วันจันทร์ , กรกฎาคม 22 2019
Breaking News
Download http://bigtheme.net/joomla Free Templates Joomla! 3
Home / การศึกษา / เปิดแล้วงาน ม.อ.วิชาการ ที่ปัตตานี เปิดมหาวิทยาลัยให้ประชาชนชมนวัตกรรมและผลงานวิชาการ

เปิดแล้วงาน ม.อ.วิชาการ ที่ปัตตานี เปิดมหาวิทยาลัยให้ประชาชนชมนวัตกรรมและผลงานวิชาการ

เปิดแล้วงาน ม.อ.วิชาการ ที่ปัตตานี เปิดมหาวิทยาลัยให้ประชาชนชมนวัตกรรมและผลงานวิชาการ

นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี   เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ม.อ.วิชาการ ครั้งที่ 11 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.มนทิรา ลีลาเกรียงศักดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตปัตตานี กล่าวรายงานความว่า การจัดงาน ม.อ.วิชาการ มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย การบริการวิชาการ  การคิดค้นสิ่งประดิษฐ์  วิทยาการและเทคโนโลยี การส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม ตลอดจนบูรณาการเพื่อพัฒนาและต่อยอดองค์ความรู้ให้กับชุมชนและสังคม ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศและระดับนานาชาติ

ซึ่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ดำเนินภารกิจที่มุ่งเน้นเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีเป้าหมายบ่มเพาะคนดี ชี้นำสังคม สั่งสมปัญญา พัฒนางานวิจัย ประกอบกับมหาวิทยาลัยมีการดำเนินงานมาเป็นระยะเวลา 50 ปี  ในปีนี้มหาวิทยาลัย จึงได้จัดงาน ม.อ.วิชาการ ในหัวข้อหลัก  50ปี ม.อ. สืบต่อพระปณิธาน สานประโยชน์เพื่อเพื่อนมนุษย์  “2561 ม.อ.วิชาการ นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”

โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจ ประกอบด้วย การนำเสนอผลงานวิชาการของนักศึกษาและคณาจารย์  การตอบปัญหาทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์  เศรษฐศาสตร์การเงินอิสลาม  การประกวดแผนธุรกิจฮาลาล  การประกวดสิ่งประดิษฐ์ การอ่านข่าวโทรทัศน์  นักจัดรายการวิทยุ  และการออกแบบสิ่งประดับแฟชั่นเครื่องแต่งกายจากสิ่งเหลือใช้ในสถาบันการศึกษา  โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการพึ่งตนเองทางสุขภาพของประชาชนในภาวะฉุกเฉิน

การประชุมสัมมนาวิชาการเรื่อง  การป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว การเสวนาเรื่องผ้าท้องถิ่นกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์  การเปิดโลก Internet of Thing  นิทรรศการ Application เพื่อการจัดการเรียนการสอน และนวัตกรรมเทคโนโลยีการศึกษาในศตวรรษที่ 21 นิทรรศการเกี่ยวกับสันติวิธีและมนุษยชน ตลอดจนการสาธิตเรื่อง “ข้าวลูกปลา” การแปรรูปข้าวลูกปลา  ซึ่งข้าวพันธุ์ท้องถิ่น บ้านป่าชิง  อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา และการแกะแม่พิมพ์ไม้สำหรับผลิตผ้าบาติก เป็นต้น

นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ประธานในพิธีเปิดงาน ม.อ.วิชาการ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกในภาคใต้ที่ก่อตั้ง และดำเนินภารกิจด้านการศึกษามา เป็นระยะเวลา 50 ปี โดยได้ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพรวมทั้งให้บริการด้านวิชาการแก่ชุมชนและท้องถิ่น โดยยึดมั่น ในพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมราชชนกที่ว่า “ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง” มาเป็นแนวทาง ในการดำเนินภารกิจตลอดมา

ทั้งนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชน สังคมและประเทศชาติ  การจัดงาน ม.อ. วิชาการ ในปีนี้  ถือเป็นโอกาสดีอีกวาระหนึ่งที่จะแสดงถึงศักยภาพของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี ให้สังคม และชุมชนได้ประจักษ์ถึงผลงานด้านวิชาการ  งานวิจัย  การบริการวิชาการ  การเผยแพร่ผลงานด้านวิทยาการและเทคโนโลยี  การคิดค้นสิ่งประดิษฐ์  การส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมตลอดจนการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนด้านการศึกษาให้สอดคล้องกับ Thailand 4.0 การให้ความร่วมมือกับภาคสังคม และประชาคมในการมีส่วนร่วมแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทำให้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความใกล้ชิดและเกิดสัมพันธภาพอันดีกับชุมชนมากขึ้น

​                หลังจากเปิดงานแล้วประธานในพิธีและผู้ร่วมงานได้นั่งรถรางจากอาคารสำนักงานอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี ไปชมนิทรรศการ และการจัดงาน ม.อ.วิชาการ ณ อาคารเรียนรวม ภายในวิทยาเขตปัตตานี.

ภาพ/ข่าว ทีมข่าว SPMCNEWS จ.ปัตตานี รายงาน

About หมึกแห่งความหวัง

Check Also

จริยธรรมจะนะร่วมวิชาการนานาชาติและ MOU กับมาเลเซียและอินโดนีเซีย

 อุสตาซอับดุชชะ …

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *