พฤษภาคม 28, 2024

spmc สื่อเพื่อสันติ สรรค์สร้างสังคม

ศอ.บต. ปฎิบัติการเชิงรุก ยกร่างยุทธศาสตร์ ศอ.บต.ระยะ 20 ปี ให้สอดคล้องพื้นที่ เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

แชร์เลย

รองเลขาธิการ ศอ.บต. ประชุมเชิงปฏิบัติการยกร่างยุทธศาสตร์ ศอ.บต. ระยะ 20 ปี พ.ศ.2560-2579 เพื่อเป็นกรอบแนวทางการพัฒนาของ ศอ.บต. ในระยะ 20 ปี ให้สอดคล้องตามศักยภาพของพื้นที่ และความต้องการของประชาชนให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

วันนี้ 15 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00 น. ที่ ห้องประชุม โรงแรมบีพีแกรนด์ ทาวเวอร์ หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นายประสิทธิ์ ชูเมือง รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการยกร่างยุทธศาสตร์ ศอ.บต.ระยะ 20 ปี พ.ศ.2560-2579 โดยมี นายอำนาจ ชูทอง ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน ศอ.บต. นายศุภชัย ปัญญาศิริ ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง ศอ.บต. ดร.พิสัณห์ นุ่นเกลี้ยง ผู้บริหารเครือเจริญโภคภัณฑ์ บริษัทซีพีเซเว่นอีเลฟเว่น จำกัด (มหาชน) กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย  ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. ผู้อำนวยการสำนักกอง ศอ.บต. ผู้แทนส่วนราชการ ผู้แทนสถาบันการศึกษา ผู้แทนองค์กรปกครองท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ ศอ.บต.เข้าร่วม

นายประสิทธิ์ ชูเมือง รองเลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า ตามที่ ศอ.บต.ดำเนินโครงการบริหารจัดการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2561 ประกอบกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 และราชบัญญัติการจัดทำยุทธ์ศาสตร์ชาติ พ.ศ.2560 ให้รัฐจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล และหน่วยงานภาครัฐต้องดำเนินการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ระยะ 20 ปี พ.ศ.2560-2579 ซึ่งมีวิสัยทัศน์ว่า  ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

รองเลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า ในการขับเคลื่อนการบริหารแผนดินนั้น ประเทศไทยมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยรัฐบาลมียุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ 1.ด้านความมั่นคง 2.ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 3.ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 4.ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 5.ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ 6.ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  สำหรับการบริหารงานของ ศอ.บต.นั้น  ยึดประการที่ 1 คือ ด้านความมั่นคง เป็นการศึกษาปัญหาของอนาคตต่อการพัฒนาที่จะเกิดขึ้นอีก 20 ปีข้างหน้า มีวิธีคิด เป็นการประกาศใช้ต้องเดินไปตามทิศทางดังกล่าว และมีการปรับเปลี่ยนไปตามความเหมาะสมในการพัฒนาประเทศต่อไป

ทั้งนี้ มีการบรรยายพิเศษ เรื่อง การวิเคราะห์ทิศทางการพัฒนาประเทศ โดย ดร.พิสัณห์ นุ่นเกลี้ยง ผู้บริหารเครือเจริญโภคภัณฑ์ บริษัทซีพีเซเว่นอีเลฟเว่น จำกัด (มหาชน) ด้านแนวทางการพัฒนาประเทศด้วยการใช้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ.2560-2579 นั้น ต้องร่วมกันการวิเคราะห์ทิศทางแผนยุทธศาสตร์และสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 พ.ศ.2560-2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค ยุทธศาสตร์รายสาขา หรือเฉพาะด้านที่เชื่อมโยงกับจังหวัด กลุ่มจังหวัด ภาค ประเทศไทย และต่างประเทศ สถานการณ์ประเทศไทยในด้าน เศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ความมั่นคง และการบริหารจัดการในภาครัฐและธรรมาภิบาล ยุทธศาสตร์และแผนปฎิบัติราชการประจำกระทรวง กรม จังหวัด/กลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้

สำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการยกร่างยุทธศาสตร์ ศอ.บต. ระยะ 20 ปี พ.ศ.2560-2579 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-17 พฤศจิกายน 2560 เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาของ ศอ.บต. ในระยะ 20 ปี ให้สอดคล้องตามศักยภาพของพื้นที่ และความต้องการของประชาชนให้เกิดความมั่นคง มั่นคั่ง ยั่งยืนต่อไป

ภาพ/ข่าว นายอับดุลหาดี  เจ๊ะยอ ผู้สื่อข่าว SPMCNEWS  จ.ยะลา

 779 total views,  2 views today