ธันวาคม 4, 2023

spmc สื่อเพื่อสันติ สรรค์สร้างสังคม

ศอ.บต.เดินหน้า “คำพ่อสอนสู่การเป็นพลเมืองไทย” นำเยาวชนแกนนำโรงเรียน ให้รู้รักสามัคคี การอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม

แชร์เลย

ที่โรงแรมหาดแก้วรีสอร์ท อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา นายศุภณัฐ     สิรันทวิเนติ  เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) มอบหมายให้ นายอิสระ  ละออสกุล ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. (ปกครองส่วนท้องถิ่น) เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเสริมสร้างความเข้าใจแกนนำนักเรียนในสถานศึกษา หัวข้อ “คำพ่อสอนสู่การเป็นพลเมืองไทย”รุ่นที่ 1 จัดโดยสำนักประสานนโยบายการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ศอ.บต. เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ความเป็นจริงที่เกิดขึ้นต่อสังคมทั้งในประเทศและต่างประเทศ ให้เยาวชนมีบทบาทเกื้อกูลการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมถึงการเสริมสร้างสภาวะแวดล้อมที่สันติสุข และสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมในพื้นที่ ภายใต้กิจกรรมเสริมสร้างความเข้าใจกับแกนนำนักเรียน หัวข้อ “คำพ่อสอนสู่การเป็นพลเมืองไทย” ซึ่งมีนายขอหลิด แซะอาหลี  ผู้อำนวยการส่วนการศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษานอกระบบ สำนักประสานนโยบายการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ศอ.บต. ร้อยตรี ปิยชาติ ศักดิ์เจริญชัยกุล  นายทหารยุทธการ ชุดควบคุมที่ 953 หน่วยเฉพาะกิจสันติสุข ผู้แทนจากสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ คณะวิทยากรผู้ให้ความรู้ และเจ้าหน้าที่ ศอ.บต. ร่วมให้การต้อนรับ โดยมีตัวแทนแกนนำนักเรียนจากสถานศึกษาทั้งรัฐและเอกชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 190 คน เข้าร่วม

นายขอหลิด แซะอาหลี กล่าวว่า กิจกรรมเสริมสร้างความเข้าใจแกนนำนักเรียนในสถานศึกษา หัวข้อ “คำพ่อสอนสู่การเป็นพลเมืองไทย” เกิดจากความร่วมมือระหว่าง ศอ.บต. และ กอ.รมน.ภาค 4 สน. จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างเยาวชนกับหน่วยงานของรัฐ และการสร้างพื้นที่สังคมพหุวัฒธรรมให้กับเยาวชนในสถานศึกษาของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้ทักษะทางประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เกิดทักษะการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม มีคุณธรรมตามหลักค่านิยม 12 ประการ ปฏิบัติตนตามหลักคำสอนของศาสนาที่ตนนับถือ มีทัศนคติที่ดีในการมีส่วนร่วมการพัฒนาสังคมและสร้างสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้ การเสริมสร้างความเป็นพลเมือง ห่างไกลจากยาเสพติด ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม และจัดการเรียนรู้และปลูกฝังแนวทางการจัดการความขัดแย้งโดยแนวทางสันติวิธี

ด้านนางสาวกัญญาวีร์ ตั้งขิม แกนนำเยาวชนจากโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ กล่าวว่า รู้สึกภูมิใจเป็นอย่างมากที่ได้เป็นตัวแทนของโรงเรียน จาก 3,000 คน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รู้ถึงการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม ตนเองนับถือศาสนาพุทธ ซึ่งเป็นเยาวชนกลุ่มน้อยที่เข้าร่วม แต่ทุกคนอยู่ด้วยคำว่าเพื่อน รักกัน อยู่ด้วยกัน  ทำกิจกรรม และกินข้าวพร้อมกัน นี่คือคำพ่อสอนเพื่อให้เราทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

อับดุลฺฮาดี เจ๊ะยอ SPMCNEWS ยะลารายงาน

 2,545 total views,  2 views today

You may have missed