ธันวาคม 6, 2021

spmc สื่อเพื่อสันติ สรรค์สร้างสังคม

พลเอกจำลอง คุณสงค์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล พร้อมคณะ ศอ.บต. ลงพื้นที่จังหวัดยะลา ตรวจเยี่ยม ติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาหมู่บ้านชุมชนเข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน งบประมาณ 2560

แชร์เลย

พลเอกจำลอง คุณสงค์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล พร้อมคณะ ศอ.บต. ลงพื้นที่จังหวัดยะลา ตรวจเยี่ยม ติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาหมู่บ้านชุมชนเข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน  ประจำปีงบประมาณ 2560 หวังสร้างชุมชนเข้มแข็งตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

(31 มกราคม 2561) ที่ ตลาดนัดยามเย็น หมู่ 3 บ้านพรุ ตำบลลำพะยา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา พลเอก จำลอง คุณสงค์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล เป็นประธานการประชุมตรวจเยี่ยม ติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาหมู่บ้านชุมชนเข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2560 จังหวัดยะลา  ในกิจกรรมมีการนำเสนอผลการดำเนินงาน จำนวน 9 หมู่บ้าน และร่วมกันแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็น มีการจัดบู๊ธนิทรรศการผลการดำเนินงาน โดยมี นายปรีชา ชนะกิจกำจร ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาบุคลากร ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมคณะ พร้อมนี้มี นายก้องสกุล จันทราช นายอำเภอเมืองยะลา ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรลำใหม่ ผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจยะลาที่ 12 เจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน บัณฑิตอาสา วิทยากร ครู ก และครู ข 9 หมู่บ้าน จังหวัดยะลา และประชาชนเข้าร่วม

พลเอก จำลอง คุณสงค์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล กล่าวว่า ต้องขอขอบคุณเจ้าของพื้นที่ตำบลลำพะยา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ที่ได้เตรียมการต้อนรับเป็นอย่างดียิ่ง ได้สัมผัสกับบรรยากาศของการพัฒนาตามที่เราได้ตั้งวัตถุประสงค์ของโครงการและจุดมุ่งหมายชุมชนเข้มแข็ง 9 หมู่บ้าน ที่จัดแสดงในวันนี้ ทางศอ.บต.ได้คัดเลือกชุมชนที่มีความพร้อมในระดับหนึ่งให้การสนับสนุนให้กำลังใจกับชุมชนในการพัฒนาต่อยอดต่อไป และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า 40 หมู่บ้าน ทั้งจังหวัดยะลา ปัตตานีและนราธิวาส จะดำเนินการต่อยอดเป็นต้นแบบ รวมทั้งขยายผลกับพื้นที่ใกล้เคียงในทุกๆ มิติ  ทั้งนี้ จากการนำเสนอของหมู่บ้านหรือชุมชนเข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน จังหวัดยะลา พบว่า 9 หมู่บ้าน แต่ละหมู่บ้านมีจุดเด่นที่แตกต่างออกไป คือ มีศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มเกษตรกรปลูกพริกไทยดำ การทำไข่เค็ม การเลี้ยงปลา เลี้ยงโค  เลี้ยงเป็ด และไก่ กลุ่มทำขนม กลุ่มทำกระเป๋าจักสาน และจัดตั้งร้านค้าสหกรณ์ เป็นการตอบโจทย์ที่ถูกต้องมีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมามีส่วนร่วม อีกทั้งดึงภูมิปัญญาในท้องถิ่นมาสร้างรายได้อีกด้วย

นายปรีชา ชนะกิจกำจร ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาบุคลากร ศอ.บต. กล่าวว่า ตามที่ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลได้มอบหมายให้ ศอ.บต.ดำเนินโครงการพัฒนาหมู่บ้านชุมชนเข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2560 จังหวัดปัตตานี 16 หมู่บ้าน จังหวัดนราธิวาส 15 หมู่บ้าน และในวันนี้ จังหวัดยะลา 9 หมู่บ้าน การพัฒนาพื้นที่ จชต.นั้น ต้องเริ่มที่หมู่บ้านหรือชุมชนผ่านคณะกรรมการหมู่บ้านให้มีความเข้าใจถึงศักยภาพหมู่บ้าน เข้าใจปัญหาวัฒนธรรมและบริบทของของหมู่บ้านตนเอง เปิดโอกาสการมีส่วนร่วมของชาวบ้านทุกคนทุกระดับให้สามารถบริหารจัดการในรูปแบบของการสร้างรายได้ เช่น การสร้างศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง สร้างกลุ่มอาชีพและรายได้ อีกทั้งถ่ายทอดให้ชุมชนอื่นๆ ผ่านช่องทางสื่อต่างๆ แลกเปลี่ยนเรียนรู้และเพิ่มเครือข่ายชุมชนเข้มแข็งที่ยั่งยืน ที่จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องระเบิดจากข้างใน นั่นคือ คิดเอง ทำเป็น แก้ไขเป็น ติดตามและขยายความร่วมมืออย่างต่อเนื่องต่อไป

ด้าน นายก้องสกุล จันทราช นายอำเภอเมืองยะลา  กล่าวว่า ในนามของตัวแทนชาวยะลาขอขอบคุณ พลเอก จำลอง คุณสงค์  ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล  และ ศอ.บต.ที่พิจารณาคัดเลือกตำบลลำพะยาในการนำเสนอผลการดำเนินงานขับเคลื่อนพัฒนาหมู่บ้านชุมชนเข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในครั้งนี้ สำหรับกิจกรรมในวันนี้ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อที่จะร่วมกันสร้างชุมชนเศรษฐกิจตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 ด้วยการดึงภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีความหลากหลายมาสร้างรายได้ให้คนพื้นที่ต่อไป

ทีมงานข่าว SPMCNEWS รายงาน

 155 total views,  2 views today

You may have missed