มิถุนายน 23, 2024

สื่อเพื่อสันติspmc

spmc สื่อเพื่อสันติ สรรค์สร้างสังคม

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชา ณ โรงเรียนอนุบาลเบตง

แชร์เลย

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชา ณ โรงเรียนอนุบาลเบตง (สุภาพอนุสรณ์) อ.เบตง จ.ยะลา

(20 ก.ย.66) เวลา 10.10 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชา โรงเรียนอนุบาลเบตง (สุภาพอนุสรณ์) อำเภอเบตง จังหวัดยะลา แหล่งเรียนรู้ตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง น้อมนำการปฏิบัติสู่นักเรียน เด็ก เยาวชนและประชาชนในพื้นที่ ภายใต้หลักคิดสืบสาน รักษา ต่อยอด ความพอเพียงอย่างยั่งยืน โดยมี นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ส่วนราชการ และประชาชน เฝ้าฯ รับเสด็จ

โอกาสนี้ พระราชทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้มีอุปการคุณ จำนวน 100 ราย จากนั้น ทรงกดปุ่มเปิดแพรคลุมป้าย “ศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชา” ทรงปลูกต้นบุนนาค จำนวน 1 ต้น ทรงวางพวงมาลัยถวายราชสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรนิทรรศการและสินค้า OTOP ของอำเภอเบตง ซึ่งโรงเรียนและชุมชน ได้รับการสนับสนุนเงินบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธาทั้งในชุมชนและจากต่างประเทศมาปรับปรุงอาคารไม้ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชา แบ่งพื้นที่ภายในศูนย์การเรียนรู้ออกเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย ศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชา ห้องแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับในหลวง รัชกาลที่ 9 ศูนย์ OTOP สินค้าชุมชน จำหน่ายสินค้าทั้งในชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียงและศูนย์ฝึกอาชีพ (จำหน่ายอาหาร-เครื่องดื่ม) ต่อมาโรงเรียนได้สร้างแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์เพิ่มเติม ได้แก่ อุทยานการเรียนรู้ศาสตร์พระราชาที่นำเสนอพระราชประวัติของพระมหากษัตริย์ไทยที่ได้รับสมัญญานาม มหาราช 4 พระองค์ ตั้งแต่สมัยสุโขทัย อยุธยา ธนบุรี รัตนโกสิน พระราชประวัติของพระมหากษัตริย์ไทย 10 รัชกาล และพระราชประวัติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ บริเวณหน้าอาคารบัวหลวง โรงเรียนอนุบาลเบตง (สุภาพอนุสรณ์) เพื่อให้เด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไป มีทัศนคติที่ดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ รวมทั้งส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นอกจากนี้ โรงเรียนได้จัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้ โดยบูรณาการเนื้อหาเศรษฐกิจพอเพียงใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และดำเนินการกิจกรรมบริษัทสร้างการดี ในปี พ.ศ.2560 ที่เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองนักเรียนและชุมชนนำสินค้าที่ผลิตมาจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้และมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีความพอเพียงในการดำเนินชีวิต ในการนี้ พระราชทานพระวโรกาสให้ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเบตง (สุภาพอนุสรณ์) กราบบังคมทูลลา เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ และฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหาร ครูและบุคลากร ที่มาเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท

ขอบคุณ ภาพข่าวสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยะลา / สวท.เบตง / เทศบาลเมืองเบตง

#ศูนย์ประชาสัมพันธ์
#กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า

 34,614 total views,  2 views today

You may have missed