Breaking News
Download http://bigtheme.net/joomla Free Templates Joomla! 3
Home / ท้องถิ่น / ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล มอบประกาศเกียรติบัตร โครงการขับเคลื่อนพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล มอบประกาศเกียรติบัตร โครงการขับเคลื่อนพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

วานนี้ ที่ โรงแรมเซาท์เทิร์น วิว อำเภอเมือง จังหวัด พลเอก จำลอง คุณสงค์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล เป็นประธานในพิธีมอบประกาศเกียรติบัตรและปิดกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ  การนำเสนอผลงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้  และถอดบทเรียน  โครงการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  โดยมี

นายปรีชา ชนะกิจกำจร  ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาบุคลากร ศอ.บต. นางสาว    จิรัชยา เบ็ญหีม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ สำนักพัฒนาบุคลากร ศอ.บต.  ดร.ตายูดิน อุสมาน นักวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศิริลักษณ์ คัมภิรานนท์ นักวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา  คณะกรรมการประเมินผลงานถอดบทเรียน โครงการพัฒนาหมู่บ้านฯ กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย วิทยากร ครู ก. ครู ข. และประชาชนในพื้นที่ จำนวน 240 คน เข้าร่วม

พลเอก จำลอง คุณสงค์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล กล่าวว่า คณะผู้แทนพิเศษของรัฐบาลได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จึงได้ผลักดันให้ความสำคัญกับโครงการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน โดยได้มอบหมายให้ ศอ.บต. ซึ่งเป็นหน่วยงานด้านการพัฒนาในพื้นที่เป็นหน่วยดำเนินการขับเคลื่อนโครงการเป้าหมาย 40 หมู่บ้าน ในพื้นที่ จชต. นโยบายในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่ จชต. และหันมาสนับสนุนแนวทางภาครัฐอีกด้วย  และขอชื่นชมทุกๆ หมู่บ้านที่สามารถพัฒนาหมู่บ้านของตนเองทำให้เห็นการขับเคลื่อนได้ตามวัตถุประสงค์ และคนในชุมชนมีอาชีพและมีรายได้สามารถตอบสนองความต้องการของชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม อีกทั้งเป็นการบูรณาการกับทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานราชการ ตัวแทนหมู่บ้านที่เป็นพี่เลี้ยงคอยให้การสนับสนุนให้ชุมชนสามารถดึงศักยภาพในพื้นที่ของตนเองได้

ทั้งนี้ มีการมอบประกาศเกียรติบัตรให้แก่คณะกรรมการประเมินผลงานถอดบทเรียน โครงการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน จำนวน 16 คน และมอบประกาศเกียรติบัตรให้แก่หมู่บ้านที่ผ่านการประเมินระดับดี จำนวน 24 หมู่บ้าน นอกจากนี้ มีการนำเสนอถอดบทเรียน โครงการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนทั้ง 3 จังหวัด จากผู้แทนวิทยากร ครู ก. เพื่อนำบทสรุปมาเป็นแนวทางการขับเคลื่อนให้เกิดความสอดคล้องกับนโยบายของโครงการดังกล่าว คือ เพื่อลดความรุนแรงและสนับสนุนแนวทางสันติวิธี ประชาชนในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี และอยู่ในสังคมอย่างปกติสุข ตลอดจนสังคมจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นสังคมพหุวัฒนธรรมที่มีความเข้มแข็ง และประชาชนในพื้นที่และนอกพื้นที่ รวมทั้งต่างประเทศ ให้มีความเข้าใจที่ดีต่อกัน

SPMCNEWS รางาน

About Oxegen

Check Also

9 ม.ค.62 คณะพูดคุยเพื่อสันติสุข เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็น พร้อมชี้เหตุรุนแรงที่เกิดขึ้น ชี้ชัดเจตนาของกลุ่มที่นิยมความรุนแรง

9 ม.ค.62 คณะพูด …

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *