กันยายน 26, 2021

spmc สื่อเพื่อสันติ สรรค์สร้างสังคม

ศอ.บต.ร่วมหารือกับคณะส่งเสริมและผลิตผลการเกษตรมาตรฐาน “ฮาลาล” เพื่อสร้างพื้นที่สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

แชร์เลย

ทีมข่าวเฉพาะกิจ  รายงาน.

(30 เมษายน 2563)ที่ห้องประชุม ศูนย์ปฎิบัติการด้านการพัฒนา ชั้น 3 อาคารศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ นายชนธัญ แสงพุ่ม รองเลขาธิการ ศอ.บต. พร้อมด้วย ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต.และผู้อำนวยการสำนักกองบริหารยุทธศาสตร์การพัฒนา จชต. ร่วมประชุมกับคณะส่งเสริมและผลิตผลการเกษตรมาตรฐาน “ฮาลาล ” โดยประชุมผ่านระบบ ZOOM Cloud Meetings โดยมี นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุม มีผู้ร่วมประชุมประกอบด้วย สถาบันอาหาร สมาพันธ์ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทย  สถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) และสถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตลอดจนสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน(BOI)

โดยที่ประชุมได้นำเสนอถึงการดำเนินงานสนับสนุนและส่งเสริมฮาลาลโดยสถาบันอาหาร รวมทั้งการนำเสนอการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ และความร่วมมือด้านโลจิสติกส์ (MOU)ระหว่างไทยและสหรัฐอาหรับเอมิเรตน์ โดยสมาพันธ์ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทย  และการส่งเสริมงานด้านฮาลาล จากสถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินท์ เพื่อร่วมกันบูรณาการการดำเนินงานที่เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมการส่งออกสินค้าฮาลาลของไทยสู่ระดับโลก

นอกจากนี้ที่ประชุมได้ร่วมหารือแนวทางการการขับเคลื่อนคณะส่งเสริมและผลิตผลการเกษตรมาตรฐาน “ฮาลาล ”รวมถึงการจัดตั้งอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการ ซึ่งมีบทบาทหน้าที่ที่แตกต่างกัน ประกอบด้วย มีหน้าที่ยกร่างและนโยบาย มีหน้าที่ส่งเสริมการค้าสินค้าและผลิตผลการเกษตรมาตรฐานฮาลาลทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนส่งเสริมการผลิตและการลงทุนเกี่ยวกับสินค้าฮาลาล  รวมทั้งหารือการขยายพื้นที่และยกระดับการให้สิทธิประโยชน์การลงทุนในพื้นที่ จชต. ตลอดจนการจัดงานแสดงสินค้าฮาลาล (Halal Expo) ในพื้นที่ จชต.

ในการนี้ นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้กล่าวตอนหนึ่งในการประชุมว่า การส่งเสริมและสนับสนุนด้านฮาลาลเป็นส่วนสำคัญโดยเฉพาะในพื้นที่ จชต.ที่มีหน่วยงานหลักในการพัฒนาโดย ศอ.บต.ที่ขับเคลื่อนด้วยการเชื่อมโยงให้เกิดความร่วมมือทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งความร่วมมือของภาคใต้ 5 จังหวัดสู่ประเทศมุสลิม ตลอดจนการสร้างระเบียงเศรษฐกิจใหม่ในการส่งเสริมกิจการฮาลาลในทุกรูปแบบ ทั้งนี้ในพื้นที่ จชต.เหมาะในการสร้างโอกาสและสร้างสันติสุขสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน และเชื่อมโยงฮาลาลทั่วโลกได้

ด้าน ศอ.บต.ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในพื้นที่ จชต. ด้านการพัฒนาที่จะต้องสนับสนุนระเบียงเศรษฐกิจในพื้นที่ ทั้งนี้ ประเทศไทยติดด่านชายแดนกับประเทศมาเลเซียที่พร้อมในด้านการค้าโดยเฉพาะสินค้าฮาลาล ตลอดจนประเทศจีนที่มีความมือกับประเทศไทยเป็นอย่างดี ทั้งนี้ก็เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่อีกด้วย 

 93 total views,  2 views today

You may have missed