วันอาทิตย์ , มีนาคม 24 2019
Breaking News
Download http://bigtheme.net/joomla Free Templates Joomla! 3
Home / การศึกษา / ศึกษาธิการส่วนหน้าประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนหลักสูตรอิสลามศึกษาฟัรฎอีน

ศึกษาธิการส่วนหน้าประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนหลักสูตรอิสลามศึกษาฟัรฎอีน

ศึกษาธิการส่วนหน้าประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนหลักสูตรอิสลามศึกษาฟัรฎอีน

ที่ ห้องประชุมกระทรวงศึกษาธิการ (ส่วนหน้า)  ค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี โดยมี นายอดินันท์  ปากบารา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน พร้อมกับ นายศรีชัย  พรประชาธรรม ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนหลักสูตรอิสลามศึกษาฟัรฎอีนประจำมัสยิด(ตาดีกา)และหลักสูตรอิสลามศึกษาในสถาบันศึกษาปอเนาะ มีเจ้าหน้าที่ จากสำนักงานการศึกษา เอกชน  คณะการทำงานจากสถาบันปอเนาะ คณะการทำงานจากอิสลามศึกษาประจำมัสยิด ร่วมประชุม เพื่อการขับเคลื่อนเป็นไปได้อย่างพร้อมเพรียง

 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2559 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้หลักสูตรอิสลามศึกษาฟัรฎอีนประจำมัสยิด ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น (อิบติดาอียะฮฺ) พุทธศักราช 2559 / ฮิจเราะฮฺศักราช 1437 โดยความร่วมมือในการจัดทำหลักสูตรจากสำนักงานการศึกษาเอกชน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ มูลนิธิประสานงาน    ตาดีกาจังหวัดชายแดนภาคใต้   ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เป็นหลักสูตรที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม  จิตสำนึก สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข โดยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ศาสนาอิสลาม ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) หรือสถานศึกษาในการจัดการเรียนรู้อิสลามศึกษาให้กับผู้เรียน  เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาอย่างเสมอภาค  มีความรู้ ความเข้าใจ ยึดมั่นศรัทธา และปฏิบัติตนตามหลักการศาสนา อิสลาม การจัดการเรียนรู้อิสลามศึกษาฟัรฎอีนประจำมัสยิด ยังไม่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน  โดยเฉพาะศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) หรือสถานศึกษา บางพื้นที่ในชุมชนที่มีผู้นับถือศาสนาอิสลามอยู่จำนวนมาก  เนื่องจากผู้ปกครองต้องการให้บุตรหลานได้เรียนรู้ศาสนาที่เข้มขึ้น ดังนั้น สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จึงมีนโยบายจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการและอัตลักษณ์ของชุมชนอย่างแท้จริง ซึ่งเมื่อผู้เรียนจบหลักสูตรจะได้รับวุฒิการศึกษา ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น (อิบติดาอียะฮฺ) หลักสูตรอิสลามศึกษาฟัรฎอีนประจำมัสยิด ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น (อิบติดาอียะฮฺ) พุทธศักราช 2559/ฮิจเราะฮฺศักราช 1437 มีหลักการสำคัญ ดังนี้

  1. ให้ความรู้แก่ผู้เรียนเกี่ยวกับวิชาพื้นฐานของศาสนาอิสลาม
  2. ให้นำความรู้และประสบการณ์ใช้ในการประกอบศาสนกิจและการดำรงชีวิตประจำวัน รวมทั้งการพัฒนาการเรียนรู้ที่สอดคล้องตามคำสอนอัลกุรฺอานและอัลฮะดีษ
  3. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและจิตสานึกแก่ผู้เรียนในการรักษา ศาสนาและวัฒนธรรมอิสลาม
  4. ให้ความรู้แก่ผู้เรียนเพื่อเป็นมุสลิมที่ดีของครอบครัว สังคม ประเทศชาติและประชาคมโลก
  5. ให้ความรู้แก่ผู้เรียนเพื่อเป็นบรรทัดฐานความเสมอภาค และเป็นพื้นฐานสำหรับการศึกษาต่อ

ในระดับที่สูงขึ้น

นายอดินันท์  ปากบารา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า หลักสูตรนี้มีความสำคัญเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของ สำนักงานการศึกษาเอกชน ที่ต้องการวัดความการันตีของการเรียนการสอนที่มีมาตรฐานเดียวกัน และเป็นหลักสูตรที่ไม่เสียอัตลักษณ์ของการศึกษาสถาบันปอเนาะ โดยมีการจัดตั้งคณะทำงานเป็นตัวประสานการทำงานให้มีการขับเคลื่อนเป็นไปตามในแนวทางเดียวกัน

ภาพ/ข่าว/กชภัส อภิภัททโภคิน ประชาสัมพันธ์ กระทรวงศึกษาส่วนหน้า

About หมึกแห่งความหวัง

Check Also

ม.นราธิวาส ร่วมบริษัทเอกชน จัดกิจกรรมบริการวิชาการ ฝึกอบรมการใช้เครื่องมือเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือ สู่การเป็นมืออาชีพ

สุไลมาน ยุ รายง …

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *