กันยายน 28, 2022

spmc สื่อเพื่อสันติ สรรค์สร้างสังคม

เลขาธิการ ศอ.บต. นำคณะโฆษก สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี และสื่อมวลชนส่วนกลาง เยี่ยมชมด่านศุลกากรบูเก๊ะตา หวังยกระดับศักยภาพการค้าชายแดน

แชร์เลย

ทีมข่าว SPMC รายงาน..


(19 มกราคม 2563) พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ให้การต้อนรับคณะโฆษก สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี และสื่อมวลชนส่วนกลาง เยี่ยมชมด่านศุลกากร บูเก๊ะตา อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส โดยมี ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. นายด่านศุลกากรบูเกะตา อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส ผู้แทนทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับ


พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า วันนี้ถือเป็นโอกาสดีที่คณะสื่อมวลชนได้ลงพื้นที่มาเยี่ยมชมจุดเขตแดนของภาคใต้อีกจุดหนึ่ง ซึ่งก็คือด่านบูเก๊ะตา อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส ที่เป็นพรมแดนไทยมาเลเซีย และเป็นโอกาสดีที่ทางคณะรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้มีโอกาสมาตรวจติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งจะมีการประชุมร่วมกับระหว่างภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ ทั้งนี้พี่น้องสื่อมวลชนถือว่าเป็นส่วนที่มีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะสื่อสารสิ่งดีๆในแผ่นดินใต้ไปสู่พี่น้องประชาชนในพื้นที่อื่นๆ ของประเทศไทย ให้รับทราบถึงการพัฒนาพื้นที่ด่านชายแดนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นการดำเนินการของรัฐบาล โดยมี ศอ.บต. เป็นศูนย์กลางในการประสานและผลักดันในแต่ละด้านให้เกิดความสำเร็จ ซึ่งมีเป้าหมายหลักคือพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้สามารถมีชีวิตที่ดีขึ้น


เลขาธิการ ศอ.บต. ได้กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า สำหรับการขับเคลื่อนการพัฒนาต่างๆในห้วง 2-3 ปีที่ผ่านมานั้น มีความก้าวหน้าเป็นลำดับ โดยได้มีการพัฒนาทั้งด้านเศรษฐกิจฐานราก มิติสังคม มิติทรัพยากรมนุษย์ มิติด้านการศึกษา และการบริหารจัดการภาครัฐ ซึ่งเป็นภาพใหญ่ของภาคใต้ที่รัฐบาลได้เดินหน้าไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ซึ่งวันนี้ได้พาคณะมาที่ด่านบูเก๊ะตา ซึ่งเป็นอีกหนึ่งจุดที่จะทำให้ภาคใต้ดีขึ้นก็คือพรมแดนไทยกับมาเลเซียในพื้นที่ชายแดนเรามีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน การเคลื่อนตัวผ่านแดนเรื่องการค้าการลงทุน การท่องเที่ยวจะทำให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไป


ด้านนายด่านศุลกากรบูเก๊ะตา อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส เปิดเผยว่า พื้นที่ในภาพรวมของการพัฒนาด่านชายแดน บูเก๊ะตา ในระยะที่ 1-3 มีการก่อสร้างตั้งแต่ปี 2549 มีสินค้าที่เข้าออกทางฝั่งชายแดนส่วนใหญ่เป็นสินค้าอุปโภคบริโภคที่นำเข้าช่วงนี้ อาทิ ของใช้ในครัวเรือน เช่น เซรามิคต่างๆ หินโมก สินค้าส่งออกจะเป็นผักสด ไก่แช่แข็ง ผ้านวม เครื่องใช้อุปโภคบริโภค ซึ่งหน้าที่ของด่านศุลกากรนั้นได้มีการอำนวยความสะดวกร่วมกับหน่วยงานอื่นในพื้นที่ หากภาคเอกชนหรือหน่วยงานระหว่างประเทศมีการเติบโตทางเศรษฐกิจ มีการค้าขายมีการลงทุน ศุลกากรก็จะเป็นกลไกหนึ่งในการสนับสนุนความสะดวก เพื่อเป้าหมายสูงสุดของภาครัฐที่จะสามารถยกระดับการค้าชายแดนในพื้นที่ให้ดียิ่งขึ้น

ต่อมาคณะสำนักโฆษก สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี และสื่อมวลชนส่วนกลาง ได้เดินทางต่อไปยังศาลเจ้าแม่โต๊ะโม๊ะ อำเภอสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส เพื่อเยี่ยมชม และแวะสักการบูชาเจ้าแม่โต๊ะโม๊ะ ซึ่งเป็นองค์เทพดาที่ชาวสุไหงโกลก และชาวจังหวัดใกล้เคียง รวมทั้งชาวจีนในประเทศมาเลเซียให้ความเคารพและนับถือเป็นจำนวนมาก
และขณะที่ในช่วงเช้าทางคณะสำนักโฆษก สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี และสื่อมวลชนส่วนกลาง ได้เยี่ยมชมด่านสุไหง โกลก ซึ่งถือเป็นเมืองต้นแบบด้านการค้าชายแดนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส

 398 total views,  2 views today

You may have missed