ธันวาคม 4, 2023

spmc สื่อเพื่อสันติ สรรค์สร้างสังคม

อ.การีม ประธานสภาประชาสังคมชายแดนใต้(คนใหม่)สานต่องานเก่า ต่อยอดยุทธศาสตร์ใหม่ 2565-66 พร้อมให้โอกาสคนรุ่นใหม่และเป็นโซ่ข้อกลาง “สันติภาพชายแดนภาคใต้”

แชร์เลย

อุสตาซอับดุชชะกูรฺ บินชาฟิอีย์ (อับดุลสุโก ดินอะ)

Shukur2003@yahoo.co.uk,

http://www.oknation.net/blog/shukur

ด้วยพระนามของอัลลอฮฺผู้ทรงเมตตาปรานีเสมอ มวลการสรรเสริญมอบแด่อัลลอฮฺผู้ทรงอภิบาลแห่งสากลโลก ขอความสันติสุขแด่ศาสนทูตมุฮัมมัด และผู้เจริญรอยตามท่าน รวมทั้งผู้อ่านทุกท่าน
12 กุมภาพันธ์ 2565 ณ โรงแรมเอส ปัตตานี อาจารย์อับดุลการีม อัสมะแอ ประธานสภาประชาสังคมชายแดนใต้(คนใหม่)ประกาศ พร้อมสานต่องานเก่า ต่อยอดยุทธศาสตร์ใหม่ 2565-66 พร้อมให้โอกาสคนรุ่นใหม่และเป็นโซ่ข้อกลาง “สันติภาพชายแดนภาคใต้
-วิสัยทศัน์
ชายแดนใต้/ปาตานี มีการจัดการตนเอง ที่ทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างปกติสุข
-สภาประชาสังคมชายแดนใต้ คือ การรวมตัวของ องค์กรที่ทางานภาคประชาสังคม ประกอบด้วย
องคกร ชุมชน องค์กรประชาชน องค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรวิชาชีพ องค์กรวิชาการและองค์กรธุรกิจ
-อดุมการณข์องสภาประชาสังคมชายแดนใต้ คือการรวมตัวด้วยความเช่ือท่ีต้องการให้ประชาชนชายแดนใต้มีชีวิตท่ีดีและเป็นธรรมผ่านการเช่ือม ประสานและต่อรองร่วมมือกับทุกฝ่าย(โซ่ข้อกลาง)
-พันธกิจ/หน้าที่
1.เป็นพื้นที่กลางในการรวบรวมความคิดเห็นจากประชาชนและองค์กรภาคประชาสังคม เพื่อผลักดันข้อเสนอเชิงนโยบาย 2. ประสานงาน สนับสนุน ติดตามและพัฒนาศักยภาพการทำงาน ของสมาชิกสภาประชาสังคมชายแดนใต้ให้มีความเข้มแข็ง
-ประเด็นขับเคลื่อนของสภาฯ 7 ด้าน
(คณะทางาน Working Group)
1.สิทธิมนุษยชน

2.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

3.การพดูคุยสันติภาพ 4.การจดัการตนเองและการพฒันาคุณภาพชีวิต
5.การพฒันาเด็กและเยาวชน 6.กลุ่มเปราะบาง 7.การพัฒนาองค์กรและเครือข่าย
#อำนวยการ:สำนักเลขาธิการ

 

หมายเหตุ
ข่าวอาจารย์อับดุลการีม อัสมะแอ ได้รับฉันทานุมัติเป็น “ประธานสภาประชาสังคมชายแดนใต้” คนใหม่แทน รักชาติ
https://share.csitereport.com/share.php?post_id=0000022290

 15,334 total views,  2 views today

You may have missed