กันยายน 28, 2022

spmc สื่อเพื่อสันติ สรรค์สร้างสังคม

แถลงการณ์ เรื่อง “คัดค้านกัญชาเสรีผิดทั้งหลักการศาสนา เพิ่มปัญหาสังคมทำลายเยาวชนแต่กลับเอื้อนายทุน” สมาคมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดสงขลา

แชร์เลย

ด้วยพระนามของอัลลอฮฺผู้ทรงเมตตาปรานีเสมอ มวลการสรรเสริญมอบแด่อัลลอฮฺผู้ทรงอภิบาลแห่งสากลโลก ขอความสันติสุขแด่ศาสนทูตมุฮัมมัด และผู้เจริญรอยตามท่าน

สืบเนื่องจากประกาศกระทรวงสาธารณสุข ในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 ประกาศยกเว้นจากการเป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 โดยเฉพาะกัญชา ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 9 มิถุนายน 2565 จะส่งผลให้ประชาชนทุกคนในประเทศไทย รวมถึงกลุ่มเปราะบาง คือ เด็กแลเยาวชนอันเป็นอนาคตของชาติสามารถเข้าถึงกัญชา และผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของกัญชาได้โดยไม่ผิดกฎหมาย จากการบริโภคอาหาร และเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของกัญชา รวมถึงการนำกัญชา ซึ่งเป็นสารที่มีฤทธิ์ทำให้เสพติดมาใช้เพื่อประกอบอาหารและนันทนาการ ซึ่งหลักการอิสลามประกาศห้ามอย่างชัดเจนซึ่ง

ท่านนบี ศอลฯ กล่าวว่า ”
كل ما يسكر حرام
ทุกสิ่งที่ทำให้เมา เป็นสิ่งหะรอม”
ซึ่งสอดคล้องตามคำวินิจฉัยของจุฬาราชมนตรี ซึ่งภาคีเครือข่ายองค์กรศาสนาอิสลามในประเทศไทยก็ไม่เห็นด้วย นอกจากนี้ยังมีข้อทวงติงทางการแพทย์ไม่ว่าจากราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย สมาคมกุมารประสาทวิทยา (ประเทศไทย) ชมรมพัฒนาการและพฤติกรรมเด็กแห่งประเทศไทย และชมรมแพทย์ชนบทในขณะที่กฎหมายยังมีช่องโหว่ ท้ายสุดจะยิ่งเพิ่มปัญหาสังคมทำลายเยาวชน ไม่คุ้มกับมูลค่าด้านเศรษฐกิจที่ได้รับแต่กลับเอื้อผลประโยชน์นายทุนมากกว่าตามที่รายงานสื่อมวลชน

 

สมาคมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดสงขลานั้นประกอบด้วยโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจำนวน 85 โรงเรียนครูจำนวน ประมาณ 2,000 คน นักเรียนจำนวน 50,000 คน มีเป้าหมายผลิตนักเรียนให้เด็กมีความรรู้คู่คุณธรรม อันเป็นอนาคตสำคัญของชาติหากเยาวชนของชาติติดยาเสพติดใครจะรับผิดชอบดังนั้นสมาคมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดสงขลา

จึงขอเรียกร้องดังนี้
1.ขอขอบคุณส.ส.และพรรคการเมืองใดที่คัดค้านหรือไม่สนับสนุนกฎหมายฉบับนี้ในขณะเดียวกันขอให้ส.ส.มุสลิมท่านใดที่สนับสนุนกฎหมายฉบับนี้ออกมาแสดงความรับผิดชอบต่อหน้าสาธารณชนโดยเฉพาะกับคะแนนเสียงที่ได้รับความไว้วางใจจากมุสลิมในการเลือกตั้งที่สมัยผ่านมา
2.ขอให้องค์กรมุสลิมทุกองค์กรที่ไม่เห็นด้วยกับกฎหมายฉบับนี้ออมาเคลื่อนไหวทั้งแนวราบและแนวดิ่งต่อทุกภาคส่วนโดยเฉพาะใช้มาตราการทางสังคมกดดันกับนักการเมืองและพรรคเมืองที่สนับสนุนกฎหมายฉบับนี้จนท้ายที่สุดสามารถควำ่กฎหมายฉบับนี้ในวาระสอง
3.เรียกร้องทุกโรงเรียน ทุกสถาบัน ประกาศเป็นเขตปลอดกัญชา สิ่งเสพติด สิ่งอบายมุขรวมสิ่งที่จะทำให้ผิดศีลธรรมทุกชนิด
4.สมาคมยินดีร่วมกับทุกองค์กรที่จะคัดค้านกับกฎหมายฉบับนี้เพื่อรักษาเด็ก เยาวชน และสังคมโดยรวม

18 มิถุนายน 2565

สมาคมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดสงขลา

 49,635 total views,  102 views today

You may have missed