กันยายน 28, 2022

spmc สื่อเพื่อสันติ สรรค์สร้างสังคม

ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ลงพื้นที่เปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมารพร้อมพบปะเกษตรกรในพื้นที่

แชร์เลย

ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ลงพื้นที่เปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมารพร้อมพบปะเกษตรกรในพื้นที่ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันพุธที่ 8 มิถุนายน 2565 ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละ หมู่ที่ 3 ตำบลตะโละ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี

นายนิพันธ์ บุญหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร โดยมีเกษตรจังหวัดปัตตานี กล่าวรายงาน มีนายอำเภอยะหริ่ง หัวหน้าส่วนราชการจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตร และสหกรณ์ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ประชาชน ในจังหวัดปัตตานี และมีเกษตรกรจากหมู่บ้านต่าง ๆ ในเขตตำบลตะโละ และตำบลใกล้เคียงมารับบริการรวมทั้งเกษตรกรจากอำเภอต่าง ๆ มาร่วมงาน เป็นจำนวนมาก

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดทำโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการแก่เกษตรกรในการแก้ไขปัญหาด้านการผลิตการเกษตรได้อย่างรวดเร็ว ครบถ้วนทุกด้านในคราวเดียวกัน รวมทั้งการเสริมความรู้ที่จำเป็นในการผลิตและเป็นที่ต้องการของเกษตรกรเพื่อพัฒนาฟื้นฟูเกษตรกรูให้สามารถทำการผลิตทางการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยผ่านศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.).ซึ่งเป็นกลไกของชุมชนในการรณรงค์ฟื้นฟูเกษตรกรและแก้ไขปัญหาร่วมกันในรูปกิจกรรมให้บริการเคลื่อนที่

ซึ่งถือเป็นโครงการบูรณาการที่สำคัญโครงการหนึ่งตามนโยบายของกระทรวงเกษตรฯ อีกทั้งได้บูรณาการกับกระทรวงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอีกหลายกระทรวง ซึ่งได้ร่วมบริการประชาชนในพื้นที่ด้วย เช่นกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และส่วนราชการทีเกี่ยวข้องในพื้นที่ที่ร่วมกันจัดงานครั้งนี้

นอกจากนี้ ภายในงาน มีการให้บริการด้าน คลินิกดิน คลินิกพืช คลินิกสัตว์ คลินิกประมง คลินิกบัญชี คลินิกสหกรณ์ คลินิกข้าว คลินิกยางพารา คลินิกชลประทาน คลินิกกฎหมาย คลินิกอารักขาพืช และคลินิกฟื้นฟูเกษตรกร อีกด้วย
ภาพ/ข่าว
มะอายือมิง สาแล๊ะ
SPMC NEWS
ปัตตานี

 17,474 total views,  2 views today

You may have missed