ตุลาคม 25, 2021

spmc สื่อเพื่อสันติ สรรค์สร้างสังคม

“ภาณุ” ชี้ 6 ปี ‘พนม-สันติธรรม’ ศอ.บต.สำเร็จ “ไกรศร” เผยวันนี้ 500 ล้าน สู่ 1,970 หมู่บ้าน จชต.

แชร์เลย


ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลฯและศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศอ.บต.โอนเงินเกือบ 500 ล้าน ลงสู่ 1,970 หมู่บ้าน 282 ตำบล 37 อำเภอ 3 จังหวัด และ 4 อำเภอสงขลา พร้อมมอบรางวัลผู้นำสิงห์ทองคำ จชต.
เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561 พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะหัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาลฯ มอบหมาย นายภาณุ อุทัยรัตน์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลฯ และสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีโอนเงินลงสู่หมู่บ้านตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนระดับหมู่บ้าน จังหวัดชายแดนภาคใต้ “โครงการ พนม.” และโครงการเสริมสร้างความปลอดภัยและความเข้มแข็งของหมู่บ้าน/ตำบล”ตำบลสันติธรรม”ประจำปี 2561 โดยมี นายจำนัน เหมือนดำ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลฯและนายไกรศร วิศิษฏ์วงศ์ รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศอ.บต. พร้อมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านเข้าร่วมที่โรงแรมซี.เอส.ปัตตานี อ.เมือง จ.ปัตตานี

นายภาณุ อุทัยรัตน์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลฯ และสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ กล่าวว่า พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะหัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาลฯ ได้มอบหมายให้ผมในฐานะผู้แทนพิเศษของรัฐบาลฯมาเปิดงานในวันนี้

โดยที่ผ่านมานายกรัฐมนตรี และคณะรัฐบาล ได้ให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มาโดยตลอด โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ ชีวิตความเป็นอยู่และความมั่นคงปลอดภัยของประชาชน ได้มีนโยบายการพัฒนาเมืองต้นแบบเศรษฐกิจในพื้นที่ เชื่อมโยงกับการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนน สนามบิน ท่าเรือ เพื่อรองรับความเจริญเติบโตในอนาคตตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
“โครงการพนมและสันติธรรมแสดงถึงความสำเร็จในรอบ 6 ปีที่ผ่านมาของ ศอ.บต. ที่รัฐบาลได้ให้ความสำคัญ และดำเนินเป็นไปตามนโยบายที่ผ่านมาของรัฐบาล นับเป็นความร่วมมือของประชาชน” นายภาณุ กล่าว

นายไกรศร วิศิษฏ์วงศ์ รองเลขาธิการ ศอ.บต.กล่าวว่า สำนักประสานนโยบายสังคมจิตวิทยา ศอ.บต.จัดพิธีโอนเงินลงสู่หมู่บ้านตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนระดับหมู่บ้าน จังหวัดชายแดนภาคใต้ “โครงการ พนม.”และโครงการเสริมสร้างความปลอดภัยและความเข้มแข็งของหมู่บ้าน/ตำบล “ตำบลสันติธรรม”ประจำปี 2561 โดยมีเป้าหมายเพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน จำนวน 1,970 หมู่บ้าน ในพื้นที่ 3 จังหวัด และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา โดยแยกเป็นโครงการ พนม. จำนวน 242,340,000 บาท และโครงการตำบล สันติธรรม จำนวน 255,800,000 บาท รวมทั้ง 2 โครงการเป็นเงินทั้งสิ้น 498,140,000 บาท

โดยในภาคเช้าเป็นการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานให้ผู้เกี่ยวข้องนำไปปฏิบัติในพื้นที่ทั้ง 4 จังหวัด และภาคบ่าย เป็นการเสวนาของหมู่บ้าน/ตำบล ที่มีผลการดำเนินการดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา จำนวน 8 หมู่บ้าน /ตำบล และมอบเงินลงสู่หมู่บ้าน ทั้ง 1,970 หมู่บ้าน


ในการจัดพิธีโอนเงินวันนี้ได้รับเกียรติจากพลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ หัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ให้เกียรติ มาเป็นประธานในพิธี โดยได้กล่าวกับผู้เข้าร่วมงานถึงความตั้งใจจริงของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง และรัฐบาลให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยสันติวิธี เพื่อให้เกิดสันติสุขที่ยั่งยืน


ทั้งนี้ในฐานะ ศอ.บต. เป็นหน่วยงานพัฒนาฝ่ายพลเรือนที่มีหน้าที่พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนทุกมิติ ได้นำนโยบายของรัฐบาล และข้อแนะนำของผู้แทนพิเศษของรัฐบาลทุกคนสู่การปฏิบัติในพื้นที่อย่างเต็มศักยภาพ ซึ่งโครงการ พนม. และโครงการตำบลสันติธรรม เป็นหนึ่งในหลายๆโครงการของรัฐบาลที่ทุ่มเทงบประมาณ ลงสู่หมู่บ้านและตำบลอย่างทั่วถึงเป็นธรรม และนำสู่การพัฒนาตามความต้องการของหมู่บ้าน/ตำบลอย่างแท้จริง ทั้งด้านการช่วยเหลือกลุ่มผู้ยากจน ผู้ด้อยโอกาส การพัฒนาอาชีพ การกีฬา การสร้างครอบครัวที่เข้มแข็ง และเสริมสร้างความปลอดภัยของหมู่บ้าน/ตำบล ตามความต้องการของหมู่บ้าน/ตำบล ผมจึงขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายทุกระดับตลอดจนผู้นำหมู่บ้าน/ตำบล คณะกรรมการหมู่บ้าน และบัณฑิตอาสาพัฒนามาตุภูมิทุกคนที่ทำหน้าที่ในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างเต็มที่ และหวังว่างบประมาณที่ได้โอนลงสู่หมู่บ้านในวันนี้จะก่อให้เกิดผลดีในระยะยาวต่อประชาชนเพื่อสันติสุขที่ยั่งยืนต่อไป”
อย่างไรก็ดี ในงานยังได้มีการมอบรางวัลให้กับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ยอดเยี่ยม (สิงห์ทองคำ) จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี พ.ศ.2559 จำนวน 12 ราย โดยแบ่งเป็นจังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา และสงขลาด้วย

แวนูรไอฮัน แวดอเลาะ spmcnews ยะลา รายงาน

 129 total views,  4 views today

You may have missed