วันอาทิตย์ , กรกฎาคม 5 2020
Breaking News
Download http://bigtheme.net/joomla Free Templates Joomla! 3
Home / เด่นออนไน์ / เลขาธิการ ศอ.บต. ร่วมประชุมระดมความคิดเห็นผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อกำหนดกรอบสาขาวิชาการจัดสรรทุนรัฐบาล

เลขาธิการ ศอ.บต. ร่วมประชุมระดมความคิดเห็นผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อกำหนดกรอบสาขาวิชาการจัดสรรทุนรัฐบาล

บุหงา  รายา   รายงาน…

 (9 สิงหาคม 2562 เวลา 9.00 น.) ที่ ห้องการะเกด ชั้น 1 โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพมหานคร พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ร่วมประชุมระดม ความคิดเห็นผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อกำหนดกรอบสาขาวิชาการจัดสรรทุนรัฐบาล และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ความรู้ ประสบการณ์และข้อเสนอแนะต่างๆ เกี่ยวกับกับการกำหนดกรอบสาขาวิชาการจัดสรรทุนรัฐบาล

ทั้งนี้ในที่ประชุมได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ความรู้ ประสบการณ์และข้อเสนอแนะต่างๆ ทั้งในเรื่อง กรอบสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับด้านความมั่นคง ด้านต่างประเทศ และด้านสังคมที่ประเทศมีความขาดแคลนในอนาคต สาขาวิชาที่ควรกำหนดเพื่อเตรียมและพัฒนากำลังคนภาครัฐ รวมทั้งมุมมองและแนวคิดเกี่ยวกับการเตรียมกำลังคนคุณภาพด้วยทุนรัฐบาล รูปแบบการให้ทุน ตลอดจนแนวทางการดึงดูดและจูงใจให้คนรุ่นใหม่รับราชการด้วยทุนรัฐบาล เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรภาครัฐในระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 15 ประเด็นเร่งด่วน แผนปฏิรูปประเทศ ตลอดจนกำลังคนในสาขาวิชาการจัดสรรทุนรัฐบาล และนำมาประกอบการกำหนดกรอบสาขาวิชา องค์ความรู้ เพื่อให้การจัดสรรทุนมีประสิทธิภาพ

พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม การศึกษาของเยาวชนที่ผ่านมาในอดีตไม่ว่าจะเป็นในประเทศหรือต่างประเทศจะมุ่งไปในเชิงศาสนาซึ่งมีความเชื่อมโยงกับวิถีชีวิต วันนี้เราต้องเสริมให้เด็กในพื้นที่มุ่งเน้นในเรื่องสาขาที่เกี่ยวข้องกับการผลิตอาหาร สาขาภาคการท่องเที่ยวในภาคใต้ อุตสาหกรรมแห่งอนาคต เช่น อุตสาหกรรมฮาลาลครบวงจร การท่องเที่ยวทางทะเล อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร เทคโนโลยีชีวภาพ สิ่งเหล่านี้ในพื้นที่ก็ต้องปรับเช่นกัน ที่สำคัญคือการผลักดันให้เป็นต้นแบบ วางคนวางตำแหน่งในทิศทางที่เป็นต้นแบบให้เยาวชนรู้สึกว่าบ้านเกิดมีงานทำ ซึ่งสาขาที่สามารถเป็นไปได้และเกี่ยวโยงกับความมั่นคงคือสาขาด้านสมัยใหม่ เทคโนโลยีดิจิตัล อีกหนึ่งสาขาที่เชื่อมโยงกับความมั่นคงคือสาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ สาขาเหล่านี้ล้วนเกี่ยวข้องกับเรื่องมิติแห่งอนาคตและความสัมพันธ์

//////////////////////////////////////////////////

About Oxegen

Check Also

ประวัติศาสตร์อูลามะฮปาตานี/ชดต. ร่วมสมัยได้เริ่มต้นออกเดินทางไกลในโลกมลายู ทั้งเกียรติประวัติ ผลงานความรู้และตำรา/กีตาบหลายเล่ม

อาจารย์โชคชัย ว …

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *