กันยายน 26, 2021

spmc สื่อเพื่อสันติ สรรค์สร้างสังคม

หัวหน้าคณะผู้แทนพิเศษของรัฐบาลจัดประชุม ติดตามคืบหน้าเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตามกลไกประชารัฐ เน้นพิเศษ ความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน และการสาธารณสุข เข้าถึงประชาชน

แชร์เลย

 

เมื่อเวลา 09,00 -1500 น.วันที่ 28 มิ.ย.61   ณ ห้องประชุมศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนราธิวาส  พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ หัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาล/รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคส่วนตามกลไกประชารัฐตามนโยบายนายกรัฐมนตรี โดยเชิญ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ผู้นำศาสนา  ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและเอกชน  ผู้แทนหน่วยงานการศึกษา  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนภาคประชาสังคม และผู้แทนภาคประชาชน ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส เข้าร่วมประชุมหารือในครั้งที่ 5/2561 เพื่อร่วมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้นำทุกภาคส่วน พร้อมรับทราบความก้าวหน้าการขับเคลื่อนงานจากการประชุมที่ผ่านมา และติดตามความก้าวหน้าของโครงการที่สำคัญ ในรอบ 6 เดือน (เมษายน-กันยายน 2561) ที่ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลต้องการขับเคลื่อนไปสู่ผลสัมฤทธิ์นำมาสู่ความพร้อมในการแก้ไขปัญหา การร่วมมือ เพื่อสร้างสันติสุขอย่างยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  ผลการประชุมที่ผ่านมาตั้งแต่ครั้งที่ 1 –4  ได้รับความร่วมมือ เป็นอย่างดียิ่งจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และประชาชนมีความพึงพอใจในการแก้ไขปัญหาของรัฐบาล

การจัดการประชุมที่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนราธิวาส ทั้งนี้เป็นมอบนโยบายและติดตามความคืบหน้า ของ “หัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาล” ที่มีความประสงค์ต้องการให้ผู้ที่เข้ามาร่วมประชุมนอกจากการสร้างความร่วมมือในการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมกันนี้คณะฯ ได้เยี่ยมชมงาน เพื่อทัศนศึกษาศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9  ได้มีพระราชดำริให้ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.2525 เพื่อให้ความรู้และช่วยอนุเคราะห์ด้านวิชาการแก่ประชาชน ในการประกอบอาชีพและพัฒนาตนเองอีกทางหนึ่ง

พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ หัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาล/รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่า     การไปประชุมในครั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่กำชับให้ รมต.ผู้แทนผู้เศษของรัฐบาล ส่วนหน้า รับผิดชอบพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ติดตามขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทุกกระทรวง ทบวง กรมฯในพื้นที่ เพื่อรับทราบปัญหาข้อข้องต่างๆ ซึ่งพบในหลายเรื่องๆที่มีความคืบหน้าตามลำดับ และมี 2 เรื่องที่จะต้องเน้นเป็นกรณีพิเศษ คือ เรื่องการของกะทรวงสาธารณสุข ซึ่งการสาธารณสุขโรคภัย ไข้เจ็บของประชาชน พบว่า ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส มีผู้ป่วยไข้จำนวนมาก ไม้ได้เข้าถึงหมอ สาเหตุ ส่วนเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบ และความเชื่อของคนในพื้นที่ และความหวาดกลัวเข็มฉีดยา จึงได้กำชับให้ทุกฝ่ายต้องบูรณาการ่วมกัน ในการทำงานเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการ ซึ่งผู้นำศาสนาพร้อมที่จะช่วยสร้างความเข้าใจในสิ่งที่เกิดขึ้นอีกด้านหนึ่ง เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพดีถ้วนหน้า เป็นเรื่องสำคัญเร่งด่วนวาระหนึ่ง

นอกจากนั้นในเรื่องความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน เนื่องจากพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีพื้นที่อาณาเขตกว้าง และบางพื้นที่ค่อนข้างลึก กันดาร จึงได้ร่วมพิจารณาจะเพิ่ม สถานีตำรวจ หรือโรงพัก อีก 3 แห่ง ในแต่ละจังหวัด จังหวัดละ 1 แห่ง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ มีกำลังในการปฎิบัติ เพื่อรักษาความปลอดภัยให้กับประชาชนได้ดีมากขึ้น ซึ่งจะเสนอไปยังสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อดำเนินการให้เป็นรูปธรรมต่อไป

ในส่วนเรื่องการศึกษาสถานบันปอเนาะ ที่หลายฝ่ายมองว่ามีปัญหา  พลเอก สุรเชษฐ์ กล่าวว่า ไม่มีปัญหาแต่อย่างใด สถาบันปอเนาะ คงอยู่กับวิถีอัตลักษณ์ในพื้นที่ กระทรวงศึกษาธิการ ได้นำหลักสูตรกลาง ให้นักศึกปอเนาะ ได้เรียนศึกษา และเป็นที่ยอมรับทั้งสายสามัญ และอาชีพ ร่วมถึงวิชาศาสนา และสามารถขับเคลื่อนการศึกษาปอเนาะ ไปด้วยดีแลมีคุณภาพดีขึ้น โดยร่วมการแก้ปัญหาและการพัฒนา เพื่อการขับเคลื่อนพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ดีขึ้นตามลำดับ

โดย…ทีมบรรณาธิการข่าว

 

 

 

 

 109 total views,  2 views today

You may have missed