กันยายน 28, 2022

spmc สื่อเพื่อสันติ สรรค์สร้างสังคม

สร้างความเข้าใจระบบการคัดกรองนักเรียนทุนเสมอภาคครั้งที่ 2 กลุ่ม 3 จชต.และสงขลา ภายใต้โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไขสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แชร์เลย

ทีมข่าว SPMnews ยะลา / รายงาน…

ทีห้องเทพทาโร โรงแรมบุรีศรีภู อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นายสมหวัง เรืองเพ็ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้ให้เกีรยติเป็นประธานเปิดการประชุมเวทีการสร้างความเข้าใจระบบการคัดกรองนักเรียนทุนเสมอภาคครั้งที่ 2 กลุ่มสามจังหวัดชายแดนภาคใต้และสงขลา ภายใต้โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไขสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

การประชุมวันนี้นับว่าเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญในการสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาให้แก่นักเรียนยากจนและด้อยโอกาสในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของภาคใต้ ซึ่งจะมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม โดยมุ่งเน้นการลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงบริการด้านการศึกษาและด้านสารณสุข โดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มผู้ด้อยโอกาส

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เป็นหน่วยงานใหม่ที่จัดตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูณเพื่อทำหน้าที่เป็นกลไกสำคัญในการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทั้งระดับนโยบายและระดับพื้นที่ในการช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในมิติต่างๆ โดยมีโครงการสำคัญ คือโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไขในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาอุปสรรต่อการมาเรียนของนักเรียนอันเนื่องมาจากขาดแคลนทุนทรัพย์เพิ่มโอกาสในการเข้าเรียนและป้อมกันการหลุดออกจากระบบการศึกษา ปัจจุบันดำเนินการในสถานศึกษาสังกัด สพฐ.แล้วทั่วประเทศ และในปีการศึกษา 2563 จะขยายสู่โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศเช่นกัน โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไขมีรูปแบบการดำเนินงานแบบมีส่วนร่วมที่สำคัญ 3 ส่วน ประกอบด้วย


1.ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่ว เป็นบุคคลก้าวแรกที่จะช่วยผลักดันและขับเคลื่อนนโยบายของรัฐให้เกิดขึ้นจริง ผู้บริหารท้องถิ่นจะต้องเห็นความสำคัญในการช่วยเหลื่อกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและด้อยโอกาสให้ได้รับการช่วยเหลื่อจากรัฐอย่างทั่วถึงตลอเจนให้ความร่วมมือในการช่วยกันตรวจสอบรับรองข้อมูลเชิงประจักษ์ การบูรณาการความช่วยเหลื่อด้านต่างๆเพื่อให้พี่น้อง ลูกหลานของเราดำรงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ
2.ผู้อำนวยการดรงเรียน เป็นแกนกลางในการเชื่อมโยงการนำนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น และนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น(สถ.)มาดำเนินการหากโรงเรียนใดมีผู้อำนวยการมีความเข้าใจ มีความเข้มแข็ง จะเป็นส่วนสำคัญให้การช่วยเหลื่อนักเรียนยานจนได้อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนสนับสนุนการทำงานของครูคัดกรองให้ทำงานได้อย่างราบรื่น
3.ครู ถือเป็นหัวใจสำคัญที่สุด ที่จะเปิดประตูและมอบโอกาสให้นักเรียนยานจน คุณครูทุกท่านคือผู้ที่สามารถเข้าถึงสภาพปัญหาของนักเรียนในมิติต่างๆ อย่างรอบด้าน โดยมีการลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน รวบรวมข้อมูลและปัญหาต่างๆของนักเรียนที่ยากจนจริง เพื่อส่งข้อมูลให้ กสศ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการช่วยเหลือ นอกจากนี้คุณครูยังสามารถติดตามการเรียน น้ำหนักส่วนสูง และส่งต่อความช่วยเหลือด้านต่างๆ เพื่อให้มาโรงเรียนได้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมดซึ่งเป็นเงื่อนไขสำคัญของการรับเงินอุดหนุนของโครงการนี้ด้วย

สำหรับจังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นกลุ่มขยายการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไขของกสศ.ที่ได้มีการแจ้งปฏิทินการดำเนินงานไปแล้วนั้น ทั้งนี้หากโรงเรียนในพื้นที่ สังกัด สพฐ.และอปท.ซึ่งเป็นหน่วยจัดการศึกษาที่ใหญ่ที่สุด ใช้ระบบคัดกรองนี้จะทำให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนำข้อมูลไปใช้จัดทำแผนพัฒนาจังหวัดด้านการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนผู้บริหารท้องถิ่นสามารถนำไปใช้ในการออกแบบนโยบายช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ได้อย่างเป็นรูปธรรม
ดังนั้นระบบการคัดกรองนักเรียนยากจนนี้ ไม่ใช่แค่การจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่นักเรียนยากจนเท่านั้นแต่จะเป็นระบบฐานข้อมูลเพื่อการชี้เป้าบูรณาการความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายได้อย่างตรงตัวต่อไป

(จัดเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2563)

///////////////////

 

 282 total views,  2 views today

You may have missed