กันยายน 26, 2021

spmc สื่อเพื่อสันติ สรรค์สร้างสังคม

ประชุมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดนราธิวาส เน้นแก้ปัญหารับรู้กฎหมาย คำนึงเพื่อประโยชน์ประชาชน และส่งเสริมสันติภาพชายแดนใต้

แชร์เลย

(7 ส.ค.61) lที่ห้องมินิเธียเตอร์ อุทยานการเรียนรู้ TK PARK  เทษบาลเมืองนราธิวาส ได้จัดให้มีการประชุม คณะกรรมการสันนิบาต เทศบาลจังหวัดนราธิวาส ซึ่งมีผู้บริหาร นายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล 17 เทศบาล พื้นที่จังหวัดนราธิวาส เข้าร่วมประชุม สันนิบาตเทศบาลจังหวัดนราธิวาส ครั้งที่ 39 ประจำปี 2561 โดย นายอัสมีรี แวเด็ง เป็นประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดนราธิวาส เป็นประธาน และมีนายธนาวิทย์ ไชยานุพงศ์ นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส ให้การต้อนรับ ในฐานะเจ้าภาพการจัดงานในครั้งนี้

สำหรับบรรยากาศการประชุม เป็นไปด้วยการรับฟังปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะต่างๆ ในการทำงานของเทศบาลต่างๆ ตลอดจนการถกข้อกฎหมาย พรบ. เทศบัญญัติ และกฎหมายใหม่ ที่เกิดขึ้นในรัฐบาลยุค คสช. เพื่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกัน ในการนำไปใช้ และปฎิบัติให้ถูกต้อง เป็นไปตามครรลองของกฎหมาย และยังเป็นการป้องกัน ความไม่รู้ของการรู้กฎหมาย สุ่มเสี่ยงต่อการปฎิบัติ อาจนำสู่ถึงความผิด ที่จะถูกดำเนินคดี ตาม กฎหมาย สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง)  และ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ปปช. อีกด้วย

นายอัสมีรี แวเด็ง ประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดนราธิวาส เปิดกับผู้สื่อข่าวว่า การประชุมในครั้งนี้เป็นไปด้วยดี และได้รับทราบข้อขัดข้องตลอดจนปัญหาที่เกิดขึ้น ในเทศบาลแต่ละพื้นที่ ในเรื่องของผู้บริหารและบุคลากรเทศบาล โดยเรื่องที่ได้รับการนำเสนอในที่ประชุม จะนำสู่การแก้ไขใน จังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ ต่อไปตามวาระความสำคัญ ในภาครวมได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่าย ในการระดม ความคิดเห็นและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างเทศบาลให้การปฏิบัติงานได้มาตรฐานใกล้เคียงกัน การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจการและผลงานของเทศบาล การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ อันเป็นประโยชน์ต่อเทศบาล และการส่งเสริมความสามัคคีและช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่างสมาชิกเป็นไปด้วยดี และได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่ง ทั้งนี้ทุกคน ต่างคำนึง สร้างประโยชน์สูงสุด เพื่อให้เกิดขึ้นกับประชาชนในพื้นที่ และในการประชุมสันนิบาตจังหวัดนราธิวาส ถัดไป เทศบาลตำบลตากใบ จะเป็นเจ้าภาพ อนึ่งเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีส่วนร่วมในการสร้างสันติภาพและความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ 3 จังหวัดภาคใต้ด้วย

โดย…บรรณาธิการข่าว

 146 total views,  2 views today

You may have missed