มกราคม 28, 2023

spmc สื่อเพื่อสันติ สรรค์สร้างสังคม

สภาสันติสุขตำบล “ทฤษฎีกับภาคปฏิบัติ”ต้องไปด้วยกัน ข้อเสนอแนะจากเวทีที่ปรึกษา ภาคประชาสังคม “ผู้นำศาสนา”

แชร์เลย

อุสตาซอับดุชชะกูรฺ บินชาฟิอีย์ (อับดุลสุโก ดินอะ) Shukur2003@yahoo.co.uk
ด้วยพระนามของอัลลอฮฺผู้ทรงเมตตาปรานีเสมอ มวลการสรรเสริญมอบแด่อัลลอฮฺผู้ทรงอภิบาลแห่งสากลโลก ขอความสันติสุขแด่ศาสนทูตมุฮัมมัด ผู้เจริญรอยตามท่านและสุขสวัสดีผู้อ่านทุกท่าน


(23 กรกฎาคม 2563) ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการอิสลามจังหวัดปัตตานี มีการประชุมคณะที่ปรึกษาด้านการเสริมสร้างความยุติธรรม กอ.รมน.จังหวัดปัตตานีและสงขลาซึ่งคณะที่ปรึกษาชุดนี้มาจากตัวแทนผู้นำศาสนาอิสลามและการศึกษาอิสลามในพื้นที่ โดยในวันนี้มีตัวแทนจากศอ.บต.และหน่วยความมั่นคงชี้แจงการทำงานช่วงสามเดือน (โควิด )ในหลายประเด็นของการทำงานสองหน่วยงาน แต่ที่มีผลกระทบในภาพรวมมากที่สุดของแต่ละตำบลคือ งบประมาณ ตำบลละ 1 ล้านบาท ภายใต้การบริหารงานของสภาสันติสุขที่ขับเคลื่อนโดยกอ.รมน.กับศอ.บต.ในการแก้ปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ สู่สังคม มั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน ซึ่งเครื่องมือการบริหารใช้สภาสันติสุขเป็นการบูรณาการร่วมกัน ของภาครัฐ ประชาชน ผู้นำท้องที่และท้องถิ่น ผู้นำศาสนา กล่าวคือสรรหามาจากผู้นำกระทรวงมหาดไทย ในระดับอำเภอมีนายอำเภอเป็นหัวหน้า ผู้นำท้องที่(กำนัน) ผู้นำท้องถิ่น (นายกอบต.)และผู้นำที่หลากหลายในตำบลนั้น ปรึกษาหารือ รับฟังความเห็นและความต้องการที่เป็นปัญหาของประชาชนก่อนนำเสนอโครงการต่างในการอนุมัติตามแบบฟอร์มโครงการที่ศอ.บต.ออกแบบ และอนุมัติในขั้นสุดท้ายนี่คือหลักการแต่ในทางปฏิบัติ ที่ผู้ร่วมประชุมวันนี้สัมผัสจริงในพื้นที่มิใช่ ดูเอกสารสวยหรูดังนั้นขอให้ศอ.บต.ลงพื้นที่ดูของจริง


กล่าวโดยสรุป สภาสันติสุขสู่ตำบลมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน “ทั้งทฤษฎีกับภาคปฏิบัติ”ต้องไปด้วยกัน
หมายเหตุ
โปรดดูรายละเอียดสภาสันติสุขใน
http://www.rh12.moph.go.th/wp-content/uploads/2019/10/นำเสนอการจัดสรรงบประมาณ-จชต-2563-ok.pdf

 923 total views,  2 views today

You may have missed