วันอาทิตย์ , เมษายน 18 2021
Breaking News
Download http://bigtheme.net/joomla Free Templates Joomla! 3
Home / การศึกษา / #ห้ามนักเรียนคลุมฮิญาบ นครศรีธรรมราช ทั้งๆที่กฎกระทรวงอนุญาต ยังมีอีกหรือในสังคมการศึกษาไทย

#ห้ามนักเรียนคลุมฮิญาบ นครศรีธรรมราช ทั้งๆที่กฎกระทรวงอนุญาต ยังมีอีกหรือในสังคมการศึกษาไทย

อุสตาซอับดุชชะกูรฺ บินชาฟิอีย์ (อับดุลสุโก ดินอะ)
Shukur2003@yahoo.co.uk
ด้วยพระนามของอัลลอฮฺผู้ทรงเมตตาปรานีเสมอ มวลการสรรเสริญมอบแด่อัลลอฮฺผู้ทรงอภิบาลแห่งสากลโลก ขอความสันติสุขจงมีแด่ศาสนฑูตมุฮัดและสุขสวัสดีผู้อ่านทุกท่าน


(20 มีนาคม 2564)  Solihah Siripatana ภรรยาของรศ.ดร.ชัยรัตน์ ศิริพัธนะ ได้โพสต์ข้อความถึง “โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชไม่อนุญาตให้ลูกสาวสวมใส่ฮิญาบ เข้าเรียน
“เป็นอีกครั้งที่ครอบครัวศิริพัธนะต้องผิดหวังจากการร้องขอสิทธิในการขอให้ลูกสาวได้คลุมฮิญาบในโรงเรียน
ก่อนนี้ได้ลองสอบถามทาง รร.วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ว่าสามารถใช้เครื่องแบบนักเรียนฮิญาบได้หรือไม่ ทาง รร.บอกว่าสอบเข้ามาให้ได้ก่อน แล้วค่อยมาคุยกัน
แล้ว ลูกเรา อัยน์ ศิริพัธนะ ก็สามารถสอบผ่านรอบสองมาเป็นตัวจริง พอติดต่อ ผอ.บอกว่าให้ทำหนังสือขออนุญาตมาเขาจะนำเข้าที่ประชุม คุณพ่อของลูก รศ.ดร.ชัยรัตน์ ศิริพัธนะ(ตามแนบ) ได้ทำหนังสือส่งไปถึง ผอ.รร.วิทยาศาสตร์จุฬาภรณ ์พอเมื่อวานเขาตอบมาว่าโรงเรียนไม่อนุญาตให้ใส่ชุดฮิญาบ
ที่จริงวันนี้ลูกสาวเราควรได้ไปรายงานตัวในชุดฮิญาบ แต่เราต้องยอมรับการถูกปฏิเสธอีกครา
ปล.1 น่าสงสารน้องสาวของน้อง อัยน์ ที่สอบผ่านรอบแรกเพื่อเข้า ม.1 เป็นเพื่อนพี่สาว ดญ.ฮานาน ศิริพัธนะ ก็พลอยพลาดโอกาสนี้ไปด้วยอยู่ดีถ้าสอบผ่านรอบสอง
ปล.2 เราคือผู้ที่เรียกร้องสิทธิด้วยวิธีสันติตลอดมา”

#กฎกระทรวงอนุญาต ทั้งพ.ศ. 2551 และพ.ศ. 2561 กล่าวคือให้คลุมศีรษะ โดยใช้ผ้าสีขาวเกลี้ยงไม่มีลวดลาย หรือสีเดียวกันกับสีผ้าของกระโปรง สี่เหลี่ยมจัตุรัส ความยาวด้านละ 100-120 เซนติเมตร ขณะสวมใส่เย็บติดตลอดตั้งแต่ใต้คางจนถึงปลายมุมผ้า(โปรดดู
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยเครื่องแบบนักเรียน พ.ศ. 2551 (http://opes.go.th/sites/default/files/users/user1/%20ศธ%20เครื่องแบบนักเรียน%202551_0.pdf)
ดังนั้นการดำเนินการของผู้บริหารโรงเรียนดังกล่าว(หากเป็นจริง)ในกรณีดังกล่าวจึงถือเป็นการดำเนินการที่ขัดกับระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยเครื่องแบบนักเรียน ชัดเจน ซึ่งเท่ากับเป็นการดำเนินการที่ขัดต่อวินัยของข้าราชการที่ต้องถือปฏิบัติ
สำหรับการดำเนินการเรื่องนี้ตามสิทธิพลเมืองไทยทุกคนสามารถเรียนโรงเรียนของรัฐ (ใช้ภาษีประชาชน)ที่ใดก็ได้ อีกทั้งการดำเนินการอย่างตรงไปตรงมา ของผู้ปกครองโดยยึดปฏิบัติตามกรอบของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย รวมถึงการปฏิบัติตามตัวบทกฎหมาย และระเบียบปฏิบัติต่างๆ รวมทั้งมารยาทอย่างมีอารยะผ่านการปรึกษาหารือ เขียนจดหมายขออนุญาต อันจะเป็นเครื่องมือในการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคม เป็นเรื่องที่น่ายกย่องชมเชยยิ่ง

