ธันวาคม 4, 2023

spmc สื่อเพื่อสันติ สรรค์สร้างสังคม

แชร์เลย

SOUTH : ตัวแทนข้าราชการ จ.นราธิวาส ให้คำแนะนำมัสยิดในการตรวจประเมินความพร้อม เพื่อปฏิบัติศาสนกิจละหมาดวันศุกร์ ตามมาตรการป้องกันโรค COVID – 19
.
ที่มัสยิดบาโง บ้านโคกพะยอม หมู่ 2 ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส ผู้แทนจากที่ทำการปกครองจังหวัดนราธิวาส ลงพื้นที่ให้คำแนะนำแก่อิหม่ามประจำมัสยิดบาโง หลังจากมีการตรวจประเมินความพร้อมของมัสยิด สำหรับการปฏิบัติศาสนกิจละหมาดวันศุกร์ (ญุมอะห์) ของแต่ละสัปดาห์ที่มัสยิด เพื่อให้รักษามาตรฐานการป้องกันโรคและเป็นตัวอย่างแก่มัสยิดอื่นๆในพื้นที่ โดยมี ปลัด อบต.โคกเคียน และผู้ใหญ่บ้าน ต.โคกเคียน ร่วมให้ข้อมูลการดำเนินการ
.
สำหรับหลักเกณฑ์การพิจารณาอนุญาตให้ปฏิบัติศาสนกิจละหมาดวันศุกร์ (ญุมอะห์) ที่มัสยิด ตามมาตรการ ของจังหวัดและมาตรการป้องกันโรคที่ราชการกำหนด ให้มัสยิดที่มีความประสงค์ที่ขอละหมาดวันศุกร์ (ญุมอะห์) ที่มัสยิด แจ้งต่ออำเภอตามแบบฟอร์มที่กำหนด โดยคณะกรรมการตรวจประเมินฯจะพิจารณาตามเงื่อนไข หากพิจารณาแล้วเห็นว่ามัสยิดใดไม่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค และไม่มีผู้ป่วยในรอบ 28 วัน ก็จะอนุญาตให้มาให้ละหมาดวันศุกร์ (ญุมอะห์) ที่มัสยิดได้ แต่ต้องจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมไม่เกิน 50 คน และต้องปฏิบัติตามมาตรการ DMHTT อย่างเคร่งครัด
.
ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจประเมินฯ จะมีการตรวจประเมินความพร้อมของมัสยิดทุกสัปดาห์ หากพบว่ามัสยิดใดไม่ปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนด จะถูกตัดสิทธิ์และให้งดละหมาดวันศุกร์ (ญุมอะห์) จนกว่าจะมีการแก้ไข และปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนด
.
ด้านนายมะยา มามะ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2 บ้านโคกพะยอม กล่าวว่า และในพื้นที่บ้านโคกพะยอมมีมัสยิดจำนวน 3 แห่ง และผ่านการประเมินทั้งหมด สามารถที่จะดำเนินการละหมาดวันศุกร์ได้
.
ซึ่งในการประเมินจะมีเจ้าหน้าที่จากอำเภอ รพ.สต. กำนัน และผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ มามีส่วนร่วมในการประเมินมัสยิดว่าได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่กำหนด และผ่านการประเมินหรือไม่ ซึ่งประชาชนในพื้นที่ได้ให้ความร่วมมือในการป้องกันโรคเป็นอย่างดี
#หนุ่มภาคใต้

*****************

 1,457 total views,  2 views today

You may have missed