Breaking News
Download http://bigtheme.net/joomla Free Templates Joomla! 3
Home / การเมือง / ศอ.บต.ประชุมเชิงปฏิบัติการรับฟังความคิดเห็นร่างยุทธศาสตร์ ศอ.บต.ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579)

ศอ.บต.ประชุมเชิงปฏิบัติการรับฟังความคิดเห็นร่างยุทธศาสตร์ ศอ.บต.ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579)

ศอ.บต. ประชุมเชิงปฏิบัติการรับฟังความคิดเห็นร่างยุทธศาสตร์ ศอ.บต.ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579)และเตรียมความพร้อมชี้แจงคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

 วันที่ 6 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น. ที่ โรงแรมบีพี แกรนด์ ทาวเวอร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นายประสิทธิ์ ชูเมืองรองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดใช้แดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการรับฟังความคิดเห็นร่างยุทธศาสตร์ ศอ.บต.ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) และเตรียมความพร้อมชี้แจงคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยมี ดร.ศรศักดิ ชูดำ ที่ปรึกษาอาวุโส บริษัท ฮาร์วาดเอเชีย คอนซัลติ้ง จำกัด ผู้แทนจากสำนักงบประมาณ ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน ศอ.บต. กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัด สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด ในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และเจ้าหน้าที่สำนัก/กอง/ศูนย์ ศอ.บต.เข้าร่วม

นายประสิทธิ์ ชูเมือง รองเลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า ศอ.บต.มีหน้าที่หลักในการบูรณาการงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน โดยเข้าถึงประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริงเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน เพื่อให้สอดคล้องกับปัญหาความต้องการของประชาชน ซึ่งการจัดประชุมในครั้งนี้ เป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการรับฟังความคิดเห็นร่างยุทธศาสตร์ ศอ.บต.ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ตามรัฐธรรมนูญแห่งชาติราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 65 กำหนดให้รัฐพึ่งจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ให้เป็นกรอบแนวทางการทำแผนต่างๆ โดยกำหนดวิสัยทัศน์การพัฒนาประเทศไทยว่า “ประเทศไทยมีความมั่นคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”ซึ่งมียุทธศาสตร์ 6 ด้าน ประกอบด้วย 1.ด้านความมั่นคง 2.ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 3.ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 4.ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 5.ด้านการสร้างเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ6.ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ

 รองเลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวเพิ่มเติมถึงการเตรียมความพร้อมชี้แจงคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เป็นมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561 เห็นชอบแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2562 ว่า มีการกำหนดให้ทุกภาคส่วนราชการจัดทำรายละเอียดแผนงาน/โครงการให้สอดคล้องกับร่างกรอบยุทธศาสตร์ระยะ 20 ปี เน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคประชาชน ตอบสนองความต้องการและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โปร่งใส คุ้มค่า เป็นรูปธรรมที่ชัดเจนตอบโจทย์การแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้จริง

ทั้งนี้ การประชุมเชิงปฏิบัติการมีการบรรยายเรื่อง  “ กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพื่อบูรณาการจัดทำร่างยุทธศาสตร์ ศอ.บต. ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579)”  และ “ แนวทางการจัดทำงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ ” ตลอดจน “แนวทางการทำแปลงยุทธศาสตร์และการแปลงสู่การปฏิบัติ” โดยคณะวิทยากรจากสำนักงบประมาณ  อีกทั้งมีการเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้แสดงความคิดเห็นถึงแนวทางการนำยุทธศาสตร์ชาติไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานด้วย

SPMCnews รายงาน

About Oxegen

Check Also

นายกฯอบต.บางปอ นราธิวาส นำกระเบื้องและอุปกรณ์ช่วยเหลือชาวบ้านที่ถูกต้นไม้ล้มทับบ้าน และหารือทุกฝ่ายช่วยซ่อมแซม

สุไลมาน ยุ  ราย …

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *