผ่นยันต์ แล้วพระราชทานคืนให้เจ้าพนักงานพระราชพิธี เพื่ออัญเชิญไปยังศาลหลักเมือง พระสงฆ์ เจริญชัยมงคลคาถา ชาวพนักงานลั่นฆ้องชัย ประโคมสังข์ แตร ดุริยางค์ จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปยัง ศาลหลักเมืองนราธิวาส แล้วเสด็จขึ้นเกย ทรงบรรจุแผ่นยันต์ลงที่หัวเม็ดทรงมัณฑ์ แล้วทรงสวมยอดหัวเม็ดทรงมัณฑ์ ที่ยอดเสาศาลหลักเมือง ทรงพระสุหร่าย ทรงเจิม ทรงปิดทอง ทรงผูกผ้าสีชมพู แล้วทรงคล้องพวงมาลัยเสาหลักเมือง พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา ชาวพนักงานลั่นฆ้องชัย ประโคมสังข์ แตร ดุริยางค์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยสักการะศาลหลักเมืองนราธิวาส ทรงกราบ จากนั้น เสด็จเข้าพลับพลาพิธี ทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมถวายพระสงฆ์ ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวาย อนุโมทนา ถวายอดิเรก เสร็จแล้ว เสด็จพระราชดำเนินไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ ทรงลาพระสงฆ์ แล้วประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปยังศาลากลางจังหวัดนราธิวาส (หลังใหม่) ถนนศูนย์ราชการ ตำบลลำภู อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระราชทาน พระบรมราชานุญาตให้จัดสร้างเสาหลักเมืองและศาลหลักเมืองประจำจังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ เนื่องในโอกาสครบ ๑๐๐ ปี ที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานชื่อ “เมืองนราธิวาส” ณ บริเวณลานวัฒนธรรม ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส ถนนศูนย์ราชการ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส โดยดาเนินการจัดสร้างเสาหลักเมือง และศาลหลักเมืองประจำจังหวัดนราธิวาส และได้มี การประกอบพิธีพุทธาภิเษกและอัญเชิญเสาหลักเมืองประดิษฐาน ณ ศาลหลักเมือง ตามโบราณราชประเพณี เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๕ รวมทั้งปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบ ดำเนินการแล้วเสร็จสมบูรณ์ เมื่อเดือนเมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๖ เพื่อความเป็นสิริมงคล เป็นศูนย์รวมจิตใจเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ และที่เคารพสักการะของประชาชนจังหวัดนราธิวาสสืบไป

 

จากนั้น เวลา ๑๗ นาฬิกา๔๑ นาที เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารศาลากลางจังหวัดนราธิวาส หลังใหม่ ซึ่งตั้งอยู่ถนนศูนย์ราชการ หมู่ที่ ๘ ตำบลลำภู อำเภอเมืองนราธิวาส / จัดสร้างขึ้นเพื่อรองรับการพัฒนาเมืองและการขยายตัวของส่วนราชการในส่วนภูมิภาค เนื่องจากอาคารศาลากลางจังหวัดหลังเดิม มีพื้นที่ใช้สอยไม่เพียงพอ และมีส่วนราชการอีกหลายหน่วยงานยังไม่มีสถานที่ปฏิบัติราชการเป็นการถาวร และอยู่ห่างจากศูนย์ราชการ ประกอบกับยังคงเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสอยู่บ่อยครั้ง / การก่อสร้างอาคารหลังใหม่ จึงจะช่วยอำนวยความสะดวก และรักษาความปลอดภัยให้กับข้าราชการ , บุคลากร , ประชาชนที่ไปรับบริการด้านต่างๆ รวมทั้งทรัพย์สินของทางราชการ / เริ่มดำเนินการก่อสร้างเมื่อวันที่ ๓o มีนาคม ๒๕๖๐ แล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๖ เป็นอาคารแบบจัตุรมุข สูง ๔ ชั้น /ภายในอาคารเป็นที่ทำการของส่วนราชการต่าง ๆ อาทิ สำนักงานผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส , สำนักงานคลังจังหวัดนราธิวาส , สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนราธิวาส , ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนราธิวาส , สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนราธิวาส , สำนักงานพัฒนาชุมจังหวัดนราธิวาส และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส

จังหวัด “นราธิวาส” เดิมชื่อ “มะนารอ” พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชื่อเป็น “นราธิวาส” หมายถึง “ที่อยู่อันยิ่งใหญ่ของประชาชน” ปัจจุบัน แบ่งการปกครองออกเป็น ๑๓ อำเภอ และเป็นที่ตั้งของพระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ ซึ่งเป็นที่ประทับแรมในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจและเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ภาคใต้
โอกาสนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงปลูกต้นตะเคียนชันตาแมว ซึ่งเป็นพันธุ์ไม้มงคลและหายาก ซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระราชทานให้แก่จังหวัดนราธิวาส เมื่อปี ๒๕๓๗

จากนั้น ประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยานนราธิวาสโดยมีราษฎรชาวจังหวัดนราธิวาส และจังหวัดใกล้เคียง เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จตลอดเส้นทาง ต่างรู้สึกปลาบปลื้มและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่เสด็จพระราชดำเนินมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส

 31,778 total views,  2 views today

You may have missed