หมายเหตุ

ในขณะที่เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยเครื่องแบบนักเรียน ฉบับที่ 2

วันที่ 13 มิ.ย.61 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยเครื่องแบบนักเรียน ฉบับที่ 2 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยเครื่องแบบนักเรียน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยเครื่องแบบนักเรียน พ.ศ. 2551 เกี่ยวกับการแต่งเครื่องแบบนักเรียนของสถานศึกษาที่ขอใช้พื้นที่วัดหรือที่ธรณีสงฆ์ เป็นที่ตั้งของสถานศึกษา เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยคณะสงฆ์ และมติมหาเถรสมาคมให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้นอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องแบบนักเรียน พ.ศ. 2551 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจึงวางระเบียบไว้

ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยเครื่องแบบนักเรียน (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2561”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกความในวรรคท้ายของข้อ 12 แห่งระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย
เครื่องแบบนักเรียน พ.ศ. 2551 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“นักเรียนซึ่งนับถือศาสนาอิสลามในสถานศึกษาอื่นนอกจากสถานศึกษาเอกชนสอนศาสนาอิสลามอาจเลือกแต่งเครื่องแบบนักเรียนตามวรรคหนึ่งหรือตามแบบที่สถานศึกษากําหนดได้ตามความสมัครใจยกเว้นสถานศึกษาที่ขอใช้พื้นที่วัดหรือที่ธรณีสงฆ์เป็นที่ตั้งของสถานศึกษา การแต่งเครื่องแบบนักเรียนให้เป็นไปตามสัญญาหรือข้อตกลงระหว่างวัดกับสถานศึกษา”
ประกาศ ณ วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2561
ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ส่วนนักเรียนหญิง กำหนดเครื่องแบบ ดังนี้
(1) เสื้อ ผ้าสีขาวคอปกบัว ผ่าด้านหน้าตลอด แขนยาว ปลายแขนจีบรูดมีสาบกว้างไม่เกิน 5 เซนติเมตร ตัวเสื้อยาวคลุมสะโพก ไม่รัดรูป
(2) เครื่องหมาย ใช้อักษรย่อ สัญลักษณ์หรือเข็มเครื่องหมายของสถานศึกษาตามที่สถานศึกษากำหนด ปักหรือติดที่อกเสื้อเบื้องขวาและที่ผ้าคลุมศีรษะ

(3) ผ้าคลุมศีรษะ ใช้ผ้าสีขาวเกลี้ยงไม่มีลวดลาย หรือสีเดียวกันกับสีผ้าของกระโปรง สี่เหลี่ยมจัตุรัส ความยาวด้านละ 100-120 เซนติเมตร ขณะสวมใส่เย็บติดตลอดตั้งแต่ใต้คางจนถึงปลายมุมผ้า
(4) กระโปรง ใช้ผ้าสีเดียวกันกับสีผ้าของกระโปรงนักเรียนทั่วไปที่ใช้ในสถานศึกษานั้น แบบสุภาพ พับเป็นจีบข้างละสามจีบทั้งด้านหน้าและด้านหลัง เมื่อสวมแล้วชายกระโปรงคลุมข้อเท้า
(5) รองเท้า หนังหรือผ้าใบสีดำ มีสายรัดหลังเท้าหรือแบบหุ้มส้น หุ้มปลายเท้ามีส้นสูงไม่เกิน 2 นิ้ว ไม่มีลวดลาย
(6) ถุงเท้า สั้นสีขาว ไม่มีลวดลาย ปลายถุงเท้าไม่พับ

About Oxegen

Check Also

#ด่วนแจ้งความผู้จัดมวยจะนะผิดคำสั่งผู้ว่าราชการสงขลา

วันที่ 8 เมษายน …

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *