ธันวาคม 4, 2023

spmc สื่อเพื่อสันติ สรรค์สร้างสังคม

แม่ทัพภาคที่ 4 เปิดการฝึกทบทวน เสริมเขี้ยวเล็บกองกำลังประจำถิ่น และกำลังภาคประชาชน พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

แชร์เลย

แม่ทัพภาคที่ 4 เปิดการฝึกทบทวน เสริมเขี้ยวเล็บกองกำลังประจำถิ่น และกำลังภาคประชาชน พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

ที่ลานรวมพลหน้าที่ว่าการอำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี พลโท ปิยะวัฒน์   นาควานิช แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกทบทวนกองกำลังประจำถิ่น และกำลังภาคประชาชน ประจำปีงบประประมาณ 2561 เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กำลังประจำถิ่น และกำลังประชาชน ในการรองรับการถ่ายโอนภารกิจเชิงรับจากฝ่ายทหาร โดยมี นายเศวต เพชรนุ้ย นายอำเภอโคกโพธิ์ พร้อมด้วย             พันเอก หาญพล เพชรม่วง ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 43 กำลังประจำถิ่นและกำลังภาคประชาชน ร่วมให้การต้อนรับ (14 พฤศจิกายน 2560)

สำหรับการฝึกทบทวนในครั้งนี้ เป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็ง ซึ่งอำเภอโคกโพธิ์ ได้ยึดถือนโยบาย และมาตรการ  เป็นเรื่องสำคัญเร่งด่วนที่จะต้องดำเนินการโดยผ่านกลไกของศูนย์ปฏิบัติการอำเภอเป็นหลักในการขับเคลื่อนภารกิจให้มีการ   บูรณาการกับทุกหน่วยงาน ทุกกระทรวง ทบวง และกรมต่างๆ ตลอดจนนโยบายที่สำคัญของรัฐ เพื่อที่จะเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่กำลังประจำถิ่นและกำลังภาคประชาชน เพื่อรองรับการถ่ายโอนภารกิจเชิงรับจากฝ่ายทหาร ซึ่งเป็นภารกิจหนึ่งที่ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอโคกโพธิ์ เร่งขับเคลื่อนให้เกิดผลอย่างเป็นรูปประธรรม โดยได้มีการจัดวางมาตรการการดูแลรักษาความปลอดภัย พร้อมทั้งมอบหมายให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และมวลชนอาสาสมัครต่างๆในพื้นที่ ร่วมกันรับผิดชอบในภารกิจสำคัญ เช่น การดูแลรักษาความปลอดภัยครู บุคลากรทางการศึกษา เส้นทาง และสถานที่ราชการต่างๆ โดยมีการฝึกทบทวนตั้งแต่วันที่              14-20 พฤศจิกายน 2560 มีกำลังที่เข้ารับการฝึก ประกอบด้วย กำลังประจำถิ่น (อ.ส.) ชุดคุ้มครองตำบล จำนวน 2  ชุดคุ้มครองตำบล และกำลังภาคประชาชน ประกอบด้วย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน หมู่บ้านละ 30 นาย จำนวน 82 หมู่บ้าน

พลโท ปิยะวัฒน์   นาควานิช แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4  กล่าวว่า ตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารบก ที่ได้มอบหมายให้ทุกหน่วยช่วยกันเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับกำลังประจำถิ่นและกำลังภาคประชาชน ให้มีขีดความสามารถในการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในหมู่บ้าน และตำบล และมาตรการเชิงรับอื่นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งในอนาคตกำลังประจำถิ่นและกำลังภาคประชาชนจะเป็นกำลังสำคัญ ในการดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับชุมชนของตนเอง ทาง กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้าจึงได้บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินจัดการฝึกทบทวนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้เข้ารับการฝึก โดยเน้นในเรื่องของความรัก ความสามัคคี ความภาคภูมิใจที่ได้มีโอกาสทำหน้าที่ปกป้องบ้านเมืองของตน รวมทั้งยังเป็นการสร้างความร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วนในพื้นที่อีกด้วย

บท…กองบรรณาธิการข่าว

 

 668 total views,  2 views today

You may have missed