Breaking News
Download http://bigtheme.net/joomla Free Templates Joomla! 3
Home / คอลัมน์ / รายงานพิเศษ…เครือข่ายสภาองค์กรชุมชนตำบลชายแดนใต้จัดวงคุย วาระ ‘การแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินแนวเขตป่าและเขา’

รายงานพิเศษ…เครือข่ายสภาองค์กรชุมชนตำบลชายแดนใต้จัดวงคุย วาระ ‘การแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินแนวเขตป่าและเขา’

โดย นาย ทวีศักดิ์ ปิ..

 ที่ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน สำนักงานภาคใต้ ร่วมกับเครือข่ายสภาองค์กรชุมชน 3 จังหวัดชายแดนใต้ , เครือข่ายแก้ไขปัญหาที่ดินบูโด จัดเวทีสัมมนา “พลังองค์กรชุมชนเพื่อขับเคลื่อนการแก้ปัญหาที่ดินทำกินในพื้นที่ชายแดนใต้” โดยมีผู้เข้าร่วมจากสภาองค์กรชุมชนตำบลในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส) สมาชิกเครือข่ายแก้ไขปัญหาที่ดินบูโด และผู้แทนจากหน่วยงาน, ภาคีต่างๆ อาทิ ผู้บริหารสำนักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 หัวหน้าอุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี ,หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเฉลิมพระเกียรติ , หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฮาลา-บาลา และผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่อนุรักษ์ , ผู้แทนจาก กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า , ผู้แทนคณะทำงานเฉพาะกิจขับเคลื่อนนโยบายการแก้ไขปัญหาการอยู่อาศัยและทำกินในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ และผู้สนใจ รวมจำนวน 250 คน

ทั้งนี้สืบเนื่องจากเครือข่ายภาคประชาชนร่วมกับหลายภาคส่วนได้มีความพยายามในการผลักดันการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินที่อยู่ติดกับแนวเขตป่าในพื้นที่จังหวัดใช้แดนภาคใต้มาเป็นระยะเวลานาน แต่ยังไม่สามารถดำเนินการได้อย่างลุล่วง นอกจากนี้ยังมีมติคณะรัฐมนตรีหลายฉบับที่เกี่ยวข้อง ประกอบกับมีพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2562 และพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2562 มีผลบังคับใช้ โดยมีบทบัญญัติในกฎหมายให้อุทยานฯ ออกประกาศให้ประชาชนแจ้งการครอบครองและทำประโยชน์บนที่ดินที่ติดกับเขตป่าอนุรักษ์ภายใน 90 วัน และให้กรมอุทยานแห่งชาติฯ จะดำเนินการสำรวจให้แล้วเสร็จภายใน 240 วัน ซึ่งสภาพการโดยส่วนใหญ่แล้วชาวบ้านยังไม่ทราบถึงรายละเอียดในข้อกฎหมาย แม้ว่าระยะเวลาจะล่วงเลยมาระยะหนึ่งแล้ว

โดยในช่วงเช้ามีการทำความเข้าใจถึงเป้าหมายในการจัดเวที โดยนายสามารถ สุขบรรจง : ผู้ช่วยผู้อำนวยการภาค สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน จากนั้นนายธนพร ศรียางกูล : ที่ปรึกษาสำนักงานบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรีและประธานคณะทำงานเฉพาะกิจขับเคลื่อนนโยบายการแก้ไขปัญหาการอยู่อาศัยและทำกินในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ได้พูดถึงแนวโยบายการแก้ไขปัญหาที่ดินของรัฐ และเปิดการวิเคราะห์ พรบ.อุทยานฯ โดยนายประทีป มีคติธรรม : คณะทำงานเฉพาะกิจขับเคลื่อนนโยบายการแก้ไขปัญหาการอยู่อาศัยและทำกินในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ และให้ข้อมูลกระบวนการดำเนินงานของกรมอุทยานในพื้นที่โดยนายณรงค์พล หมึกทอง : ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 สาขาปัตตานี โดยบรรยากาศในเวทีมีการซักถามแลกเปลี่ยนกันอย่างเข้มข้น


