พฤษภาคม 28, 2024

spmc สื่อเพื่อสันติ สรรค์สร้างสังคม

ปัตตานี อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างทักษะชีวิตนักศึกษาวิทยาลัยชุมชน 5 จังหวัดชายแดนใต้

ปัตตานี อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างทักษะชีวิตนักศึกษาวิทยาลัยชุมชน 5 จังหวัดชายแดนใต้

แชร์เลย

ปัตตานี อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างทักษะชีวิตนักศึกษาวิทยาลัยชุมชน 5 จังหวัดชายแดนใต้

วันที่ 18 ธันวาคม 2560 ที่ ห้องสะบารัง โรงแรม ซี เอส ปัตตานี นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างทักษะชีวิตนักศึกษาวิทยาลัยชุมชน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยวิทยาลัยชุมชนปัตตานี เป็นเจ้าภาพในการจัดทำโครงการ และประสานความร่วมมือในรูปแบบเครือข่าย 5 วิทยาลัยชุมชน จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส วิทยาลัยชุมชนยะลา วิทยาลัยสงขลา วิทยาลัยชุมชนสตูล และวิทยาลัยชุมชนปัตตานี เพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตในการป้องกันยาเสพติดให้กับนักศึกษาวิทยาลัยชุมชน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และสร้างจิตสำนึกให้กับนักศึกษาวิทยาลัยชุมชน ให้มีความตระหนักถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติด ดำเนินการระหว่างวันที่ 18-19 ธันวาคม 2560 มีกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโทษและพิษภัยของยาเสพติด, กิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิต (เพื่อนช่วยเพื่อน ดูแลเพื่อน) กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ให้กับนักศึกษา ในรูปแบบกิจกรรมกลุ่ม ฐานการเรียนรู้ เพื่อสร้างความรัก ความสามัคคี เจตคติที่ดี ความเป็นผู้นำ และความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถาบัน, และกิจกรรมศึกษาดูงาน จัดกิจกรรมเรียนรู้จากสถานที่จริง ณ โรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี ในเรื่องของกระบวนการบำบัดผู้ติดยาเสพติด การควบคุมผู้กระทำความผิด เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้และตระหนักถึงบทลงโทษของผู้ที่กระทำผิดในเรื่องของยาเสพติด

ซึ่งได้รับความร่วมมือจากทีมวิทยากรกระบวนการจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 9 และโรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี ซึ่งเป็นทีมวิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถในเรื่องของทฤษฎีและการฝึกภาคปฏิบัติ ในงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยตรง เมื่อสำเร็จการอบรมแล้ว นักศึกษาทั้ง 5 วิทยาลัยจะเป็นแกนนำทำงานร่วมกับชุมชนเพื่อสร้างเกราะป้องกันยาเสพติดทั้งในสถาบันและในชุมชนที่ตนอาศัยอยู่

ภาพ/ข่าว/สำนักงานประชาสัมพันธ์จ.ปัตตานี

 

 817 total views,  2 views today