ตุลาคม 25, 2021

spmc สื่อเพื่อสันติ สรรค์สร้างสังคม

ตัวแทนพิเศษรัฐบาลพอใจสัมฤทธ์งานภาคประชาสังคม เปรียบอีก 1 สายน้ำที่จะนำพากระบวนการสันติสุขโดยสันติวิถีได้

แชร์เลย

เลขา ศอ.บต. ย้ำองค์กรภาคประชาสังคมที่เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ถือเป็นปรากฏการณ์มิติใหม่ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่ให้มีความมั่งคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ตอบสนองนโยบายของรัฐบาล

(15 มีนาคม 2561) ที่ผ่านมา ณ ห้องน้ำพราว โรงแรมซีเอส อ.เมือง จ.ปัตตานี พลเอก อุดมชัย ธรรมสาโรรัชต์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล พร้อมด้วยนายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง ภาคประชาสังคมกับการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีนายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ รองเลขาธิการ ศอ.บต. ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่และภาคประชาสังคมที่ได้รับงบอุดหนุนการขับเคลื่อนและพัฒนาพื้นที่ จำนวน 233 องค์กร ร่วมกิจกรรมแถลงผลงาน พร้อมส่งคลิปวีดีโอ โปสเตอร์ และภาพนิ่งในการสื่อสารเรื่องราวกิจกรรมของแต่ละกลุ่มเข้าประกวดอีกด้วย

พลเอก อุดมชัย ธรรมสาโรรัชต์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลประธานในพิธีแถลงผลงานการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมภาคประชาสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2560 กล่าวว่า วันนี้ยืนยันว่ารัฐบาลและผู้แทนพิเศษของรัฐบาล จะเดินเคียงบ่าเคียงไหล่ จับมือประชาชนทุกคนเดินไปด้วยกัน เพื่อความผาสุขกลับคืนสู่พี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ บรรยากาศในพื้นที่วันนี้เปลี่ยนไปค่อนข้างมาก โดยเฉพาะบรรยากาศของความเชื่อมั่น ไว้วางใจ ช่องว่างระหว่างภาครัฐกับประชาชนลดลงเกือบเป็นเนื้อเดียวกัน ซึ่งเป็นผลมาจากการทำงานขององค์กรภาคประชาสังคม ในฐานะโซ่ข้อกลางที่เชื่อมระหว่างรัฐกับประชาชน

“ผมพอใจกับงานของภาคประชาสังคมภายใต้การสนับสนุน ดูแลช่วยเหลือของ ศอบต ส่วนสิ่งที่ได้เราพิสุทธิ์ให้สังคมเห็นว่า ภาคประชาสังคมนั้นสามารถที่จะนำพากระบวนการสันติสุขโดยสันติวิถีได้ จากการประเมินแล้ว ความเป็นไปได้มีสูงสำหรับในอนาคตปี 2561 เราทำแน่นอนอยู่แล้ว ผมคิดว่า ขณะนีศอบต.กำลังทำเรื่องนี้อยู่ หากมีปัญหาอะไรสำหรับหน้าที่ของตัวแทนพิเศษสามารถเข้าไปประสานงานเพื่อปรับโครงการให้มาสนับสนุนได้” พลเอก อุดมชัยกล่าว

ด้านนายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ เลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า จากสภาพปัญหาความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ยืดเยื้อมาอย่างยาวนาน ทำให้เกิดการสูญเสียชีวิตทรัพย์สิน ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิต และคุณภาพชีวิตของประชาชน อีกทั้งมีการบิดเบือนข้อมูลข่าวสารข้อเท็จจริงมาเชื่อมโยงกับสถานการณ์ในพื้นที่ เพื่อสร้างความแตกแยก ทำให้ประชาชนหันมาต่อต้านการปฏิบัติงาน ลดความเชื่อมั่นของภาครัฐนั้น บทบาทของภาคประชาสังคมในการพัฒนาที่ยั่งยืนจึงมีความสำคัญในการทำความเข้าใจแก่พี่น้องในพื้นที่ พร้อมพัฒนาร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อสร้างความเจริญเติบโต ขจัดความยากจน สร้างงาน และพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีแก่พี่น้องในพื้นที่

“กุญแจสำคัญในการพัฒนาอย่างยั่งยืนคือ การบูรณาการผลประโยชน์เข้าด้วยกัน เป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ทุกระดับ ในพื้นที่และนอกพื้นที่ ทั้งนี้การดำเนินงานองค์กรภาคประชาสังคมที่เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ถือเป็นปรากฏการณ์มิติใหม่ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่ให้มีความมั่งคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” เลขา ศอ.บต.กล่าว

นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ รองเลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า กิจกรรมในวันนี้เป็นการแถลงผลงานและเป็นวันประกาศเจตนารมณ์ขององค์กรภาคประชาสังคมที่ได้ร่วมกันขับเคลื่อนโครงการจนประสบความสำเร็จ ถือเป็นวันเกียรติยศขององค์กรภาคประชาสังคมชายแดนใต้ ซึ่งภายในงานมีการจัดบอร์ดนิทรรศการการแสดง Talk show การแสดงบนเวที การเชิดชูเกียรติให้กับองค์กรที่มีผลการขับเคลื่อนต้นแบบ และการมอบรางวัลการประกวดสื่อประชาสัมพันธ์ (สื่อ ศิลป์ ประชาสังคม) รวมทั้งการประกาศเจตนารมณ์ขององค์กรภาคประชาสังคมต่อการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ไปสู่ความยั่งยืน อย่างไรก็ตามการดำเนินงานขององค์กรภาคประชาสังคมที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในโครงการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมภาคประชาสังคมฯ มีจำนวน 223 องค์กร ซึ่งมีองค์กรที่มีผลการดำเนินงานผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 94.33 ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานคิดเป็นร้อยละ 5.67 และสามารถเป็นองค์กรต้นแบบ จำนวน 22 องค์กร

นายอับดุลเลาะ ลาเต๊ะ ตัวแทนจากเครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์ กล่าวว่า โครงการในครั้งนี้ถือว่าประสบผลสำเร็จมาก สำหรับโครงการของตนนั้นก็สามารถตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดี และสามารถที่จะต่อยอดงานของกลุ่มได้อย่างต่อเนื่องหลังจากนี้ ก็อยากให้โครงการนี้มีต่อในครั้งหน้า

สำหรับบรรยากาศงานในวันนี้ ในช่วงเช้า มี Talk show ภาคประชาสังคมกับแนวทางการสร้างชุมชนเข็มแข็ง โดย อรพิมพ์ รักษาผล นักพูดสร้างแรงบันดาลใจชื่อดังของประเทศ

คุณเบส อรพิมพ์ ได้พูดในตอนหนึ่งว่า คนที่จะทำงานใหญ่ใจต้องแกร่ง เราภาคประชาสังคม ต้องทำงานภายใต้ 4 I คือ İ See ฉันเห็น เราเห็นเราจึงทำ เพื่อทำแล้ว I know ฉันรู้ถึงสึกคุณค่าของงาน และต้องมี İ Love ฉันรักในสิ่งที่ทำและหลักการต่อมา İ will…. เมื่อเราทำงานแล้วเราต้องมี İ will,….ฉันจะเห็น ฉันจะทำเพื่อให้เกิดสันติสุขในพื้นที่ชายแดนภาคใต้


รายงานภาพและข่าวโดย… ทวีศักดิ์ ปิ /ตูแวดานียา มือรีงิง  /รพี มามะ บรรณาธิการข่าว SPMCNEWS 

 143 total views,  4 views today

You may have missed