ตุลาคม 1, 2023

spmc สื่อเพื่อสันติ สรรค์สร้างสังคม

โรงเรียนสังวาลย์วิท 5 ร่วมกับอาจารย์และนักศึกษา หลักสูตรทัศนศิลป์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมสืบทอดพระราชปณิธานและปรัชญาการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่ 9 ผ่านจิตรกรรมฝาผนังร่วมสมัย รำลึกกษัตริย์นักพัฒนาผู้ยิ่งใหญ่

แชร์เลย


วันนี้ 14 มีนาคม 2566 ที่โรงเรียนสังวาลย์วิท 5 ต.ยะรม อ.เบตง จ.ยะลา นางสาวคาดียะห์ อามานะกุล พร้อมด้วยคณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียน โรงเรียนสังวาลย์วิท 5 ได้กล่าวขอบคุณอาจารย์และนักศึกษา หลักสูตรทัศนศิลป์และการออกแบบ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ได้ออกค่ายอาสาพัฒนาโรงเรียนสังวาลย์วิท 5 ระหว่างวันที่ 11-14 มีนาคม 2566 และร่วมสร้างสรรค์ผลงาน จิตรกรรมฝาผนังร่วมสมัยภายในอาคารของโรงเรียน ให้กับลูกหลานสมเด็จย่า และชาวอำเภอเบตง ได้สืบทอดพระราชปณิธานและปรัชญาการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่ 9 ต่อไป


โดยผลงานดังกล่าวเป็นการวาดภาพบนฝาผนัง ของอาคารเรียนแบบ 017 (อาคารมิตรภาพ) ถ่ายทอดพระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่ 9 ตลอด 70 ปีที่ทรงครองราชย์ รวมถึง พระปฐมบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้านพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการทรงงานเพื่อจะสืบสาน รักษา และต่อยอด โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และแนวพระราชดำริต่างๆ นับเป็นผลงานที่ทรงคุณค่ายิ่ง ในการได้ร่วมรำลึกและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ 10 ตลอดไป

 

 2,674 total views,  6 views today

You may have missed