เมษายน 24, 2024

spmc สื่อเพื่อสันติ สรรค์สร้างสังคม

ศอ.บต. จัดอบรมกลยุทธ์ การนำเสนอข่าวสารในยุคสังคมออนไลน์ เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการประชาสัมพันธ์

แชร์เลย

ศอ.บต. จัดกิจกรรมอบรมกลยุทธ์ การนำเสนอข่าวสารในยุคสังคมออนไลน์ เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการประชาสัมพันธ์  

 (10 ธันวาคม 2560 ) ที่ โรงแรมสุดาหลาบีชรีสอร์ท อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา นายสัมพันธ์ มูซอดี   ผู้ช่วยเลขาธิการและผู้อำนวยการสำนักสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานเปิดกิจกรรมการอบรมกลยุทธ์การนำเสนอข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ในยุคสังคมออนไลน์ โดยมี คุณอุภาวรรณ พรหมรักษา หัวหน้าฝ่ายรายการ สวท.พังงา นายกวิน สิงห์อินทร์ จนท.ฝ่ายรายการ สวท.พังงา บรรยายหัวข้อ Social Media กับการสร้างความเข้าใจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ นายอโนทัย งานดี นายกสมาคมสื่อมวลชนแห่งจังหวัดพังงา นายจักรพันธ์ รัตนอาภรณ์ กรรมการบริหารสมาคมสื่อมวลชนแห่งจังหวัดพังงา บรรยายหัวข้อ การเขียนข่าวในยุคสังคมออนไลน์เพื่อการประชาสัมพันธ์และการสร้างภาพลักษณ์องค์กรที่ดี  พร้อมด้วย นางสาวศศิพิชญ์ นิลไพรัช ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ นางวริษา ศิริพฤกษานุกูล  ผู้อำนวยการส่วนฝ่ายผลิตและประชาสัมพันธ์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ ศอ.บต.เข้าร่วม

             สำหรับการจัดกิจกรรม กิจกรรมกลยุทธ์การนำเสนอข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์ในยุคสังคมออนไลน์ในครั้งนี้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นถึงปัญหาการนำเสนอข่าสาร การนำเสนอข่าวสารเกี่ยวกับการท่องเที่ยว เพื่อให้สอดรับกับการขับเคลื่อนเมืองต้นแบบ ในเรื่องการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดชายแดนภาคใต้ และการเรียนรู้เท่าทันสื่อ โดยเฉพาะสื่อออนไลน์ ทั้งนี้เป็นการจัดกิจกรรมเพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรในสำนักสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ ศอ.บต.ได้รับความรู้จากวิทยากรที่มีประสบการณ์โดยตรงเกี่ยวกับการทำงานด้านประชาสัมพันธ์ ตลอดจนได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน เพื่อนำมาพัฒนาการทำงานในอนาคตให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งจัดอบรมระหว่างวันที่ 9-12 ธันวาคม 2560

           นายสัมพันธ์ มูซอดี กล่าวว่า การประชาสัมพันธ์เพื่อการสร้างความเข้าใจและสร้างทัศนคติที่ดีในการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการแก้ปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธีของประชาชนภาคเอกชนและภาคส่วนอื่นๆให้มีความเข้าใจและให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการแก้ปัญหาและประเด็นปัญหาสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่ถูกหยิบยกเข้าสู่เวทีขององค์กรระหว่างประเทศและนับจากนี้กระแสการสื่อสารในยุคใหม่ทำให้มีการเชื่อมโยงในมิติต่างๆ เป็นไปอย่างรวดเร็วอิทธิพลของสื่อประเภทเครือข่ายสังคมเป็นเครื่องมือสำคัญที่กลุ่มผู้ไม่หวังดีนำมาใช้เป็นเครื่องมือในทางที่ผิดหรือบิดเบือนข้อเท็จจริงซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหา รวมถึงส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศได้จำเป็นที่บุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์ของ ศอ.บต. ต้องเรียนรู้และเข้าใจ เพื่อนำไปขยายผลให้สังคมได้รับทราบ เข้าใจและเข้ามามีส่วนร่วมขับเคลื่อนให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติเป็นหลัก

เครดิตข่าว สนง.สารสนเทศและประชาสัมพันธ์ ศอ.บต.

 699 total views,  2 views today

You may have missed