เมษายน 24, 2024

spmc สื่อเพื่อสันติ สรรค์สร้างสังคม

องค์กรภาคประชาสังคมในพื้นที่ จชต. จัดประชุมวิชาการระดับชาติ ปี 60 “ร่วมกันเดิน บนเส้นทาง สู่สันติชายแดนใต้ Together on the way to peace and prosperity”

แชร์เลย

ที่ห้องประชุม คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2560 “ร่วมกันเดินบนเส้นทาง สู่สันติชายแดนใต้ Together on the way to peace and prosperity”  ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-3 ธันวาคม 2560 โดยมี พลเอก อุดมชัย ธรรมสาโรรัชต์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล เป็นประธานเปิดงาน นอกจากนี้ยังมี นางภมรรัตน์ ตันสงวนวงษ์ ผู้แทนผู้อำนวยการธนาคารโลกประจำประเทศไทย นายแพทย์พลเดช ปิ่นประทีป ประธานมูลนิธิชุมชนท้องถิ่นพัฒนา สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา ผศ.ดร.ศรีสมภพ จิตภิรมย์ศรี ผู้อำนวยการสถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนจากภาคประชาสังคม นักศึกษา ตลอดจนประชาชนในพื้นที่เข้าร่วม

นางภมรรัตน์ ตันสงวนวงษ์ กล่าวว่า  ในฐานะผู้แทนธนาคารโลก ขอขอบคุณรัฐบาลไทยและทางภาคประชาสังคมที่ได้ให้ธนาคารโลกเข้ามามีส่วนร่วมส่งเสริมการทำงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ การทำงานของธนาคารโลกในอนาคตจะเน้นเรื่องของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้บทเรียนต่างๆ จากต่างประเทศ รวมทั้งข้อมูลข่าวสารในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสันติภาพในพื้นที่ การทำงานในระยะ 8 ปีที่ผ่านมา เราได้หนุนเสริมในเรื่องของการเสริมสร้างขีดความสามารถในการสร้างเครือข่ายกับองค์กรต่างๆ ธนาคารโลกเป็นเพียงจุดเล็กๆในการไปหนุนเสริมให้ภาคประชาสังคมทำงานในสิ่งที่สำคัญในพื้นที่ นอกจากนี้สิ่งสำคัญที่ทุกฝ่ายต้องตระหนักในการสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคประชาสังคมคือ จะต้องตระหนักว่าภาคประชาสังคมนั้นเป็นองค์กรที่สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงโดยแนวทางที่ไม่ใช้ความรุนแรงได้ บทบาทของภาคประชาสังคมต่อการสร้างสันติภาพมีความสำคัญอย่างยิ่ง มีงานวิจัยที่ชี้ให้เห็นชัดเจนว่าในกระบวนการสร้างสันติภาพนั้นหากไม่มีภาคประชาสังคมเข้าร่วมโอกาสที่จะสำเร็จลดลงถึง 54%  (วันที่ 3 ธันวาคม 2560).

 

 760 total views,  2 views today

You may have missed