Breaking News
Download http://bigtheme.net/joomla Free Templates Joomla! 3
Home / การเมือง / จะเลือกยุทธศาสตร์ 20 ปีแบบ สว.หรือ แบบฝ่ายค้านสำหรับเวทีชายแดนใต้

จะเลือกยุทธศาสตร์ 20 ปีแบบ สว.หรือ แบบฝ่ายค้านสำหรับเวทีชายแดนใต้

อุสตาซอับดุชชะกูร บินชาฟิอีย์ (อับดุลสุโก ดินอะ)


ช่วงนี้การเปิดพื้นที่ชายแดนใต้คึกคัก เรื่องยุทธศาสตร์ชาติ ทั้งสว. แต่งตั้งของท่านนายกประยุทธ์ จันทร์โอชา นำโดยพลเอกสิงห์ศักดิ์ สิงห์ไพร กับเวทีฝ่ายค้านที่นำเสนอโดยพ.ต.อ.ทวี สอดส่องเลขานุการ 7 พรรคการเมืองฝ่ายค้านและเลขาธิการพรรคประชาชาติที่ได้จัดเวทีครบรอบหนึ่งปีพรรคประชาชาติที่ ปัตตานี วันนี้(31 ตุลาคม 2562)  สำหรับฝ่ายแนวร่วมรัฐบาลนั้นใช้ วุฒิสภา พบประชาชน จับเข่าคุยนักศึกษาที่นราธิวาส “ เผยสนองยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เน้น ปรองดอง สามัคคี เพื่อปฎิรูปประเทศ “กล่าวคือ

วันที่ 31 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00 นาฬิกา ณ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส วุฒิสภาจัดโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ โดยมีคณะสมาชิกวุฒิสภาร่วมในโครงการฯ นำโดย พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง หัวหน้าคณะเดินทาง ในนามประธานกรรมการอำนวยการ
โครงการสมาชิกวุฒิสภา พบประชาชน จัดกิจกรรมสมาชิกวุฒิสภาพบประชนชน ณ จังหวัดนราธิวาส โดยในการลงพื้นที่ตามโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ ณ จังหวัดนราธิวาสครั้งนี้ มุ่งประเด็นไปที่การให้ความสำคัญของการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภา การขับเคลื่อนประเทศ ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักศึกษาในพื้นที่โดยตรง ภายในงานมีเวทีเสวนา หัวข้อ “โครงการ สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน” โดย พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง, หัวข้อ “ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี
อนาคตไทย อนาคตเรา” โดย พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร สมาชิกวุฒิสภา และ หัวข้อ “การพัฒนาจังหวัดนราธิวาส” โดย นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ดำเนินรายการ โดย ผู้แทนนักศึกษามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนภาคเอกชน ผู้แทนภาคประชาสังคม สื่อมวลชนในจังหวัดนราธิวาส ผู้บริหาร คณาจารย์ และ นักศึกษามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เข้าร่วมกิจกรรม


โครงการ “สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน” เดินหน้าลงพื้นเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน นำสมาชิกวุฒิสภาพบปะ กับพี่น้องประชาชนในทุกจังหวัดทั่วประเทศ โดยแบ่งการลงพื้นที่เป็นรายภาคอันได้แก่ ภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคกลาง และภาคใต้ เพื่อสร้างโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและเหมาะสมกับลักษณะของสังคมไทยและประเพณี การปกครองของไทยตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ หรือความต้องการของประชาชน ทุกภาคส่วนและเจ้าหน้าที่ของรัฐในทุกระดับ เปิดโอกาสให้ประชาชนทุกภาคส่วนและเจ้าหน้าที่ ของรัฐในทุกระดับสามารถใช้เป็นเวทีที่ได้เข้ามาร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้และช่วยกันขับเคลื่อนประเทศตั้งแต่ระดับฐานราก ชุมชน สังคม และระดับประเทศ
โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน จะทำให้ประเทศเกิดการพัฒนาไปข้างหน้าได้อย่างสอดคล้องกันและ
เป็นระบบ เพื่อให้เกิดความตระหนักสานึกรับผิดชอบตอบระเทศชาติและสังคมโดยรวม อันจะนาไปสู่สังคม ที่ประชาชนมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีสังคมที่มีความสงบสุข เป็นธรรม ประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อย มีความสามัคคีปรองดอง และมีการพัฒนา อย่างยั่งยืนในทุกด้าน บนพื้นฐานของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
กล่าวโดยสรุป เวทีพบปะประชาชน ที่จะเป็นข้อเสนอนั้นต้องอยู่ในกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีที่ทำไว้แล้ว


ขณะที่ พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง ……มีทัศนะ ที่มองว่า “ยุทธศาสตร์ชาติไม่มีปัญหาแต่ต้องยึดโยงประชาชนโดยเฉพาะปัญหาชายแดนใต้”
ซึ่งท่านกล่าวผ่านนักข่าว SPM News พอสรุปได้ใจความว่า “ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีที่กำหนดโดยรัฐบาล คสช.นั้น ย่อมยากที่จะประสบความสำเร็จ เพราะการกำหนดยุทธศาสตร์ชาตินั้นมาจากข้างบน ชนชั้นนำที่ไม่ได้ยึดโยงกับกระบวนการประชาธิปไตยที่ให้ความสำคัญกับข้อเสนอจากคนตัวเล็กตัวน้อยที่เรียกว่าประชาชน ยิ่งการแก้ปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ประชาชนอยากให้มี การแก้ปัญหาให้เห็นผลไม่เกิน 5 ปี”
สำหรับประชาชนชายแดนใต้ก็ถือว่าโชคดีที่สามารถเลือกได้ว่าจะเอาอย่างไรซึ่งสะท้อนว่าหลังเลือกตั้งพื้นที่การเมืองเปิดขึ้นแม้จะอยู่ในบรรยากาศกฎหมายพิเศษ

About Oxegen

Check Also

ข้อกังวล “สถาบันสอนศาสนาอิสลามกรณีจะนะเมืองอุตสาหกรรม”ที่ยังไม่มีในรายงานและวัดทางตัวเลขไม่ได้

อุสตาซอับดุชชะก …

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *