ตุลาคม 1, 2023

spmc สื่อเพื่อสันติ สรรค์สร้างสังคม

ธรรมมาภิบาลจังหวัดนราธิวาส  หรือ ก.ธ.จ.ลงพื้นที่สอดส่อง โครงการสุไหงปาดีคอมแพลต  ใช้งบรัฐให้เกิดความคุ้มค่าและโปร่งใส

แชร์เลย

เมื่อเวลา 14.00 น.วันทื่ 11 มิ.ย.2564 ที่ห้องประชุมชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส นายเชษฎา หะยีมะสาและ รองประธานธรรมาภิบาล จ.นราธิวาส  (สำนักนายกรัฐมนตรี ) ได้เป็นประธานประชุม คณะที่ปรึกษากรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดนราธิวาส และ คณะกรรมธรรมาภิบาลจังหวัดนราธิวาส หรือ ก.ธ.จ..

โดยนายรพี มามะ ที่ปรึกษากรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดนราธิวาส (สำนักนายกรัฐมนตรี) กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้  เพื่อสรุปรายงาน จากคณะธรรมมาภิบาล ได้ลงพื้นที่ สอดส่องโครงการ ก่อสร้างศูนย์พัฒนาจำหน่าย สินค้า และผลิตภันฑ์ชุมชน อำเภอสุไหงปาดี จ.นราธิวาส (padee complex) ระยะที่ 2 งบประมาณ 20 ล้านบาท แยกเป็นการสร้างรั้วสำเร็จโดยรอบโครงการ ปาดีคอมแพลต งบประมาณ 6,280,000 บาท และสวนสุขภาพนันทนาการภายในบริเวณ  ปีคอมแพลต งบประมาณ 13,720,000 บาท  ซึ่งมีหน่วยงานดำเนินงาน คือ ปกครองอำเภอสุไหงปาดี  ผู้รับจ้าง ห.จ.ก.ลีแอนด์เพื่อน (1995)  ระยะเวลา 30 มกราคม 2564-สิ้นสุด 24 มกราคม 2565

จากการตรวจสอบ โดยคณะ ก.ธ.จ.ที่ได้ลงพื้นที่ เพื่อตรวจสอดส่อง ตรวจสอบพื้นที่หน้างานและรับทราบ ความคืบหน้า พบว่า การก่อสร้างคืบหน้าไปมาก และคาดจะแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดได้  ในเบื้องต้น

ในส่วนโครงการจัดการน้ำท่วมพื้นที่เศรษฐกิจ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นนักลงทุน กิจกรรมปรับปรุงระบบชลประทาน ต.เกาะสะท้อน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส งบประมาณ 8,840,000 บาท  ซึ่งดำเนินงานโดย โครงการส่งน้ำบำรุงรักษาโก-ลก  ทาง ก.ธ.จ.ไม่สามารถ เข้าสอดส่องหรือเข้าตรวจสอบได้ เนื่องจากพื้นที่ ได้มีคำสั่งจังหวัดนราธิวาส ทำการปิดหมู่บ้าน อันเนื่องจากการแพร่ระบาดเชื้อโควิด 19 ในพื้นที่ดังกล่าว

 อย่างไรก็ตาม ทาง คณะธรรมมาภิบาล จ.นราธิวาส ได้รับการประสานจาก ปปท.เขต 9 จะร่วมตรวจโครงการดังกล่าว อย่างละเอียดอีกครั้ง ในวันที่ 6 ก.ค.2564 อีกครั้ง

สำหรับ   อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ก.ธ.จ. จังหวัด เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด พ.ศ. 2552 ข้อ 22 และ 26 คือ ข้อ 22 ก.ธ.จ. มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

(1) สอดส่องการปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานของรัฐ และเจ้าหน้าที่ของรัฐในจังหวัด ให้ใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

(2) แจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ ในกรณีที่พบว่ามีการละเลยไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับ หรือมีกรณีทุจริต

(3) เสนอแนะแนวทางการปฏิบัติและการส่งเสริมตามหลักคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาลเพื่อการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของหน่วยงานของรัฐ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด และหน่วยงานของรัฐในจังหวัด

(4) ติดตามการปฏิบัติตามมติ ก.ธ.จ.

(5) แต่งตั้งที่ปรึกษาด้านวิชาการ การประชาสัมพันธ์ หรือด้านอื่น จำนวนไม่เกินสามคน

(6) เผยแพร่ผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อสาธารณะตามที่เห็นสมควร

ข้อ 26 ก.ธ.จ. มีอำนาจออกหนังสือแจ้งให้หน่วยงานของรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดที่ปรึกษาตามข้อ 22(5) และบุคคลที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม หรือจัดส่งเอกสาร หรือข้อมูลต่างๆ รวมทั้งชี้แจงข้อเท็จจริง เพื่อประกอบการพิจารณาได้ตามความจำเป็น

 30,959 total views,  2 views today

You may have missed