เมษายน 24, 2024

spmc สื่อเพื่อสันติ สรรค์สร้างสังคม

รมว.กระทรวงคมนาคมวางศิลาฤกษ์อาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานเบตง และเยี่ยมชมโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานเบตง พร้อมพัฒนาและส่งเสริมให้เป็นศูนย์กลางในการขนส่งทางอากาศของจังหวัดยะลาและจังหวัดใกล้เคียงต่อไป

แชร์เลย

วันนี้(8ธ.ค.60) นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานเบตง และเยี่ยมชมโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานเบตง เพื่อความเป็นสิริมงคลในการดำเนินโครงการและเป็นการประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างท่าอากาศยานเบตงให้ประชาชนหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนได้รับทราบ และให้ความสำคัญในการพัฒนาระบบการขนส่งของพื้นที่จังหวัดยะลา สนับสนุนการขนส่งทางด้านอากาศ เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางและบริการประชาชนนักท่องเที่ยวจากทั้งในและต่างประเทศอย่างเพียงพอ โดยมีนายดรุณ แสงฉาย อธิบดีกรมท่าอากาศยาน นายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา และหัวหน้าส่วนราชการ ทั้งไทยและมาเลเซียเข้าร่วม พร้อมมอบอุปกรณ์การเรียนการสอนให้กับโรงเรียนต่างๆจำนวน 3 แห่งคือโรงเรียนบ้านยะรม โรงเรียนสังวาลย์วิท 5 และโรงเรียนจันทร์ประภัสสร์อนุสรณ์ ซึ่งเป็นกิจกรรมเพื่อสังคมกับชุมชนโดยรอบพื้นที่ท่าอากาศยานเบตงอีกด้วย

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า รัฐบาล มีนโยบายพัฒนาสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อแก้ไขปัญหาด้านการคมนาคม เนื่องจากเส้นทางการคมนาคมทางบกมายังอำเภอเบตง สภาพภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงชัน ไม่สะดวกต่อการเดินทาง จึงได้มีมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2558 เห็นชอบในหลักการให้กรมท่าอากาศยาน ดำเนินโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานเบตงในกรอบวงเงิน 1900 ล้านบาทบนพื้นที่ 920 ไร่ ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี ( 2559-2562) กรมท่าอากาศยาน จึงได้จัดทำแผนในการก่อสร้างท่าอากาศยานเบตงประกอบด้วย การก่อสร้างทางวิ่ง ขนาดกว้าง 30 เมตรยาว 1800 เมตร รองรับเครื่องบินขนาด 80 ที่นั่ง ATR-72 / Q – 400 ได้มากกว่า 4000 เที่ยวต่อปี กรมท่าอากาศยานจึงได้จัดทำแผนการก่อสร้างท่าอากาศยานเบตง ซึ่งประกอบด้วย ทางวิ่ง ขนาด 18 x 587 เมตร , ทางขับ ขนาด 18 x 115 เมตร , ลานจอดเครื่องบิน ขนาด 94 x 180 เมตร สามารถจอดอากาศยานได้ 3 ลำ และอาคารที่พักผู้โดยสาร พื้นที่ 7,000 ตารางเมตร สามารถรองรับผู้โดยสารได้ 300 คน/ชั่วโมง ปัจจุบันความคืบหน้าของงานก่อสร้างทางวิ่ง ทางขับ ลานจอดเครื่องบิน มีผลการดำเนินงานรวมทั้งสิ้น 32 %ของงานทั้งหมด และความคืบหน้างานก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสาร และอาคารประกอบผลการดำเนินงาน รวมทั้งสิ้น 8 % ของงานทั้งหมด

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวอีกว่า กล่าวว่า รัฐบาลในนามกระทรวงคมนาคมมีแผนที่จะสร้างและสนับสนุนความเชื่อมโยงกับประเทศอื่นๆในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมโดยมีแนวทางการพัฒนาที่สำคัญคือพัฒนาบริการขนส่งและโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานสากลรวมทั้งพัฒนาด่านศุลกากรชายแดน ศูนย์เศรษฐกิจชายแดนและการอำนวยความสะดวกผ่านด่านที่รวดเร็ว ตลอดจนผลักดันการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการขนส่งทางบกและทางอากาศ เพื่อให้เกิดระบบขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบสามารถรองรับการค้าการลงทุนที่จะสูงขึ้นจากการเป็นประชาคมอาเซียน และร่วมกันพัฒนาและส่งเสริมท่าอากาศยานเบตงแห่งนี้ให้เป็นศูนย์กลางในการขนส่งทางอากาศของจังหวัดยะลาและจังหวัดใกล้เคียงต่อไป

ภาพ/ข่าว อดินันท์ มะลี ผู้สื่อข่าว SPMCNEWS  อ.เบตง จ.ยะลา

 932 total views,  2 views today

You may have missed