เมษายน 24, 2024

spmc สื่อเพื่อสันติ สรรค์สร้างสังคม

ทุกภาคส่วนร่วม เปิดตัว“ จะนะโมเดล : เพื่อนรักต่างศาสนาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อเพื่อสันติภาพ”

แชร์เลย

ทุกภาคส่วนร่วม เปิดตัว“ จะนะโมเดล : เพื่อนรักต่างศาสนาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อเพื่อสันติภาพ”

เปิดตัวโครงการ “จะนะโมเดล : เพื่อนรักต่างศาสนาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อสันติภาพ”

โดย สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา(สสมส. )มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับโรงเรียนศาสนบำรุง โรงเรียนสุทธิ์รักษ์ โรงเรียนจริยธรรมศึกษามูลนิธิ และเครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่น โดยทุกภาคส่วนร่วมแสดงความยินดี รวมทั้งพี่น้องจากประเทศอินเดีย (จาก Ray Integrated College )

ณ โรงเรียนศาสนบำรุง ต.บ้านนา อ.จะนะ จ.สงขลา
#สำหรับโครงการนี้เพื่อสร้างมิตรภาพและความร่วมมือกับทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานราชการ ภาคเอกชน ภาคประชาชนไม่ว่าจะเป็นศาสนาใดร่วมกันสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนของตนเองในทุกมิติบนฐานทุนทางสังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อมและความต้องการที่แท้

ผศ. ผศ.ดร.พัทธ์ธีรา นาคอุไรรัตน์ หัวหน้าโครงการ ให้ทัศนะว่า


การสร้างสันติภาพที่ยั่งยืนจากชุมชนฐานราก สำคัญอย่างไร
ทำไมการสร้างสันติภาพที่ยั่งยืนจากชุมชนฐานรากจึงสำคัญ องค์กรแอคคอร์ด (Accord) เป็นองค์กรที่ทำงานเพื่อสร้างสันติภาพที่ยั่งยืนจากฐานรากในอัฟริกา มากกว่า 30 ปี ชี้ให้เห็นว่า การสร้างสันติภาพทียั่งยืนอย่างแท้จริงต้องมาจากการที่ชุมชนฐานรากลุกขึ้นมามีส่วนร่วมอย่างจริงจังในการสร้าง มิเช่นนั้นแล้ว ความรุนแรงจะหวนกลับมาในชุมชนอีกครั้งแล้วครั้งเล่า ความรุนแรงในที่นี้ รวมถึงความรุนแรงเชิงโครงสร้าง เช่น ความยากจน ความเหลื่อมล้ำ และไม่ว่าจะมีองค์กรหรือหน่วยงานจากภายนอกกี่ร้อนพันองค์กรก็ตามที่เข้ามาช่วยขับเคลื่อนสันติภาพ แต่เมื่อองค์กรเหล่านั้นถอนตัวออกความรุนแรงก็หวนกลับมาอีก พวกเขาเรียนรู้ว่า “การแปลงเปลี่ยนความขัดแย้งเป็นการพัฒนาสันติภาพที่ยั่งยืนไม่อาจเกิดขึ้นได้เลย หากชุมชนไม่เอาด้วย และบทบาทของผู้นำศาสนา ผู้หญิง และเด็ก ล้วนมีความสำคัญต่อการสร้างสันติภาพที่ยั่งยืนจากชุมชนฐานรากทั้งสิ้น” (Accord, 2021)

“จะนะ” เป็นอีกชุมชนที่หนึ่งชุมชนตัวอย่างที่ผู้นำศาสนา ผู้หญิง เด็ก ครู ผู้ปกครองและชุมชนตระหนักในการลุกขึ้นมาเอาจริงเอาจังกับการสร้างสันติภาพที่ยั่งยืนและครบวงจรจากชุมชนของตนเอง

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 “จะนะโมเดล” ได้เปิดตัวเป็นชุมชนต้นแบบที่ตระหนักในขุมทรัพย์สันติภาพภายในชุมชนและพัฒนาขึ้นมาเป็นต้นแบบของชุมชนที่พัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) ตอบเป้าหมายสหประชาชาติอย่างเป็นรูปธรรมจับต้องได้ และเป็นความภาคภูมิใจของพวกเราชาวเพื่อนรักต่างศาสนา มหาวิทยาลัยมหิดล”
#
สำหรับภาคีเครือข่ายที่มาร่วมเช่น
1.สมาคมสมาพันธ์โรงเรียนเอกชนภาคใต้
2.สมาคมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดสงขลา
3.สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา
4.สมาคมสตรีมุสลิมจังหวัดสงขลา
5.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

6.วิทยาลัยชุมชนสงขลา

7.มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์์

8.เทศบาลตำบลบ้านนา

9.เทศบาลตำบลจะนะ

10.เทศบาลตำบลนาทับ

11.องค์การบริหารส่วนตำบลสะกอม

12.องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน

13.สภาองค์กรชุมชนตำบลบ้านนา

14.สภาองค์กรชุมชนอำเภอจะนะ

15.สภาองค์กรชุมชนจังหวัดสงขลา

16.กลุ่มนักรบผ้าถุง
17. สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะนะ
18.คณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้
19.สมาพันธ์ชาวพุทธ (จังหวัดสงขลา)
20.หน่วยเฉพาะกิจสงขลา

หมายเหตุชมย้อนหลังใน
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=1453033442232678&id=100076551215690 และประมวลภาพใน https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02CZyKpaXtVwT87ga7sQuSn3HgvCvBYaReMd6zY3Kn1M5vFzg97BVjNnx89NGwSaUSl&id=100076551215690

 49,905 total views,  68 views today

You may have missed