สำหรับช่วงบ่าย มีด้วยการระดมความคิดเห็นต่อแนวทางขับเคลื่อนการแก้ปัญหาที่ดินทำกินในเขตป่าอนุรักษ์ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ของเครือข่ายองค์กรชุมชน พร้อมสรุปและยื่นข้อเสนอแนวทางการแก้ปัญหาต่อภาครัฐโดยมีนายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นผู้รับมอบ สำหรับข้อเสนอมีดังต่อไปนี้
1.เสนอต่อรัฐบาลผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ให้รัฐบาลมีมาตราการในการขยายระยะเวลาในการสำรวจการถือครองที่ดินของประชาชนในเขตป่าอนุรักษ์ตามมาตรา 64 แห่ง พรบ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2562 ออกไปอีก เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะการณ์
2.ให้ยกระดับหลักเกณฑ์ และมาตรการภายใต้โครงการจัดที่ดินชุมชนหรือ คทช. จากเดิมที่เป็นการอนุญาตการจัดให้อยู่ชั่วคราว การให้เช่า ฯลฯ เป็นการรับรองสิทธิให้ชุมชนบริหารจัดการที่ดินร่วมกัน โดยให้จัดตั้งคณะทำงานในการปฏิบัติการ 3 ระดับดังนี้
• ระดับจังหวัด ประกอบด้วย สภาองค์กรชุมชน ผู้เดือดร้อน คทช.จังหวัด และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
• ระดับอำเภอ ประกอบด้วย สภาองค์กรชุมชน ผู้เดือดร้อน หน่วยงานภาครัฐ และคทช. อำเภอ
• ระดับตำบล ประกอบด้วย สภาองค์กรชุมชน ผู้เดือดร้อน หน่วยงานภาครัฐ ท้องที่ ท้องถิ่น


3.ให้มีกลไกการสำรวจผู้ครอบครองทำกินในที่ดินที่อยู่ในเขตป่าแบบมีส่วนร่วมจากสภาองค์กรชุมชนตำบลในทุกระดับ และให้มีแผนปฏิบัติการร่วมระหว่างหน่วยงานรับผิดชอบ กับเครือข่ายสภาองค์กรชุมชน ในการสร้างความเข้าใจกับชุมชน ประชาชนที่ทำกินและอยู่อาศัยเขตอนุรักษ์เพื่อร่วมมือกันแก้ไขปัญหาของพี่น้องประชาชนต่อไป.
และใน ภาคบ่าย นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้นายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นผู้แทนเข้ารับฟังและรับมอบข้อเสนอจาก ชาวบ้าน โดยมี นายทวีศักดิ์ ปิ เป็นผู้กล่าวรายงาน ว่า สืบเนื่องจาก พรบ.อุทยานแห่งชาติได้ออกมาแล้ว และสำหรับพี่น้องประชาชนที่มีที่ทำกินอยู่ในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติ ซึ่งในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีทั้งหมด 3 เขตอุทยาน คือ เขตอุทยานบูโด น้ำตกทรายขาว บางลาง เขตรักษาพันธุ์ฮาลาบารา เฉลิมพระเกียรติ เขตห้ามล่าป่าพรุ

สำหรับประชาชนที่มีที่ดินทำกินอยู่ในเขตพื้นที่อุทยานดังกล่าว ขอให้ไป จดแจ้งสิทธิของตัวเอง ภายในกรอบเวลา 240 วัน ตั้งแต่ 25 พ.ย.62 ซึ่งจะหมดเขต 23 ก.ค.63 จึงขอให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดได้ประสานร่วมมือไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ เร่งมือในการประสานชาวบ้านเพื่อให้รับทราบดังกล่าวนี้ด้วย  (รายงานเขียน วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563)

About Oxegen

Check Also

#เกาะติดCovid-19 :ฟังข่าวอย่างรอบด้านก่อนจะวิจารณ์ (นักเลงคีย์บอร์ดสร้างความขัดแย้ง)

อุสตาซอับดุชชะก …

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *