กันยายน 26, 2021

spmc สื่อเพื่อสันติ สรรค์สร้างสังคม

วันนอร์ผงาดหัวหน้าพรรคประชาชาติ ทวีเลขา พร้อมลุยเลือกตั้ง

วันนอร์ผงาดหัวหน้าพรรคประชาชาติ ทวีเลขา พร้อมลุยเลือกตั้ง

แชร์เลย

วันนอร์ผงาดหัวหน้าพรรคประชาชาติ ทวีเลขา พร้อมลุยเลือกตั้ง

 เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 1 ก.ย.61 หอประชุมอันนาวาวีย์ ชั้น 4 อาคารวิทยาลัยอิสลามนานาชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี แกนนำพรรคประชาชาติ และสมาชิกของพรรค ต่างเดินทางมาร่วมประชุมการจัดตั้งพรรคการเมือง พรรคประชาชาติอย่างคึกคัก นำโดยนายวันมูหะมัดนอร์ มะทา อดีตรมว.มหาดไทย และอดีตประธานสภา

นายวรวีร์ มะกูดี อดีตนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย และ พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง อดีตเลขาธิการ ศอ.บต. พร้อมด้วยแกนจากกลุ่มวาดะห์ และอดีต ส.ส. อดีต ส.ว. อาทิเช่น นายมุข สุไลมาน อดีต ส.ว.ปัตตานี, นายอารีเพ็ญ อุตรสินธุ์ อดีต ส.ส.นราธิวาส, นายสุดิน ภูยุทธานนท์ อดีต ส.ส.ปัตตานี, นายนัจมุดดีน อูมา อดีต ส.ส.นราธิวาส, นายอนุมัติ ชูสารอ อดีต ส.ส.ปัตตานี, นายวรวิทย์ บารู อดีต ส.ส.ปัตตานี, นายนิมุคตาร์ วาบา อดีต ส.ส.ปัตตานี พร้อมแขกผู้มีเกียรติ มาร่วมงานกันอย่างคับคั่ง

 โดยการประชุมการจัดตั้งพรรคในครั้งนี้ ก็เพื่อสรรหาหัวหน้าพรรค เลขาธิการพรรค และคณะกรรมการพรรคเตรียมความพร้อมในสนามการเลือกตั้งคราวนี้ โดยในที่ประชุมได้มีการเสนอนายวันมูหะมัดนอร์ มะทา อดีตรมว.มหาดไทย และอดีตประธานสภาเป็นหัวหน้าพรรค ด้วยคะแนนเสียง 432 เสียง และ พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง อดีตเลขาธิการ ศอ.บต. เป็นเลขาธิการพรรค ด้วยคะแนนสียง 418 เสียง และตำแหน่งเหรัญญิกพรรค ได้แก่ นายมุข  สุไลมาน อดีต สส.จังหวัดปัตตานี ด้วยคะแนน 402 เสียง

รองหัวหน้าพรรคจำนวน 7 คน ประกอบด้วย 1.นายอารีเพ็ง อุตราสิน 406 คะแนน  2.นายวรวี มะกูดี 418 คะแนน 3.ดร นิติภูมิ เนาวรัตน์ 416 คะแนน 4.ดร.วรวิทย์ บารู 414 คะแนน  5.พล.ต.ท อนุรุต กฤษณะกรเกต 404 คะแนน 6.นิมุขตา วาบา 406 คะแนน 7.ดร ปราโมท แหลมทองคำ 405 คะแน และนายสุรพล นาควานิก เป็นนายทะเบียนสมาชิกพรรค คะแนนเสียง 423

สำหรับพรรคประชาชาติตั้งขึ้นภายใต้อุดมการณ์ 9 ข้อ ข้อที่ 1 มีเป้าประสงค์เพื่อดำเนินกิจกรรมทางการเมืองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นพรรคการเมืองของประชาชนโดยประชาชนเพื่อประชาชนที่สมาชิกพรรคมาจากหลากหลายอาชีพ วัฒนธรรม ชาติพันธุ์ เพศ และถิ่นกำเนิด  ข้อ2 อำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชน จึงต้องส่งเสริมการกระจายอำนาจให้ประชาชนโดยรัฐ โดย รัฐต้องส่งเสริมในการกระจายอำนาจ ผลประโยชน์และความสุขให้กับประชาชน  

3 ประโยชน์สูงสุดของประชาชน และความและความมั่นคงของประเทศเป็นสิ่งเดียวกัน 4 การแก้ไขปัญหาความไม่เป็นธรรม การกดขี่ การกระทำทุจริต และความขัดแย้งในสังคม จะต้องใช้ กระบวนการทางประชาธิปไตยและความยุติธรรมเป็นรากฐาน การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตามแนวทางสันติวิธี  5 พรรคเชื่อว่าความแตกต่างหลากหลายทางชาติ พัน ศาสนาภาษาจารีตประเพณีและความคิดเป็นลักษณะของทั่วไปของสังคมพหุวัฒนธรรม 6 พรรเชื่อว่า มนุษย์ทุกคนมีคุณค่า และมีศักยภาพ มนุษย์จึงเป็นเป้าหมายหลักที่จะต้องได้รับการพัฒนา อย่างสูงสุด และมีอิสระ

7 มนุษย์มีความรับผิดชอบของตัวเอง ครอบครัวสังคมและประเทศชาติการอยู่ร่วมกัน รายการ เคารพ ในสิทธิเสรี ภาพ และศักดิ์ศรีของบุคคลอื่น 8 พรรคเชื่อว่า การเปลี่ยนแปลงเป็นปรากฏการณ์ปกติ ของสังคมเจ้า รักเชื่อว่าประเทศไทยมี เป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลก 9 พรรคเชื่อว่า การสร้างมิตรภาพ และความร่วมมือ กับนานาชาติทางด้านเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรมการศึกษาและการอยู่ ภายใต้พหุวัฒนธรรม ในบริบทโลก

ด้านนายวันมูหะมัดนอร์ มะทา หัวหน้าพรรคประชาชาติ  กล่าวว่า การจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นมาใหม่ของประชาชนหรือของพวกตนนั้นเป็นการแสดงความพร้อม ความต้องการที่จะมีส่วนร่วมในการปกครองประเทศ เมื่อกฎหมายให้โอกาส เราก็พร้อมที่จะดำเนินกิจกรรมทางการเมือง ร่วมกับประชานทุกหมู่เหล่า ทุกภูมิภาคเพื่อสร้างสันสังคมสันติสุข ปัญหาใหญ่ของประเทศในขณะนี้การปลูกคือการผูกขาดอำนาจการปกครองประเทศมหาอำนาจทางเศรษฐกิจโอกาสการศึกษาผูกขาดความรักชาติรักศาสนารักสถาบันและ รักประชาธิปไตย เป็นต้น ถึงเวลาแล้ว ที่จะต้องมีการกระจายอำนาจการปกครอง กรมการปกครอง ส่วนท้องถิ่นในรูปแบบต่าง ให้ประชาชน ในแต่ละพื้นที่ได้ดูแลปัญหา กำจัดทุกข์บำรุงสุขตามต้องการของตนเอง ถึงเวลาที่รัฐบาลของประชาชนต่อไป ไม่ใช่รัฐบาลนี้ และต้องเป็นรัฐบาลที่เข้มแข็ง ไม่ถูกแทรกแซง ต่อรองสลายการผูกขาด สร้างความสมดุลและความยุติธรรมในการผลิตตลาดและบริโภคให้เกิดความเป็นธรรม

                ด้านด้านนายทวี​ สอดส่อง เลขาธิการพรรคประชาชาติ  เปิดเผยว่า ทางพรรค.ได้รวบรวมบุคคล ที่มีความหลากหลาย ทางความรู้และประสบการณ์ แต่ทุกคน ควรจะมีความภักดีต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและทุกคนมีอุดมการณ์เดียวกันว่ามนุษย์มีคุณค่ามนุษย์มีศักยภาพ ไม่ให้มีความแตกต่างหลากหลายความคิดความเชื่อถิ่นกำเนิดวัฒนธรรมประเพณีภาษาศาสนาและชาติพันธุ์ แต่มนุษย์ทุกคนมีความเท่าเทียมกัน และมนุษย์จะต้องมีสิทธิ์พื้นฐาน มีความเสมอภาค และมีความยุติธรรมและมีความสุขและมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ รวมทั้ง จะต้องมีปัจจัย 4 ที่อยู่อาศัยอาหารเครื่องนุ่งห่มและยารักษาโรค คณะบุคคลที่ก่อตั้ง อาจจะมีพี่น้องชาวจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่อนข้างเยอะ เมื่อมีอุดมการณ์มนุษย์มีความเท่ากันจึงต้องหาชื่อพรรค ที่มี 3 ประโยคที่จะสื่อถึงคนทั้งหมด ภายใต้อุดมการณ์9ข้อ​ เป็นพรรค​ ของคนไทยทั้งประเทศ แต่ที่ต้องเลือกมาประชุมที่ปัตตานี​ ก็เพื่อให้แสดงเห็นว่าประเทศไทยไม่ใช่แค่กรุงเทพฯ แต่ที่เลือกจังหวัดปัตตานีก็เพราะเราจะทำให้มันได้ และสะดวก เพราะผู้ร่วมก่อตั้งเป็น เป็นคนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเป็นพี่น้องในจังหวัดภาคใต้ส่วนใหญ่ เราจึงเลือกที่นี่และที่สำคัญเป็นความใฝ่ฝันก็คือเราจะแสดงให้เห็นว่าเราจะทำความเจริญรุ่งเรืองกลับมาโดยมีพรรคการเมืองที่ มาสู่ภาคใต้ อีกครั้ง

 149 total views,  4 views today

You may have missed